W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2021/2022

Realizacja Szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego przebiegała zgodnie z planem.

W sferze społecznego rozwoju ucznia:

w zakresie zadania- zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

 • Na początku roku szkolnego uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania,
 • W klasach I-III we wrześniu zostały opracowane kontrakty klasowe,
 • Na bieżąco nauczyciele zapoznawali uczniów z prawami ucznia i jego obowiązkami
 • Każdy wychowawca analizował sytuację dydaktyczną i wychowawczą dziecka i w razie potrzeby podejmował właściwe działania np. spotkania bądź rozmowy telefoniczne z rodzicami, spotkanie z pedagogiem, pomoc innych instytucji. Stwarzał możliwości udziału ucznia w zajęciach wyrównawczych,
 • Na bieżąco rozwiązywane były konflikty w konkretnych sytuacjach (nauczyciel- wychowawca), w razie potrzeby odbywały się rozmowy z pedagogiem,
 • Rodzice otrzymali adresy instytucji pomocowych, współpracujących ze szkołą, z których mogli korzystać,
 • W szkole egzekwowane były zasady wynikające ze Statutu i WSO,
 • Nauczyciele systematycznie wpisywali punkty w zeszytach pochwał i uwag, które były brane pod uwagę podczas wystawiania oceny z zachowania.

w zakresie zadania- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i przestrzeganie obowiązujących reguł, dbałość o język i kulturę wypowiadania się oraz o dobry klimat w szkole

 • Nauczyciele często wprowadzali grupowe formy pracy na lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych, włączali uczniów do prowadzenia uroczystości szkolnych,
 • Nauczyciele prowadzili w klasach gry i zabawy integracyjne,
 • W szkole wdrażane były zasady dobrego zachowania np. poprzez: rozmowy z uczniami, organizację Dnia Życzliwości i konkursu „Mistrz dobrych manier”, organizowanie  imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł, uczenie właściwych zachowań wobec osób  agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia),
 • Prowadzone były zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie rozumienia i używania języka w sposób pozytywny,
 • Na bieżąco nauczyciele zapoznawali i zachęcali uczniów do udziału w kołach zainteresowań rozwijających ich pasje i talenty oraz prowadzili pogadanki i rozmowy służące wzmacnianiu mocnych stron ucznia,
 • Prowadzone były pogadanki i rozmowy zwiększające umiejętności komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie,
 • Uczniowie przygotowywani byli do wyboru zawodu, rozwijali kompetencje w zakresie przedsiębiorczości biorąc udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, określając własne hobby, rozwijając kreatywność i myślenie strategiczne,
 •  Doskonaląc umiejętności pracy w grupie rozwijano kompetencje językowe poprzez realizację zadań z Podstawy Programowej.

w zakresie zadania- upowszechnianie i realizacja w szkole działań służących budowaniu więzi ze wspólnotą lokalną i narodową, wspieranie idei wolontariatu, kształtowanie przedsiębiorczości

 • W szkole prowadzone były akcje społeczne, charytatywne, działalność wolontarystyczna, w ramach których zorganizowano: zbiórkę na rzecz schroniska „Psia Ostoja”, zajęcia edukacyjne dla uczniów „Razem raźniej” prowadzone w ramach koła TPD, akcję „Sprzątanie Świata”, Challenge dla Franka, Urodziny Zuzi,  Kiermasz słodkości dla małej Sary, Grudniowy Kiermasz Różności i zbiór korków dla Franciszka Strózika, Góra Grosza, WOŚP,
 • Niezwykle miłą niespodzianką dla szkoły była wizyta harcerzy, którzy przybyli do nas przynosząc światełko pokoju oraz moc świątecznych życzeń bożonarodzeniowych,
 • W ramach projektów i innowacji już po raz trzeci w naszej szkole obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, podjęto działania prowadzące do założenia Eko-pracowni, przeprowadzono konkurs na logo szkoły, w ramach świetlicy szkolnej były prowadzone zajęcia nauki gry w szachy w klasie III,
 • W naszej szkole aktywnie działał Samorząd Uczniowski, który organizował konkursy plastyczne np. „Mój Mikołaj”, „Kartka świąteczna”. Swoimi działaniami wspierał WOŚP, wspierał akcję Góra Grosza, organizował Dzień Życzliwości i wybory Mistrza Dobrych Manier w naszej szkole, zainicjował obchody Dnia Praw Dziecka, którego efektem końcowym  jest dokument pt. „Szkolna Konwencja Praw Dziecka Szkoły Podstawowej w Pieczyskach”
 • W szkole organizowane były spotkania z ciekawymi ludźmi np. spotkanie w Teklinowie  z Dobromirem Makowskim- profilaktykiem, edukatorem i raperem, „Dzika Afryka”- spotkanie z ks. Jakubem Staneckim, Kosmiczne warsztaty w Cieszęcinie.

w zakresie zadania - nabywanie kompetencji społecznych i obywatelskich

 •  W szkole organizowano pomoc koleżeńską
 • Obchodzono Europejski Dzień Języków i quiz dla uczniów z klas IV-VIII
 • Odbyła się akademia z okazji 11 listopada i konkurs „Śpiewamy dla Ciebie Polsko",

w zakresie zadania- integrowanie zespołów klasowych, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i odmiennych kulturowo, obcokrajowców

 • Z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa obchodzono święta okolicznościowe i klasowe np. Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie Pierwszoklasistów, Dzień Chłopaka, Jasełka Bożonarodzeniowe, oraz konkurs kolęd, pastorałek i świątecznych piosenek „Kolędujemy Razem”, Mikołajki, Pasowanie na przedszkolaka, przygotowanie prezentów z okazji Dnia Babci i Dziadka, Światowy Dzień Pluszowego Misia i bal andrzejkowy w przedszkolu, również w przedszkolu odbył się Dzień Postaci z Bajek, na koniec półrocza w oddziałach przedszkolnych odbył się bal karnawałowy

w zakresie zadania- rozwijanie systemu pomocy materialnej i społecznej

 • W ramach udzielania pomocy w szkole zorganizowano: wyprawkę dla uczniów, dofinansowanie do obiadów, Rada Rodziców dofinansowała uczniom z klas VI-VIII wycieczkę do Ogrodzieńca,

w zakresie zadania- wychowanie w duchu poszanowania dla przyrody, poruszanie kwestii społecznych dotyczących klimatu i ochrony środowiska

 • W szkole organizowano i włączano się w akcje i  konkursy ekologiczne np. obchody Dnia Krajobrazu, konkurs fotograficzny „Odkryj walory przyrodnicze dorzecza Prosny i zrób im fotkę!”,
 • Podczas lekcji wychowawczych i realizacji  zajęć z podstawy programowej uczniowie rozwijali kompetencję przyrodniczą w kontekście zmian powodowanych przez działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności za środowisko

w zakresie zadania- przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

 • Uczniowie brali udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, określali własne  hobby, rozwijali kreatywność i myślenie strategiczne, rozwijali umiejętności   pracy w grupie,
 • Uczniowie poznawali różne zawody, zarówno podczas zajęć z doradztwa   zawodowego jak i podczas lekcji wychowawczych i spotkań, np. z policją.
 • Uczniowie dokonywali autoprezentacji, podczas zajęć z doradztwa, lekcji wychowawczych i lekcji WOS,
 • Udostępniano filmy z zakresu przedsiębiorczości i wyboru zawodu.

w zakresie zadania - wzmacnianie roli rodziny

 • Na bieżąco w razie potrzeb organizowano spotkania z rodzicami
 • Podczas lekcji wychowawczych, lekcji religii i innych zajęć podkreślano ważną rolę rodziny, przeprowadzono konkursy religijne.

w zakresie zadania-  profilaktyka zagrożeń:

 • Uczniowie uczestniczyli w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań, takich jak: agresja, przemoc psychiczna, zachowania   dyskryminacyjne, cyberprzemoc,
 • Systematycznie odbywała się edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi, trudnymi uczuciami orz w zakresie ochrony przed agresją,
 • Na bieżąco odbywały się pogadanki na temat respektowania zasad  obowiązujących w szkole,
 • Organizowano spotkania z przedstawicielami policji.

W sferze rozwoju psychicznego

w zakresie zadania - wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia:

 • Indywidualizowano nauczanie, zapewniono wysokiej jakości kształcenie oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 • Promowano i prezentowano osiągnięcia uczniów w celu budowania poczucia własnej wartości.
 • Prowadzono zajęcia nt. praw człowieka, kształtowano postawy i respektowano normy społeczne, w tym dotyczące odpowiedniego zachowania w czasie zajęć lekcyjnych i na terenie szkoły.
 • Wspomagano uczniów obcokrajowców np. dla tych uczniów odbywały się dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego.

w zakresie zadania - ochrona zdrowia psychicznego:

 • Realizowano zadania z Podstawy Programowej i planów wychowawczych poszczególnych klas.
 • Odbyły się zajęcia nt. radzenia sobie z emocjami, stresem, dyskusje, pogadanki nt. higieny umysłu: znaczenia snu, higieny pracy i wypoczynku,  przeciążenia intelektualnego.
 • Na bieżąco organizowano pomoc specjalistyczną dla uczniów doświadczających trudności i problemów.

w zakresie zadania - Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur:

 • Kultywowano tradycję i obyczaje regionu, w którym funkcjonuje szkoła.
 • Realizowano zadania z Podstawy Programowej i planów wychowawczych poszczególnych klas.
 • Uczniowie dokonywali analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają,
 • Brali udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym,
 • Brali udział w uroczystościach związanych ze świętami np. Jasełka bożonarodzeniowe, Wigilie klasowe,  Mikołajki

W sferze  fizycznego rozwoju ucznia- edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo profilaktyka zachowań ryzykownych

w zakresie zadania - działania informacyjne:

 • Rodzice uczniów zostali poinformowani o obowiązujących procedurach postępowania w czasie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa.
 • Udostępniano procedury na stronie szkoły,
 • Omówiono zasady zachowania w szkole w reżimie sanitarnym z uczniami po powrocie do szkoły po wakacjach,
 • Poszerzano wiedzę uczniów na temat szczepień ochronnych.

w zakresie zadania - upowszechnianie i realizacja w szkole programów służących promocji zdrowia i aktywności fizycznej, profilaktyki zachowań ryzykownych:

 • Realizowano na bieżąco plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa np. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, przeprowadzono próbną ewakuację szkoły, uczniowie klasy I uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem KRUSU i policjantem z KPP w Wieruszowie, uczniowie klasy VII wzięli udział w turnieju wiedzy pożarniczej, w klasach IV-VIII, na zajęciach wychowania fizycznego, realizowano program z pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”, na zajęciach z wychowawcą przeprowadzono pogadanki na temat: agresji, bezpiecznego korzystania z Internetu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, uzależnień, bezpieczeństwa na drodze i podczas zabaw zimowych, nauczyciele dyżurowali na szkolnych korytarzach zgodnie z harmonogramem dyżurów,
 • Realizowano programy profilaktyczne:  Uczniowie klas VII-VIII realizowali program STOP dopalaczom,
 • Uczniowie klasy III realizowali projekt „Umiem pływać“,
 • Realizowano na bieżąco plan promocji zdrowia: zorganizowano w Teklinowie spotkanie z Dobromirem Makowskim- profilaktykiem, edukatorem. Obchodzono Światowy Dzień Mycia Rąk. Na lekcji biologii omówiono schemat mycia rąk oraz zastosowano go w praktyce. Podczas zajęć świetlicy szkolnej, uczniowie rozmawiali na temat zarazków i bakterii oraz jakie znaczenie dla zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk.  W oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III przeprowadzono konkurs plastyczny „Czyste ręce mamy, bo o zdrowie dbamy”. W Światowy Dzień Rzucania Palenia powieszono gazetkę z informacjami i plakatami wykonanymi przez uczniów, rozdano uczniom ulotki dotyczące szkodliwości palenia jak również obejrzeli oni krótką prezentację czym może grozić palenie papierosów. Uczniowie starszych klas uczestniczyli w szkolnym konkursie na napisanie wiersza o szkodliwości palenia. Uczniowie brali udział w plastycznym gminnym konkursie ekologicznym pt. Zdrowy oddech”, Uczniowie uczestniczyli w konkursie profilaktycznym dotyczącym zdrowego stylu życia, pisali wiersze o szkodliwości palenia.
 • We wrześniu uczniowie klasy VI i VII mieli warsztaty z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie na temat uzależnień, środków psychoaktywnych.
 •  Uczniowie klas starszych systematycznie uczestniczyli  w zawodach i turniejach sportowych. Brali udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. W szkole odbywały się systematycznie pogadanki  z uczniami dotyczące profilaktyki zdrowia na lekcjach biologii.

w zakresie zadania - rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności uczenia się poprzez organizowanie i wspieranie działań  służących promocji zdrowego stylu życia:

 • Odbywały się pogadanki, dyskusje w kl. I-VIII nt. ważnego problemu społecznego jakim jest zdrowe odżywianie,
 • Odbywały się zajęcia nt. sposobów efektywnego uczenia się, radzenia sobie z emocjami, prowadzone przez pedagoga i specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie,
 • Uczniowie prowadzili rozmowy indywidualne z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym na temat umiejętności efektywnego uczenia się,
 • Odbywały się ćwiczenia śródlekcyjne,
 • Propagowano pozytywne formy wypoczynku w szkole i poza nią: nauka gry w szachy, szkółka rowerowa,
 • Organizowano wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne.

w zakresie zadania- przeciwdziałanie uzależnieniom:

 • Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dotyczące radzenia sobie z emocjami,
 • Odbyły się zajęcia w kl. IV-VIII na temat szkodliwości palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy,
 • W listopadzie organizowano Dzień rzucania palenia,
 • Odbywały się zajęcia wychowawcze: zagrożenia w cyberprzestrzeni,
 • Realizacja programów profilaktycznych przy współpracy z PSSE: Dopalaczom mówimy  STOP,

w zakresie dbałości o bezpieczeństwo w szkole i poza nią, w cyberprzestrzeni, rozwijanie kompetencji cyfrowych:

 • Odbywały się pogadanki, dyskusje, lekcje, wychowawcze nt. wyrabiania krytycyzmu w korzystaniu z  mediów i odpowiedzialnego korzystania z technologii  cyfrowych,
 • Reagowano na przejawy cyberprzemocy, zajęcia w klasie 8 Grać czy nie grać? Oto jest pytanie,
 • Konkurs Codeweek- tydzień kodowania.

 

 

W sferze duchowej

w zakresie zadania- poszukiwanie wartości, przygotowanie uczniów do życia zgodnie z wartościami:

 • Realizowano zadania z Podstawy Programowej podczas zajęć wychowawczych i w klasach I-III,
 • Prowadzono zajęcia wychowawcze w oparciu o bajki  terapeutyczne i opowiadania z morałem,
 • Poszukiwano wartości w sztuce (literaturze, filmie, muzyce, religii) wzorów godnych     

Naśladowania,

 • Realizowano zadania związane z nadaniem szkole patrona: np. organizacja konkursów, lekcje tematyczne, gazetki informacyjne.

w zakresie zadania- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich:

 • Realizowano na zajęciach tematykę związaną z historią kraju, regionu, symbolami

           Narodowymi,

 • Odbywały się dyskusje i pogadanki na temat zachowania odpowiedniej postawy

          Wobec symboli narodowych i hymnu,

 • Upamiętniono święta państwowe i rocznice,
 • Organizowano apele z okazji świąt narodowych z uwzględnieniem zasad

            bezpieczeństwa,

 • Uczniowie składali hołd pamięci poległym.

w zakresie zadania - rozwijanie zainteresowań czytelniczych:

 • Organizowano akcje, programy nt. czytanie z dziećmi książek w klasach I-III, rozwijanie kompetencji  językowych,
 • Odbywały się działania biblioteki szkolnej, lekcje biblioteczne,
 • Uczniowie klas I-III wzięli udział w programie czytelniczym organizowanym przez Biedronkę „Gang Swojaków” oraz w ogólnopolskim konkursie plastycznym na wykonanie mapy swojej okolicy i umieszczenie na niej zwierząt chronionych lub zagrożonych wyginięciem,
 • Doposażono bibliotekę o pozycje dotyczące Królowej Jadwigi,
 • Uczniowie wszystkich klas brali udział w zajęciach „Historia komiksu” w filii Biblioteki Miejsko-Gminnej w Pieczyskach,
 • Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
 • Na spotkanie z rodzicami przygotowane zostały materiały na temat: Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, czyli dlaczego trzeba czytać dzieciom”.

Wnioski:

 1. Realizacja części zajęć profilaktycznych i wychowawczych odbędzie się  w drugim półroczu.
 2. W 2 półroczu przeprowadzone zostanie badanie dotyczące potrzeb uczniów w zakresie profilaktyki i wychowania.
 3. Należy zwracać większą uwagę na zdrowie psychiczne uczniów poprzez wsparcie i organizację pomocy dla dzieci w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

{"register":{"columns":[]}}