W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji

27.07.2021

Ludzie trzymają cztery puzzle w kolorach niebieskim, żółtym, czerwonym i zielonym

Przypominamy, że obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132, 1163) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (tzw. „instytucje obowiązane”) obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zakres przyjmowanych lub dokonywanych płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ministrowie, wojewodowie, starostowie w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją/stowarzyszeniem.

Starosta polkowicki zwraca się z prośbą do stowarzyszeń (posiadających osobowość prawną) i fundacji, mających siedzibę na terenie powiatu polkowickiego, o złożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu. Oświadczenie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo powiatowe w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, e-mail: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o każdym przypadku wystąpienia w organizacji płatności, których mowa powyżej. Stowarzyszenia i fundacje spełniające ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów.

Dodatkowo  zgodnie z ww. ustawą fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi zobowiązane są m.in. do:

 1. wyznaczenia kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie
 2. wyznaczenia spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie,
 3. wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/stowarzyszenia oraz jej pracowników z przepisami ustawy,
 4. identyfikacji i oceny ryzyka, związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka,
 5. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji/stowarzyszenia,
 6. stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 7. dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji ,
 8. prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego,
 9. podejmowania działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 10. przechowywania dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje,
 11. wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ,
 12. przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro,
 13. zawiadamiania w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 14. wstrzymywania transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,
 15. stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie.

Wzór oświadczenia do pobrania.

Materiały

Wzór oświadczenia
oswiadczenie-10000euro-01.doc 0.03MB