W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Polkowickiego samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2021r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.03.2022r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Polkowicach.
  • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają).

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Polkowicach i koordynatora dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Patrycja Rokaszewicz.

Adres poczty elektronicznej koordynator.dostepnosci@powiatpolkowicki.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 76 729 92 56

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa-skarga

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa wejścia prowadzą na parter. Jedno wejście na I piętro, gdzie przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Wejście od strony ulicy Młyńskiej jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest winda.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością – poziom 0.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem.

W budynku, przy wejściu od ulicy Młyńskiej znajduje się plan tyflograficzny poziomu 0.

W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKON. W celu zgłoszenia chęci skorzystania z ww. świadczenia prosimy o kontakt co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem pod nr fax. 76/746 15 01 lub mail sekretariat@powiatpolkowicki.pl

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Polkowicach nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

 

{"register":{"columns":[]}}