W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją postanowień art. 13 i 14 (obowiązek informacyjny) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki z siedzibą ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się pod adresem iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających
  z przepisów prawa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
 4. Pani / Pana dane osobowe udostępniane będą, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
 5. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
 8. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw; 
 9. Pani/Pana dane nie są  przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich.

 

 

 

 

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}