W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zadania Zespołu

Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności:

 1. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej
  i funkcjonowania powiatu w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 2. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania obroną powiatu.
 3. Organizowanie stałego dyżuru Starosty i utrzymywanie w aktualności dokumentacji z tym związanej.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych, w tym związanych z doręczeniem kart powołania (akcja kurierska).
 5. Planowanie i wykonywanie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) w tym dokumentacji punktu kontaktowego i bazy danych na potrzeby HNS.
 6. Prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony.
 7. Prowadzenie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, współpraca w tym zakresie z WKU Sandomierz.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa.
 10. Sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie z organami nadrzędnymi, prowadzenie szkolenia oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organy nadrzędne.
 11. Opracowywanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawianie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z wojewodą.
 12. Dokonywanie okresowych analiz i oceny stanu realizacji zadań obronnych w powiecie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji w tym zakresie.
 13. Planowanie, organizowanie i wykonywanie zadań związanych z ochroną ludności.
 14. Opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu obrony cywilnej powiatu.
 15. Wykonywanie zadań z zakresu szkolenia i popularyzacji ochrony ludności.
 16. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja „Planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia.
 17. Planowanie, opracowywanie dokumentacji zapewnienia dostawy wody w warunkach specjalnych.
 18. Opracowywanie dokumentacji ochrony gospodarki rolno – hodowlanej i produktów żywności.
 19. Merytoryczny nadzór nad pracami planistycznymi w gminach z zakresu obrony cywilnej.
 20. Organizowanie, aktualizowanie struktur i dokumentowanie pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 21. Opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
 22. Inspirowanie działań związanych z kierowaniem, monitorowaniem, planowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.
 23. Organizowanie i utrzymywanie w sprawności systemu łączności, alarmowania i współdziałania na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 24. Tworzenie i aktualizacja baz danych o siłach i środkach na potrzeby akcji ratowniczych.
 25. Udział w koordynowaniu w imieniu Starosty zarządzaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
 26. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
 27. Merytoryczny nadzór nad pracami planistycznymi w gminach z zakresu zarządzania kryzysowego.
 28. Prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 29. Budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu ostrowieckiego.
 30. Organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.
 31. Prowadzenie nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w obiektach i instytucjach podległych Staroście.
 32. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników starostwa.
 33. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i ogniwami Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu ostrowieckiego.
 34. Prowadzenie spraw związanych z działającą przy staroście komisją bezpieczeństwa i porządku.
 35. Składanie właściwym organom informacji i sprawozdań.
{"register":{"columns":[]}}