W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestracja Pojazdów


 
REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO ZAKUPIONEGO W POLSCE:
 

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności – oryginał;
3. świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;
4. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy;
5. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane – oryginał;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał.

OPŁATY:
Opłata za rejestrację pojazdu:
– samochód – 160,00 zł 
– przyczepa/ciągnik rolniczy/motocykl/samochodowy inny – 120,00 zł
– motorower – 110,00 zł

Opłata za tablice indywidualne:
– samochód – 1000,00 zł
– motocykl – 500,00 zł

Opłat można dokonać:

– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 
53 1090 2040 0000 0001 4977 9512,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY:
 

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności wraz z tłumaczeniem - jeżeli jest wymagane;
3. dowód rejestracyjny (oryginał) wraz z tłumaczeniem - jeżeli jest wymagane;
4. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub oświadczenie, że pojazd został sprowadzony z zagranicy bez tablic rejestracyjnych albo oświadczenie o konieczności zwrotu tych tablic organowi rejestrującemu państwa, z którego pojazd został sprowadzony;
5. dowód odprawy celnej przywozowej (oryginał), jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego;
6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju (oryginał) albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy;
7. oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu (jeżeli sprowadzającym nie był właściciel wnioskujący o rejestrację pojazdu przedmiotowe oświadczenie powinno być wystawione przez osobę, która sprowadziła pojazd na terytorium kraju; data sprowadzenia może być określona na dokumencie własności);
8. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane - oryginał;
9. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
10. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał).

Istnieje możliwość przystąpienia do czasowej rejestracji warunkowej z urzędu pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów takich jak:
– dowód odprawy celnej przywozowej,
– dokument poświadczający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy,

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Takiej rejestracji dokonuje się
pod warunkiem, że właściciel pojazdu złoży pisemne oświadczenie, że w okresie od rejestracji czasowej do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

OPŁATY:
Opłaty za rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy (wydanie zwykłych tablic rejestracyjnych):
– samochód – 160,00 zł
– motocykl/przyczepa/ciągnik rolniczy/samochodowy inny – 120,00 zł
– motorower – 110,00 zł

Opłata za tablice indywidualne:
– samochód – 1000,00 zł
– motocykl – 500,00 zł

Opłat można dokonać:

– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 
53 1090 2040 0000 0001 4977 9512,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB
Oświadczenie dot. akcyzy/odprawy
R15​_oświadczenie​_o​_akcyzie.pdf 0.08MB

 
REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W POLSCE:
 

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ;
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne;
4. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane – oryginał;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał

W przypadku , gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

OPŁATY:
Opłaty za rejestrację pojazdu:
• zakupionego w kraju z pozostawieniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego (możliwość pozostawienia tylko czytelnych, utrzymanych w należytym stanie ,,Eurotablic" – art. 73 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym):

– samochód – 66,50 zł
– przyczepa/ciągnik rolniczy/motocykl/samochodowy inny – 66,50 zł
– motorower – 66,50 zł

Dodatkowo w sytuacji pozostawienia dotychczasowego numeru rejestracyjnego, a wystąpienia niezgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym względem centralnej ewidencji pojazdów  wymagane jest wydanie pozwolenia czasowego – 13,50 zł

• zakupionego w kraju bez pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych:
– samochód – 160,00 zł
– przyczepa/ciągnik rolniczy/motocykl/samochodowy inny – 120,00 zł
– motorower – 110,00 zł

Opłat można dokonać:

– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 
53 1090 2040 0000 0001 4977 9512,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

 

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU:
 

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności;
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany (dot. pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP i państw członkowskich);
4.
inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie  - w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim
5.  świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał
.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się:
– z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,
– na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:

  • wywozu pojazdu za granicę,
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

OPŁATY:
Opłaty za rejestrację czasową na wniosek właściciela pojazdu – wydanie tablic tymczasowych:
– samochód – 61,00 zł
– przyczepa/ciągnik rolniczy/motocykl – 39,75 zł

- motorower – 36,75 zł

Opłat można dokonać:

– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 
53 1090 2040 0000 0001 4977 9512,
w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO:
 

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności;
3. dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, iż nie posiada dowodu rejestracyjnego;
4. tablice rejestracyjne;
5. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
6. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym co do zgodności z warunkami technicznymi;
7. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
8. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał).

W przypadku , gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

OPŁATY:

Opłaty za rejestrację pojazdu zabytkowego:
– samochód – 181,50 zł (opłata rejestracyjna 180,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł)
– motocykl – 131,50 zł ( opłata rejestracyjna 130,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł)

Opłat można dokonać:

– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 
53 1090 2040 0000 0001 4977 9512
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}