W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

09.02.2024

Grafika dekoracyjna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, w związku z przepisami epizodycznymi dotyczącymi roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego:

Oznaczenie nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Forma
zbycia

Cena
nieruchomości

Numer działki

Powierz-chnia

Położenie

Księga wieczysta

321/20

321/21

0,1150 ha

0,1856 ha

Obręb Nielbark, gmina Kurzętnik, powiat nowo-miejski, woj. warmińsko-mazurskie

EL1N/000
33890/7

- nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, przylega do linii brzegowej;

- oddalona jest około 6 km od gminnej wsi Kurzętnik i około 8 km od miasta Nowe Miasto Lubawskie;

- kształt działki jest korzystny zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu jest niekorzystne, znaczące zróżnicowanie wysokościowe;

- przy nieruchomości przebiega sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna;

- otoczenie nieruchomości stanowią grunty niezabudowane przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej oraz las;

- dojazd do nieruchomości drogą gruntową w odle-głości około 500 m od drogi asfaltowej;

- nieruchomość gruntowa jest zabudowana;

- zgodnie z ewidencją gruntów, rodzaj użytków:

- dla działki 321/20- Bi - 0,0120 ha LsVI - 0,0537 ha, N - 0,0493 ha;

dla działki 321/21 - Bi - 0,0338 ha, LsV I- 0,0437 ha, N - 0,1081 ha.

Zgodnie z miejscowym
planem zagospodaro-wania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XIV/143/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 czerwca 2020 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 2MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oraz w części 1ZL - las.

 

 

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczącymi roszczenia
o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - dział VIa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Cena nierucho-mości - 96000,00 zł.

(słownie: dziewięć-dziesiąt sześć tysięcy złotych)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na okres 21 dni licząc od dnia 09.02.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i siedzibie Gminy Kurzętnik oraz zamieszczone na stronach internetowych Starostwa tj. Biuletynie Informacji Publicznej i https://www.powiat-nowomiejski.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja  o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz pod numerem telefonu: 56 47 42 221.

Materiały

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
wykaz-nieruchomosci-gk-6840-2-2024.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}