W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Procedury załatwiania spraw

Naczelnik Wydziału: Daniel Wiśniewski

Siedziba: ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Zakres spraw i zadań do realizacji:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów.
 3. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie.
 4. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia o którym mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 5. Wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne w przewozach krajowych.
 6. Wydawanie zezwoleń na transport regularny i regularny specjalny oraz aktualizacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących transport regularny.
 7. Wydawanie licencji na przewóz osób lub rzeczy oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 8. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wpisie do ewidencji instruktorów.
 9. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz uprawnień dla diagnostów.
 10. Wydawanie, zatrzymywanie i cofanie praw jazdy.
 11. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.
 12. Wymiana pozwolenia wojskowego.
 13. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 14. Dokonywanie (w formie wymiany) w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
 15. Wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz o przedłużenie ich ważności.
 16. Przyjmowanie od osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, przed przystąpieniem do szkolenia wymaganych przepisami dokumentów oraz ich weryfikacja.
 17. Generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę oraz przekazywanie informacji o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę (PKK) osobie, której profil dotyczy.
 18. Udostępnienie profilu kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców, innym podmiotom oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy osoby, której profil dotyczy.
 19. Sporządzanie niezbędnych wykazów (sprawozdań) wymaganych przepisami m. innymi. dla celów podatkowych urzędu skarbowego, urzędu gmin w powiecie nowomiejskim.
 20. Gromadzenie w systemach teleinformatycznych „POJAZD” „KIEROWCA” i „PORTAL STAROSTY” danych wymaganych przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Kierujących Pojazdami oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 21. Sprawowanie nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i diagnostami oraz przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli – w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 22. Przyjmowanie w terminach określonych ustawą o kierujących informacji z ośrodków szkolenia kierowców informacji dotyczących: terminu, czasu i miejsca prowadzonych zajęć: planowanego przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, danych osób, które ukończyły szkolenie.
 23. Przyjmowanie w terminach określonych ustawą o kierujących dokumentów zawierających informację o przeprowadzonych kursach oraz o rezygnacji z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
 24. Przyjmowanie w terminach przewidzianych ustawą informacji oraz danych ze szkół o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami oraz o jego zakończeniu.
 25. Kontrola działalności ośrodka szkolenia kierowców zgodnie z rocznym planem kontroli:
  1) kompleksowa - badająca całokształt działalności ośrodka w zakresie wynikającym z ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych,
  2) wycinkowa - koncentrująca się na wybranym lub wybranych zagadnieniach związanych z działalnością ośrodka.
 26. Kontrola ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty.
 27. Sporządzanie analiz, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
 28. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz zezwoleń na przewozy pojazdów ponadgabarytowych.
 29. Zarządzanie ruchem na drogach, w szczególności:
  1) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
  2) opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
  3) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,
  4) przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
  5) przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,
  6) opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
  7) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
  8) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
 30. Prowadzenie punktu kancelaryjnego polegającego na przyjmowaniu i rejestrowaniu w dzienniku korespondencji wniosków związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy.

Telefon kontaktowy:

 • 56 47 242 17 - rejestracja pojazdów,
 • 56 47 242 13 - prawa jazdy,
 • 56 47 242 16

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

Druki i formularze Wydziału Komunikacji i Transportu do pobrania
{"register":{"columns":[]}}