W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) zwany dalej jako "RODO" informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim jest Starosta Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300  Nowe Miasto Lubawskie.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych mail: iod@powiat-nowomiejski.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  b) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
  d) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
  a) podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadań.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Pani/Pana  danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Pani/Pana danych  osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią /Pan zgody ,ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

Materiały

Klauzula informacyjna związana z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych
klauzula-zamowienia-publiczne.pdf 0.11MB
Klauzula informacyjna Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
klauzula-wydzial-budownictwa.pdf 0.12MB
Klauzula informacyjna związana z procesem rekrutacji w Starostwie
klauzula-rekrutacja.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych radnych powiatu nowomiejskiego
klauzula-radni.pdf 0.12MB
Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy
klauzula-pomoc-humanitarna.pdf 0.09MB
Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w postępowaniu administracyjnym do spraw załatwianych milcząco
klauzula-milczaca.pdf 0.11MB
Klauzula informacyjna transmisji sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
klauzula-informacyjna-transmisji-sesji.pdf 0.11MB
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych odwiedzających fanpage Powiatu Nowomiejskiego w portalu społecznościowym Facebook Inc.
klauzula-facebook.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
klauzula-przetwarzanie.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}