W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Składanie i rozpatrywanie petycji

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiot petycji

Petycję można złożyć w interesie publicznym, w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub w interesie podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmian przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Nadawca petycji

Zgodnie z ustawą o petycjach, petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Adresat petycji

Petycję składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb składania petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycje można składać korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, za pośrednictwem ePUAP, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl  lub osobiście w Sekretariacie urzędu – I piętro pokój nr 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15. 

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy w niej wskazać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; w wypadku petycji zbiorowych, np.  grupy osób lub organizacji, należy wskazać miejsce zamieszkania albo siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.
  5. Powołanie się w treści pisma na ustawę o petycjach pozwoli to na uniknięcie wątpliwości czy dane pismo jest petycją czy wnioskiem składanym w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w pkt. 1 i 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez wnoszącego petycję. Jeżeli petycji nie wnosi osoba fizyczna lub wnosi ją grupa podmiotów, wówczas petycja powinna być podpisana przez osobę reprezentującą podmiot ją wnoszący. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinna także zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych (imię i nazwisko albo nazwa) podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja. W przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego, petycja musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Taką petycję można wnieść wyłącznie za zgodą podmiotu trzeciego, złożoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Złożenie petycji jest wolne od opłat

W wypadku petycji składanej do organów powiatu, administratorem danych osobowych podanych w petycji – zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych – jest

Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o petycjach. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 6 ustawy o petycjach.

Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, uniemożliwiających rozpatrzenie jej w terminie, termin ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane są kolejne petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, o czym powiadamia podmiot wnoszący petycję.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, niezwłocznie zamieszcza się skan petycji, datę jej złożenia oraz dane podmiotu składającego petycję, jeżeli wyrazi na to zgodę. Informacja ta jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania w szczególności przewidywanego terminu  i sposobu załatwienia petycji. 

Petycje złożone do Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty Nowomiejskiego
{"register":{"columns":[]}}