W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Procedury załatwiania spraw

Naczelnik Wydziału: Mariola Ławicka

Siedziba: ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Zakres spraw i zadań do realizacji:

§1. Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności: 

1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

1) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

2) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

3) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami  wiedzy technicznej,

4) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

5) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane.

3. Współpraca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań określonych w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

5. Prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy.

6. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:

1) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

2) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,

3) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

7. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

8. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

10. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

11. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

12. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego.

13. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

1) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

14. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.

15. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

16. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali i innych.

17. Przekazywanie sprawozdawczości z zakresu wydanych pozwoleń na budowę do Głównego Urzędu Statystycznego. 18. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

19. Współdziałanie z organami samorządowymi, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi instytucjami wynikającymi z kompetencji wydziału.

20. Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy.

21. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.

22. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do tymczasowych obiektów budowlanych po upływie terminu rozbiórki w wyznaczonym w treści złożonego i przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia.

23. Przyjmowanie zawiadomień od osób prowadzących roboty budowlane w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

24. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyjęciu zawiadomienia o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska.

Telefon kontaktowy: 56 472 42 37

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

Druki i formularze Wydziału Architektury i Budownictwa do pobrania
{"register":{"columns":[]}}