W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Realizacja projektów

Dostępny Powiat Nowomiejski

Powiat Nowomiejski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Grafika dekoracyjna

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu pn. Dostępny Powiat Nowomiejski, którego wnioskodawcą jest Powiat nowomiejski jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowomiejski dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w obszarze dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej. 

Wartość dofinansowania: 100 000 zł (w tym 84 280,00 zł ze środków europejskich, oraz 15 720,00 zł ze środków dotacji celowej) – mały grant. 

Okres realizacji: 1.07.2022 r. – 30.06.2023 r. 

Zakres rzeczowy projektu Dostępny Powiat Nowomiejski obejmuje:

Dostępność architektoniczna:

 1. Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach,
 2. Zakup i instalacja pochwytów w łazienkach,
 3. Krzesło do wypoczynku,
 4. Rampa progowa dla wózków inwalidzkich,
 5. Doradztwo architektoniczne,

Dostępność komunikacyjno-informacyjna:

 1. Pętla indukcyjna – przenośna,
 2. Zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi,
 3. Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym,
 4. Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dzwiękowym systemem informacyjnym - 750-1000 m2,
 5. Tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych,
 6. Przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania,
 7. Usługi doradcze w zakresie dostępności.
E-administracja w Powiecie Nowomiejskim

4 października 2022 przedstawiciele Powiatu Nowomiejskiego podpisali umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”.

Grafika dekoracyjna

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat realizowany w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Instytucją zarządzająca projektem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wartość uzyskanego grantu to 131 163,00 zł.
Projekt zakłada modernizację sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 wraz z wykonaniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.
Celem projektu jest dostosowanie się do obecnych wymagań w zakresie e-usług, pracy zdalnej w dobie pandemii, zapewnienie ciągłości pracy Urzędu oraz poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Planowany termin realizacji prac do 4 października 2023.

Informacja z realizacji projektu.

Nazwa zadania: "E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I- sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1". Podstawowe zadania: Wymiana wewnętrznej sieci LAN, przygotowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami naboru. 
W dniach od 6 marca 2023 do 22 marca 2023 zostały wykonane prace objęte wnioskiem. Polegały one na wymianie sieci LAN w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. 
Wymiana sieci polegała na zakupie i instalacji nowych urządzeń sieciowych między innnymi switchy zarządzalnych, szafy instalacyjnej, paneli integrujących, kabli, koryt itp. Sieć obecnie opiera się na węzłach światłowodowych, z których są rozłożone kable strukturalne do każdego pomieszczenia biurowego i na korytarzach. Wymiana sieci ma ogromny wpływ na wzrost przepływu danych oraz stabilność połączeń. Sieć LAN została wykonana wraz z zarządzalnym switchem, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa danych. 
Dla kondygnacji pierwszego i drugiego piętra zostały zamontowane dwie szafy RACK 19” wiszące 15 U, połączone z szafą główną w serwerowni. Połączenia szkieletowe pomiędzy szafami RACK są realizowane za pomocą światłowodu wielodomowego z włóknami OM-4, 4 włókna. 
Do wykonania okablowania strukturalnego wykorzystano przewód U/FTP kategorii 6a zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801.  Gniazda abonenckie wykonano w oparciu o ekranowane moduły typu 45 kategorii 6a spełniające wymagania wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz według ISO 11801. Zamontowano przełączniki firmy NETGEAR: - Porty Gigabit - 48 - Porty SFP - 4 x SFP: 2 combo.
Całość instalacji wykonana została natynkowo w kanałach instalacyjnych PCV oraz korytkach metalowych dobranych do ilości układanych przewodów, stosowane kanały z przegrodą separacyjną. Na poziomie parteru, w miejscu występowania sufitu podwieszanego przebieg trasy został wykonany w przestrzeni międzystropowej w korytach metalowych. 
W ramach projektu została wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa przez autoryzowaną firmę zewnętrzną i przekazana zgodnie z warunkami określonymi w naborze. Realizacja zaplanowanych prac i odpowiadające im wydatki są zgodne z celem konkursu.
Wskaźniki założone do realizacji w ramach projektu zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową: 
1) liczba gniazd abonenckich kanałowych - 63 sztuki;
2) liczba zmodernizowanych pomieszczeń - 35 sztuk, w tym 32 sztuki pomieszczenia biurowe i 3 sztuki korytarze;
3) liczba paneli rozdzielczych - 4 sztuki;
4) diagnoza cyberbezpieczeństwa - 1 opracowanie.
Wskaźniki założone w ramach projektu zostały zawarte w protokole odbioru z dnia 28 marca 2023 r. 
Celem  projektu było dostosowanie się do obecnych wymagań w zakresie e-usług jak również pracy zdalnej w dobie pandemii. Najważniejsze dla nas jest zapewnienie ciągłości pracy Urzędu, co za tym idzie obsługa klientów, poprawa bezpieczeństwa danych przetwarzanych oraz cyfryzacja dokumentów. 

Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Grafika dekoracyjna

Projekt pn.: „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim" został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1; Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Schemat B. Beneficjent: Powiat Nowomiejski.
Realizator projektu: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.
Ogólna wartość projektu: 1 238 516,54 zł.
Koszty kwalifikowane: 1 236 056,54 zł. Dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury: 80,9% kosztów kwalifikowanych tj. 999 969,74 zł.
W ramach projektu zostal kupiony specjalistyczny sprzęt medyczny oraz elementy wyposażenia. Szpital wyposażono między innymi w artroskop z wyposażeniem, zestaw endoskopowy, zestaw ortopedyczny (wiertarka z piłą oscylacyjną), zestaw do laparoskopii, defibrylator, aparat USG, aparat do ozonoterapii, lampę bezcieniową zabiegową, zestaw do prób wysiłkowych z oprogramowaniem, zestaw do monitorowania 24 godzinnej pracy serca oraz łóżka szpitalne i łóżka wielofunkcyjne.
Dzięki realizacji projektu wzrosła jakość świadczonych przez szpital usług medycznych.

Opublikowano: 24.10.2023


4 marca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji "Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim". Dofinansowanie w wysokości 1 628 877,00 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Podziałanie 9.1.1; Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Schemat. B. Całkowita wartość projektu wynosi na dzień podpisania umowy 2 015 905,00 zł. Celem projektu jest doposażenie szpitala powiatowego w niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie. Planowane efekty realizacji projektu to podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych oraz wzrost liczby osób korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości.
Umowę ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ze strony Powiatu Nowomiejskiego umowę w imieniu Zarządu Powiatu podpisali: Przewodniczący Zarządu Andrzej Ochlak, Członek Zarządu Jerzy Czapliński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sebastiana Kińskiego.
W spotkaniu wzięli również udział: Poseł na Sejm Zbigniew Ziejewski, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Bogumił Kurowski, przedstawiciele samorządów.

Opublikowano: 30.03.2022

Projekty zrealizowane w partnerstwie z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego
Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

20.11.2023

Budynek biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna Promesa NR Edycja 6PGR/2023/1326/PolskiLad opiewa na kwotę 1 800 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji znany będzie po zakończeniu postępowania, po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 14 listopada 2023.
Budynek jest własnością powiatu nowomiejskiego, użytkowany przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Obiekt jest wpisany do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obecnie w budynku znajdują się pomieszczenia biblioteki wraz z zapleczem, pomieszczenia udostępniane dla organizacji pozarządowej, a także składnica akt. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących zadań: wymianę pokrycia dachu, docieplenie części ścian wewnętrznych poddasza, docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie ścian fundamentowych (piwnicznych), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, naprawę i uzupełnienie powłok tynkarskich elewacji zewnętrznej wraz z elementami zdobniczymi oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej (zgodnie z wymaganiami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Inwestycja nie zmieni obecnego zagospodarowania terenu.

Zdjęcia (5)

Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim
{"register":{"columns":[]}}