W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Fundusz Alimentacyjny

Przyjmowanie wniosków na okres 2023/2024

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30,
wtorek w godz. 8:00 – 16:30,
piątek w godz. 8:00 – 14:30.

ZASADY NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.);

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy);

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł, zwaloryzowanej zgodnie z ust. 2c–2f (art. 9 ust. 2 ustawy);

 • W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w art. 9 ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 2a ustawy), a w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje (art. 9 ust. 2b ustawy). Dodatkowo kwota, o której mowa w ust. 2, podlega co 3 lata waloryzacji od dnia 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja (art. 9 ust. 2c ustawy). Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego o trzy lata rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja (art. 9 ust. 2d ustawy).Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2, ustalanej w sposób określony w ust. 2d, zaokrągla się do pełnych złotych w górę (art. 9 ust. 2e ustawy).

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (art. 10 ust. 1 ustawy);

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • Zawarła związek małżeński

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela. Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można uzyskać pod adresem: ul. Długa 56, pok. nr 7 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: (42) 716 42 13 wew. 27 lub 693 002 044.


 

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 01.08.2023r. w Zgierzu, przy ul. Długiej 56.

Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2023r. za pomocą następujących kanałów:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2023/2024 trwa: od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.08.2023r. do dnia 31.08.2023r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2023r. do dnia 31.08.2023r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia  31 października 2023r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.09.2023r. do dnia 30.09.2023r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2023r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.10.2023r. do dnia 31.10.2023r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2023r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, zostanie złożony od dnia 01.11.2023r. do dnia 30.11.2023r.- przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2024r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, zostanie złożony od dnia 01.12.2023r. do dnia 31.01.2024r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2024r. 

Kryterium dochodowe.

WAŻNE!

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023r. kwota kryterium dochodowego wynosi 1209 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł zwaloryzowanej zgodnie z ust. 2c-2f.

W myśl art. 9 ust. 2c kwota, o której mowa w ust. 2, podlega co 3 lata waloryzacji od dnia 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Waloryzacja polega zgodnie z art. 9 ust. 2d na zwiększeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, o wskaźnik waloryzacji.

Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego o trzy lata rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, a  wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2, ustalanej w sposób określony w ust. 2d, zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Zasada „złotówka za złotówkę”.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 2a ustawy),a w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje (art. 9 ust. 2b ustawy).

Do wniosku na okres świadczeniowy 2023/2024 należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;

2. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie o stanie egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2022r.) wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne; lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

3. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

4. Kopię zaświadczenia właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2022r.);

5. Kopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

6. Kopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

7. Kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (jeżeli nie była dołączona wcześniej);

8. Kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2022r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

9. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;

10. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

11. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeżeli nie było dołączone wcześniej); 

 12. Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

13. Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

Materiały

Klauzula FUNDUSZ ALIMENTACYJNY nowy
Klauzula​_FUNDUSZ​_ALIMENTACYJNY​_nowy.pdf 0.12MB
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
WNIOSEK​_O​_USTALENIE​_PRAWA​_DO​_ŚWIADCZEŃ​_Z​_FUNDUSZU​_ALIMENTACYJNEGO.pdf 0.32MB
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Załącznik​_do​_wniosku​_o​_ustalenie​_prawa​_do​_świadczeń​_z​_funduszu​_alimentacyjnego.pdf 0.10MB
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
OŚWIADCZENIE​_WNIOSKODAWCY​_O​_DOCHODACH​_SWOICH​_ALBO​_CZŁONKA​_RODZINY.pdf 0.23MB
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_wielkości​_jego​_gospodarstwa​_rolnego.pdf 0.08MB
Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_bezskuteczności​_egzekucji​_alimentów.pdf 0.08MB
Oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji
Oświadczenie​_o​_osobach​_zobowiazanych​_do​_alimentacji.pdf 0.38MB
Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów
Wzór​_zaświadczenia​_o​_bezskuteczności​_egzekucji​_alimentów.pdf 0.22MB
{"register":{"columns":[]}}