W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
 • rozporządzenie Rady Ministrów w z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 • ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
{"register":{"columns":[]}}