W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Długiej 56, reprezentowany przez Dyrektora.

Kogo mogę zapytać o przetwarzanie moich danych osobowych?

W przypadku pytań o przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych MOPS, budynek MOPS, ul. Długa 56, pok. 8, telefonicznie: nr tel. 42 716-42-13 wew. 28 oraz drogą mailową: iodo@mopszgierz.pl.

Dlaczego MOPS przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych ustawowo lub za Państwa wyraźną zgodą w celu świadczenia różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Przetwarzanie określonych danych osobowych przy realizacji zadań jest wymagane przepisami prawa.

Na jakiej podstawie MOPS przetwarza moje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa unijnego oraz krajowego:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 pkt. 2 lit. b, g RODO
 • Art. 6. ust. 1 lit. a RODO – w przypadku działań wymagających zgody
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawaz dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dlaczego mam podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem działań wobec Państwa, związanych z realizacją zadań MOPS. W przypadku zgody – zgoda wyrażona przez Państwa powinna być dobrowolna, jednoznaczna oraz wyraźna.  

Komu MOPS przekazuje moje dane osobowe?

MOPS może przekazywać Państwa dane osobowe innym organom, instytucjom i urzędom na mocy obowiązujących przepisów. Przekazywanie danych odbywa się zawsze w uzasadnionych przepisami przypadkach. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać u pracowników MOPS, w tym u Inspektora Ochrony Danych.

Jak długo MOPS będzie przechowywał moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi – informacji w tym zakresie można zasięgnąć u pracownika prowadzącego sprawę.

Jakie prawa mi przysługują, gdy MOPS przetwarza moje dane w powyższym celu?

Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania; w przypadku zgody - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli została udzielona (cofnięcie zgody nie powoduje skutków prawnych dla już wykonanych na podstawie tej zgody czynności).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Materiały

500plus - klauzula informacyjna
Klauzula​_ŚWIADCZENIA​_WYCHOWAWCZE.pdf 0.12MB
Zespół Interdyscyplinarny - klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_-​_Zespół​_Interdyscyplinarny.pdf 0.11MB
świadczenia rodzinne - klauzula informacyjna
Klauzula​_Ś—WIADCZENIA​_RODZINNE.pdf 0.12MB
Ogólna - klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_ogólna.pdf 0.11MB
ZFSŚ - klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_-​_ZFSŚ.pdf 0.10MB
pomoc społeczna - klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_-​_pomoc​_społeczna.pdf 0.10MB
Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_-​_monitoring​_kamery.pdf 0.10MB
fundusz alimentacyjny - klauzula informacyjna
Klauzula​_FUNDUSZ​_ALIMENTACYJNY.pdf 0.10MB
fundusz alimentacyjny - dłużnicy - klauzula informacyjna
Klauzula​_FUNDUSZ​_ALIMENTACYJNY​_-​_info​_dla​_DŁUŻNIKA.pdf 0.12MB
dodatki mieszkaniowe - klauzula informacyjna
Klauzula​_DODATKI​_MIESZKANIOWE.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}