W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Dodatek ten przysługuje jednorazowo do ukończenia przez dziecko 1 roku życia w kwocie 1000 zł.

Przy ubieganiu się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka przedstawić trzeba zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór wymaganego zaświadczenia, jak i formę opieki medycznej nad ciężarną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2009 r., Dz. U nr 163, poz. 1305).

Wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Opiekun faktyczny dziecka to w rozumieniu ww. ustawy osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Analogicznie, wymóg dotyczący dołączenia do wniosku odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną nie ma zastosowania również w odniesieniu do rodziców, którzy ostatecznie przysposobili dziecko.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Dodatek ten przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych (w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu);
 • 72 miesięcy kalendarzowych (w przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności);

Wymagane dokumenty:

 – świadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się (jeżeli oboje rodzice nie żyją).

Dodatek przysługuje w kwocie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek ten przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w kwotach:

 • 90 zł miesięcznie (na dziecko do 5 roku życia);
 • 110 zł miesięcznie (na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia).

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy:

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej (internat, stancja) w kwocie 113 zł miesięcznie;
 • w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna w kwocie 69 zł miesięcznie,


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w kwocie 1000 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że :

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przedstawić trzeba zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór wymaganego zaświadczenia, jak i formę opieki medycznej nad ciężarną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2009 Dz. U. nr 163, poz. 1305).

Wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Opiekun faktyczny dziecka to w rozumieniu ww. ustawy osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Analogicznie, wymóg dotyczący dołączenia do wniosku odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną nie ma zastosowania również w odniesieniu do rodziców, którzy ostatecznie przysposobili dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego zapomogę przyznaję się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia podczas jednego porodu wieloraczków

Przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Zgierz z tytułu urodzenia podczas jednego porodu wieloraczków, tj. trojga i więcej dzieci w wysokości 2000 zł na każde dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • skrócony odpis aktów urodzenia dzieci;
 • dokument tożsamości obojga rodziców;
 • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Miasto Zgierz;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
{"register":{"columns":[]}}