W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zasiłek rodzinny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane
będą od 01.08.2023 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24.
Przyjmowanie wniosków na okres 2023/2024
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30,
wtorek w godz. 8:00 – 16:30,
piątek w godz. 8:00 – 14:30.

wnioski można również składać droga elektroniczną od 01.07.2023r. – za pomocą następujących kanałów:

• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
• bankowość elektroniczna.

OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 będzie trwał od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.
Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Długiej 56.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł miesięcznie (na dziecko do ukończenia 5 roku życia);
 • 124 zł miesięcznie (na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia);
 • 135 zł miesięcznie (na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia);
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci;
 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • na dziecko do 5 roku życia – 90 zł miesięcznie,
  • na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku życia – 110 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na zamieszkanie 113 zł miesięcznie, na dojazdy – 69 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty lub oddalającego powództwo o alimenty;
 • kserokopię wyroku orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko);
 • kserokopię aktów zgonu rodziców lub kserokopie wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 • kserokopię zupełnego odpisu urodzenia dziecka (w przypadku, kiedy ojciec dziecka jest nieznany);
 • kserokopię karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca);
 • kserokopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy (w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”);
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały)

W przypadku złożenia oświadczenia o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie dołącza się dowód wniesień wpłaty, a w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych dołącza się kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającej odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
 2. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka – podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
 3. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługuje (art. 5 ust. 3 – 3d ustawy).

Materiały

KLAUZULA ŚWIADCZENIA RODZINNE
Klauzula​_ŚWIADCZENIA​_RODZINNE.pdf 0.12MB
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
WNIOSEK​_O​_​_USTALENIE​_​_PRAWA​_​_DO​_​_ZASIŁKU​_​_RODZINNEGO​_ORAZ​_​_DODATKÓW​_​_DO​_​_ZASIŁKU​_​_RODZINNEGO.pdf 0.34MB
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Załącznik​_do​_wniosku​_o​_ustalenie​_prawa​_do​_zasiłku​_rodzinnego​_oraz​_dodatków​_do​_zasiłku​_rodzinnego.pdf 0.13MB
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
OŚWIADCZENIE​_WNIOSKODAWCY​_O​_DOCHODACH​_SWOICH​_ALBO​_CZŁONKA​_RODZINY.pdf 0.17MB
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego godarstwa rolnego
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_wielkości​_jego​_godarstwa​_rolnego.pdf 0.08MB
Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_terminie​_i​_okresie,​_na​_jaki​_został​_udzielony​_urlop​_wychowawczy.pdf 0.08MB
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_niekorzystaniu​_przez​_więcej​_niż​_5​_dni​_w​_tygodniu​_z​_całodobowej​_opieki​_nad​_dzieckiem.pdf 0.08MB
Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_potwierdzające​_tymczasowe​_zameldowanie​_ucznia​_poza​_miejscem​_zamieszkania.pdf 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}