W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Statut

Uchwała Nr XLVI/534/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/534/14
Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), w związku art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1.  Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr IX/73/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 233, poz. 2151) zmieniona uchwałą Nr XXIII/214/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 325, poz. 2765) i Nr XVIII/175/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 662).

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski

Załącznik do uchwały
Nr XLVI/534/14
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 lutego 2014 r.

STATUT 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zwany dalej „Ośrodkiem Pomocy” jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz, działającą na prawach jednostki budżetowej, utworzoną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

2. Ośrodek Pomocy wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

3. Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne Gminy Miasto Zgierz w zakresie pomocy społecznej, kierując się wskazaniami Prezydenta Miasta Zgierza.

4. Nadzór merytoryczny nad jakością działania Ośrodka Pomocy sprawuje wojewoda.

5. Ośrodek Pomocy realizuje przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych zgodnie ze wskazaniami Prezydenta Miasta Zgierza.

6. Ośrodek Pomocy przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne.

7. Ośrodek Pomocy przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.

8. Ośrodek Pomocy realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy.

9. Ośrodek Pomocy realizuje należące do właściwości gminy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 2. Ośrodek Pomocy działa na podstawie:

1) uchwały Nr XIII/69/90 Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu zmienionej uchwałami: Nr IV/28/90 Rady Miejskiej w Zgierzu z dnia 6 września 1990 r. i Nr IX/78/91 Rady Miasta Zgierza z dnia 4 kwietnia 1991 r.;

2) uchwały Nr XVI/129/91 Rady Miasta Zgierza z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu;

3) uchwały Nr XXI/197/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad organizacyjnych i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu;

4) zarządzenia Nr 7/90 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu;

5) porozumienia z dnia 29 grudnia 2000 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Zgierza a Dyrektorem Ośrodka Pomocy dotyczącego prowadzenia spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych;

6) przepisów prawnych mających zastosowanie do działalności Ośrodka Pomocy;

7) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Obszarem działania Ośrodka Pomocy jest teren miasta Zgierza.

2. Siedzibą Ośrodka Pomocy jest miasto Zgierz.

3. Ośrodek Pomocy używa logo, którego kolorystykę, układ graficzny i regulamin korzystania określa załącznik do statutu.

§ 4. 1. Przedmiotem działania Ośrodka Pomocy jest udzielanie świadczeń pieniężnych i rzeczowych osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jakiej nie są w stanie samodzielnie rozwiązać oraz praca socjalna na rzecz tych osób i rodzin, w tym wszelkiego rodzaju poradnictwo psychologiczne, ekonomiczne, prawne.

2. Ośrodek Pomocy podejmuje działania zmierzające do reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka, w szczególności poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej.

3. Ośrodek Pomocy dokonuje analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, ustala potrzeby w tym zakresie osób, rodzin, grup, opracowuje plan zaspokojenia potrzeb i ocenia ich skuteczność oraz współrealizuje lokalne programy rozwiązywania problemów społecznych.

4. Ośrodek Pomocy przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej współpracuje z organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami, Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza, Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz koordynuje pomoc społeczną na terenie miasta Zgierza.

§ 5. 1. Ośrodkiem Pomocy kieruje Dyrektor wyłaniany w drodze naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zatrudniany przez Prezydenta Miasta Zgierza.

2. Dyrektor Ośrodka Pomocy w szczególności:

1) reprezentuje Ośrodek Pomocy i odpowiada za jego działalność;

2) zarządza mieniem Ośrodka Pomocy;

3) przedstawia Radzie Miasta Zgierza potrzeby w zakresie pomocy społecznej;

4) składa Radzie Miasta Zgierza coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy.

3. Dyrektor na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Zgierza wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu zadań zleconych oraz zadań własnych Gminy Miasto Zgierz.

§ 6. Strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 7. 1. Ośrodek Pomocy jest jednostką budżetową działającą na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do ustawy.

2. Gospodarka finansowa Ośrodka Pomocy prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

3. Rachunkowość i sprawozdawczość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy jest roczny plan finansowy.

5. Działalność Ośrodka Pomocy finansowana jest z budżetu państwa oraz budżetu miasta Zgierza.

§ 8. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.

Załącznik do statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

Logo stanowi okrąg o średnicy 90 mm, po obrysie którego znajduje się napis: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, o wysokości liter 5 mm, w kolorze niebieskim, wykonany czcionką Trebuchet MS. W środku logo umieszczony jest znak składający się z połowy serca w kolorze czerwonym oraz skrzydła w kolorze niebieskim, które stanowi drugą połowę serca. Znak symbolizuje charakter działalności Ośrodka, a napis ułożony po okręgu przypomina aureolę, nawiązując przez to do świętości Patrona Ośrodka, błogosławionego ojca Rafała Chylińskiego.

Regulamin korzystania z logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu 

1. Przedmiotem regulaminu są zasady korzystania z logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zwanego dalej „Ośrodkiem”.

2. Prawo do korzystania z logo ma Ośrodek.

3. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów logo.

4. Dopuszcza się publikowanie logo w technice czarno-białej, jak również może być pomniejszane i powiększane.

5. Prawo do używania logo jest niezbywalne.

6. Logo może być umieszczane na:

1) pismach i decyzjach Ośrodka;

2) materiałach promocyjnych;

3) szyldach, tablicach informacyjnych i innych oznaczeniach Ośrodka;

4) stronach internetowych Ośrodka oraz stronach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

{"register":{"columns":[]}}