W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Chcesz zajmować się usługami opróżniania szamb i wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wietrzychowice - musisz uzyskać zezwolenie

Co powinieneś wiedzieć

Aby świadczyć usługi opróżniania szamb i wywozu nieczystości na terenie Gminy Wietrzychowice, musisz złożyć wniosek o zezwolenie do Wójta Gminy Wietrzychowice.

Zezwolenie otrzymasz, jeśli:

  • dysponujesz odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości;
  • będziesz wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska;
  • wybrałeś stację zlewną, która będzie odbierać od ciebie nieczystości;
  • nie masz zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jakie dokumenty należy złożyć

  • wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, przy czym składając oświadczenie w tym zakresie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
  • dokument potwierdzający gotowość odbioru przez stację zlewną nieczystości ciekłych,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wzory wniosku i oświadczenia można pobrać z sekcji materiały.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wietrzychowice lub przesłać za pomocą operatora pocztowego lub kuriera

Adres siedziby Urzędu będący jednocześnie adresem do doręczeń:

Urząd Gminy Wietrzychowice
33-270 Wietrzychowice 19

Podpisane elektronicznie dokumenty można złożyć wykorzystując platformę ePUAP na adres skrytki: /UG_W-ce/skrytka

Opłaty

107,00 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz odpis, wpis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( prokury).

Udzielenie zezwolenia

Po pozytywnej weryfikacji wniosku Wójt Gminy Wietrzychowice wyda zezwolenie które będzie miło formę decyzji administracyjne.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Uwaga

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania przez Wójta decyzji odmawiającej wpisu, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wietrzychowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Materiały

Ewidencja podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych stan na dzień 2 luty 2023 r.
Ewidencja​_podmiotów​_posiadających​_zezwolenie​_na​_opróżnianie​_i​_transport​_nieczystości​_ciekłych​_02022023.pdf 0.12MB
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek​_o​_udzielenie​_zezwolenia​_na​_opróznianie​_zbiorników​_bezodpływowych​_i​_transport​_nieczystości​_ciekłych.docx 0.02MB
Oświadczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_wymaganych​_do​_wykonywania​_działalności​_w​_zakresie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych​_od​_właścicieli​_nieruchomości.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}