W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Gmina Wietrzychowice                                                          Wietrzychowice  dn, 11.08.2020r
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Wykonawcy
Uczestniczący w postępowaniu  nr ZPI.271.25.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej w Wietrzychowicach

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr  2 złożona przez : Zakład Instalacyjno – Budowlany, „SANIT-BUD” S.C., Jerzy i Andrzej Fido, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Nadbrzeżna 39 

  • cena:  63 620,11 zł,
  • okres gwarancji:  84 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta najkorzystniejsza ( oferta nr 2) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia( dalej SIWZ ), którymi były : cena, okres gwarancji. Oferta otrzymała  najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 obliczona zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale V pkt. 1  ppkt 1 i 2 SIWZ.
  2. Zamawiający przedstawia  punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny  ofert i łączną  punktację:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

W PLN

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktu w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

WOJTMAL Wojciech Malec, Stare Żukowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka

-

-

-

-

2

Zakład Instalacyjno – Budowlany, „SANIT- BUD” S.C., Jerzy i Andrzej Fido, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Nadbrzeżna 39 

63 620,11

60,00

40,00

100,00

3

Roboty Ziemno- Budowlane , Piotr Wojna , 33-102 Tarnów, Biała 70 B

-

-

-

-

Zamawiający Gmina Wietrzychowice działając na mocy art. 94 ust. 2   ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp ,  zaprasza do podpisania umowy do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w dniu 18.08.2020r. na godzinę 10.00

 

{"register":{"columns":[]}}