W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Wietrzychowicach

Odbiór kanalizacji Etap 1- część 1 w Jadownikach Mokrych

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 22.12.2021 r.  odbyły się czynności odbiorowe w związku z zakończeniem realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” – Etap I – Część 1

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wyniosła 3 003 214,91 zł przy dofinansowaniu na poziomie 63%.

Wykonawcą w/w inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Prace zostały wykonane w terminie od 01.02.2021 r. do 21.12.2021r.

Zakres prac obejmował wykonanie głównej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz przydomowymi przepompowniami w miejscowości Jadowniki Mokre.

Budowa niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej obejmowała swoim zakresem wykonanie:

 • kolektorów ciśnieniowych o łącznej długości 7 196,56 m;
 • kolektorów z rur PCV o łącznej długości 1 521,99 m;
 • przepompowni ścieków polimerobetonowej z dwoma pompami oraz dwóch pompowni polimerobetonowych z dwoma pompami;
 • przyłącza energetycznego zasilającego pompownie;
 • dziewięciu studni odpowietrzających żelbetowych;
 • jednej studni żelbetowej przed przepompownią.
Kolejny etap prac przy budowie kanalizacji w Jadownikach Mokrych

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Zgodnie z umową nr 165.2020  z dnia 28.12.2020 r. na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” trwają prace budowlano- montażowe przy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. W ramach prac do tej pory została wykonana główna linia kanalizacji, przewierty sterowane pod drogami powiatowymi i gminnymi, zostały wkopane przepompownie dla poszczególnych domów i obiektów użyteczności publicznej. Został wykonany przewiert sterowany pod potokiem Kisielina. Planowany termin zakończenia prac to 28.12.2021r.

Zdjęcia (4)

Prace przy kanalizacji w Jadownikach Mokrych rozpoczęte

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Zgodnie z umową z dnia 28.12.2020r. zawartą z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp.z.o.o  z siedzibą w Rzeszowie  w dniu 01.02.2021r. zostały rozpoczęte prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Jadowniki Mokre. Zakres prac obejmuje wykonanie głównej sieci  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz  przydomowymi przepompowniami . Planowany termin zakończenia prac to 28.12.2021r.

Zdjęcia (4)

Podpisano umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jadonwiki Mokre

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

W dniu 28 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na zadanie pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre”.

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Wartość zadania:  3 015 387,83 zł

Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lutego 2021 roku

Zdjęcia (1)

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Gmina Wietrzychowice                                                         Wietrzychowice, dn. 18.12.2020 r.

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

Wykonawcy

Uczestniczący w postępowaniu  nr ZPI.271.45.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Zamawiający: Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

 • Cena:  3 015 387,83 zł
 • Okres gwarancji:  84 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), którymi były: cena, okres gwarancji. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1 i 2 SIWZ.
 2. Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną  punktację:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

W PLN

Liczba punktów w kryterium cena  

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o., Stróżówka 67, 38-300 Gorlice

3 473 520,00

52,09

40,00

92,09

2

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 27-130 Stopnica 

3 263 387,51

55,44

40,00

95,44

3

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przy Torze 1, 32-205 Rzeszów

3 015 387,83

60,00

40,00

100,00

4

Zakład Instalacyjno – Budowlany SANIT-BUD S.C. Jerzy i Andrzej Fido, ul. Nadbrzeżna 39, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

3 261 160,05

55,48

40,00

95,48

5

„MULTIKOP” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa [lider] i „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek [partner], Strzeszyn 567, 38-340 Biecz

3 199 994,87

56,54

40,00

96,54

6

WIERTAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 28-30, pok. 334, 33-100 Tarnów

3 662 435,32

49,40

40,00

89,40

7

 1. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o.o. – pełnomocnik, ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
 2. „INSBUD” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

 

3 211 538,13

56,34

40,00

96,34

8

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

3 392 094,00

53,34

40,00

93,34

9

SANTEX Kazimierz Czapka, ul, Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski

3 982 405,24

45,43

40,00

85,43

10

Usługi Budowlane WELKO mgr Ewelina Pelc, Kosina 750, 37-112 Kosina

-

-

-

-

11

ISAGO Karol Kluza, Bukowiec 100 A, 36-100 Kolbuszowa

3 353 410,56

53,95

40,00

93,95

Zamawiający Gmina Wietrzychowice działając na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, odrzucił ofertę nr 10 złożoną przez: Usługi Budowlane WELKO mgr Ewelina Pelc, Kosina 750, 37-112 Kosina. Wykonawca w Tabeli wartości elementów scalonych stanowiącej załącznik nr 11.1 do SIWZ dokonał istotnej zmiany
w treści oferty poprzez zmianę treści pkt. 1.1.4.1 Roboty budowlano montażowe kanalizacji grawitacyjnej na pkt. 1.1.4.1. Roboty budowlano montażowe kanalizacji ciśnieniowej.

Zamawiający Gmina Wietrzychowice działając na mocy art. 94 ust. 2 ustawy ustawą Pzp, zaprasza do podpisania umowy do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w dniu 28.12.2020 r. na godzinę 1000.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.11.2020 r.

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 20.11.2020 r. godz.11.15

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

1) branża sanitarna– część I   -   50 000,00 zł

2) branża elektryczna – część II  -   6 000,00 zł

Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

Branża sanitarna – część I  

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

W PLN

Czas reakcji inspektora nadzoru

1

KONCEPT Marcin Kuźma
ul. Sympatyczna 15/21
35-314 Rzeszów

34 000,00

3 godziny

2

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego
Robert Raczyński
ul. Spokojna 3, 32-800 Brzesko

20 541,00

2 godziny

3

HTS Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 8/2B
35-303 Rzeszów

115 620,00

( część I i część II)

2 godziny

4

INSTALEX
Zakład Robót WOD.KAN.,CO i GAZ
inż. Henryk Lasek
Grzęska 431, 37-200 Przeworsk

14 489,40

( część I i część II )

2 godziny

5

Michał Kowalik
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „KOMI”
ul. Warszawska 368
43-155 Bieruń

14 760,00

2 godziny

6

AG INŻYNIERIA
Artur Golonka
Kwików 45, 32-321 Zaborów

21 000,00

2 godziny

7

P.P.H.U. EKO-INSTAL

Tomasz Pawlik

Tarnawa 30, 32-353 Trzyciąż

28 290,00

2 godziny

8

Arkadis sp. z o.o. M3 sp.k.

Ul. Słoneczna 47

38-120 Czudec

33 875,93

2 godziny

9

„FISAN” – Paweł Jeż

Ul. Pędrackiego 25

33-101 Tarnów

33 948,00

2 godzin

 

Branża elektryczna – część II

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

W PLN

Czas reakcji inspektora nadzoru

1

Łukasz Grudzień
Włoszyn 3A, 32-820 Szczurowa

12 750,00

2 godziny

2

Łukasz Łękawski

Marzycieli 26B, 32-087 Zielonki

14 400,00

2 godziny

3

P.P.H.U. EKO-INSTAL

Tomasz Pawlik

Tarnawa 30, 32-353 Trzyciąż

28 290,00

2 godziny

4

Arkadis sp. z o.o. M3 sp.k.

Ul. Słoneczna 47

38-120 Czudec

8 981,61

2 godziny

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności ustalone w zapytaniu są obligatoryjne i  wymagalne.

Wietrzychowice: 20.11.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 540229959-N-2020 z dnia 18-11-2020 r.

Treść zmienionego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre”:

W załączeniu do wyjaśnień z dn. 23.11.2020 r.:

 

Zaproszenie do składania ofert

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz Oferty:
 1. Umowa
 2. Wykaz osób:

Modyfikacje:

Rozpoczęto prace budowlane przy rozbudowie sieci wodociagowej w Wietrzychowicach

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod  koniec sierpnia rozpoczęte zostały prace budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej w Wietrzychowicach.

Wykonawcą prac jest Zakład Instalacyjno- Budowlany SAINT-BUD, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Nadbrzeżna 39

Całość kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania to :   63 620,11 zł

Prace mają zakończyć się pod koniec października.

Zdjęcia (3)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Gmina Wietrzychowice                                                          Wietrzychowice  dn, 11.08.2020r
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Wykonawcy
Uczestniczący w postępowaniu  nr ZPI.271.25.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej w Wietrzychowicach

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr  2 złożona przez : Zakład Instalacyjno – Budowlany, „SANIT-BUD” S.C., Jerzy i Andrzej Fido, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Nadbrzeżna 39 

 • cena:  63 620,11 zł,
 • okres gwarancji:  84 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta najkorzystniejsza ( oferta nr 2) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia( dalej SIWZ ), którymi były : cena, okres gwarancji. Oferta otrzymała  najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 obliczona zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale V pkt. 1  ppkt 1 i 2 SIWZ.
 2. Zamawiający przedstawia  punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny  ofert i łączną  punktację:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

W PLN

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktu w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

WOJTMAL Wojciech Malec, Stare Żukowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka

-

-

-

-

2

Zakład Instalacyjno – Budowlany, „SANIT- BUD” S.C., Jerzy i Andrzej Fido, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Nadbrzeżna 39 

63 620,11

60,00

40,00

100,00

3

Roboty Ziemno- Budowlane , Piotr Wojna , 33-102 Tarnów, Biała 70 B

-

-

-

-

Zamawiający Gmina Wietrzychowice działając na mocy art. 94 ust. 2   ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp ,  zaprasza do podpisania umowy do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w dniu 18.08.2020r. na godzinę 10.00

 

Informacja z otwarcia ofert

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 24 lipca 2020r.

Zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w Wietrzychowicach

Komisja w składzie:

Marek Augustyński - Przewodniczący Komisji:

Ryszard Pochroń- Sekretarz Komisji

Sabina Nowak -  Członek Komisji

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 95 000,00 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

W PLN

Okres gwarancji  i rękojmi  

1

WOJTMAL Wojciech Malec, Stare Żukowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka

49 112,51

84 miesiące

2

Zakład Instalacyjno – Budowlany, „SANIT-BUD” S.C., Jerzy i Andrzej Fido, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Nadbrzeżna 39 

63 620,11

84 miesiące

3

Roboty Ziemno- Budowlane , Piotr Wojna , 33-102 Tarnów, Biała 70 B

74 993,58

84 miesiące

Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

Wietrzychowice: 24.07.2020

Rozdanie promes na kanalizację i wodociągi

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Gmina Wietrzychowice reprezentowana przez Pana wójta Tomasza Banka otrzymała oficjalnie promesę na budowę kanalizacji w Jadownikach Mokrych i budowę odcinka sieci wodociągowej w Wietrzychowicach z rąk:

 • Pana Marszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza,
 • Pani Marty Mordarskiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 • Pana Romana Wcisło Dyrektora Funduszy Europejskich.
Prawie 2 000 000 zł na kanalizację Jadownik Mokrych i budowę sieci wodociągowej w Wietrzychowicach

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

W 2019 r. Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił nabór na dofinansowanie do budowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Maksymalny poziom dofinansowania, jaki można było otrzymać na wyżej opisane zadanie to 2 000 000 zł.

Gmina Wietrzychowice w 2019 r. zgłosiła wniosek na “Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Wietrzychowicach” na kwotę dofinansowania prawie 2 000 000 zł.

2 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie zatwierdził nasz wniosek, o czym z radością informujemy.

Inwestycja budowy sieci wodociągowej będzie realizowana w 2020 r. Budowa kanalizacji części centralnej Jadownik Mokrych rozpocznie się w 2021 r.
Będzie to inwestycja sięgająca prawie 4 000 000 zł na którą, przygotowaliśmy budżet Gminy Wietrzychowice od dłuższego czasu.

Pragniemy ponadto poinformować, iż na ten 2020 r. nie ma naborów na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej.

Jeśli będzie możliwość złożenia wniosku na dotację, do dobudowy dalszej części kanalizacji Gmina Wietrzychowice jest na to gotowa.

Serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Skruchowi za nieocenione wsparcie w wyżej opisany projekt.

Dziękujemy za merytoryczne wsparcie Panu Romanowi Wcisło Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Unijnych.
Bardzo doceniamy wsparcie i pozytywną ocenę i dziękujemy:

Marszałkowi Województwa Małopolskiego: Panu Witoldowi Kozłowskiemu

Wicemarszałkom Województwa Małopolskiego:

 • Panu Tomaszowi Urynowiczowi,
 • Panu Łukaszowi Smółce,
 • Pani Marcie Malec-Lech,
 • Panu Edwardowi Czesakowi.

Gratulujemy Pani Wicewójt Sabinie Nowak i współpracownikom za świetnie napisany projekt

Ogłoszenie o zamówieniu

Flaga Unii Europejskiej i logotyp PROW

Nazwa zmówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej w Wietrzychowicach

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 558515-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1788225,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-wietrzychowicach.html

Modyfikacja zapisów SIWZ z dnia 07.07.2020 r.

link do transmisji z otwarcia ofert

 

{"register":{"columns":[]}}