W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 grudnia 2021 r.

23.12.2021

Informuję, że na dzień 30 grudnia 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 10:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.
 7. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica na lata 2021-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica, w celu ustalenia przeznaczenia terenu dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w obrębie Busówno-Kolonia.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański
(podpisano elektronicznie)

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 grudnia 2021 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji30122021BES.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2021 09:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 listopada 2021 r.
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 października 2021 r.

20.10.2021

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 26 października 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Początek obrad godzina 1030.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2020 r.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r.
 8. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański
(podpisano elektronicznie)

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 października 2021 r.
zawiadomienie​​_o​​_zwołanej​​_sesji​​_w​​_dn​​_26102021BES.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2021 09:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 września 2021 r.

23.09.2021

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 30 września 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Początek obrad godzina 830.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:

      a) przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji,
      b) przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji.                               

 1. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wierzbica za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy za I półrocze 2021 r.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 września 2021 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_w​_dn​_30092021BES.pdf 0.23MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2021 09:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 6 sierpnia 2021 r.

02.08.2021

Wierzbica-Osiedle, dnia 2 sierpnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 6 sierpnia 2021 r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 800.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Wierzbica na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbica na rok szkolny 2021/2022.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica

/-/ Zdzisław Muszański

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 6 sierpnia 2021 r.
zawiadomienie-o-zwołanej-sesji-06-08-2021BES.pdf 0.26MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2021 09:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 czerwca 2021 r.

09.06.2021

Wierzbica-Osiedle, dnia 9 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 17 czerwca 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Początek obrad godzina 830.

Porządek obrad:   

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.                                                                 
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2020 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
 11. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 czerwca 2021 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji.pdf 0.21MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2021 09:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 marca 2021 r.

24.03.2021

Wierzbica-Osiedle, dnia 24 marca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 31 marca 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Wierzbica-Osiedle  ul. Pogodna 8.
Początek obrad godzina 1030.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.        
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.
 8. Przyjęcie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok,

b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok,

c) z realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica za 2020 rok,

 1. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny Gminy Wierzbica na lata 2021-2023.
 2. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2021 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wierzbicy oraz nadania mu statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Wierzbicy.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski.                                                                                                                
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 marca 2021 r.
zawiadomienie​_sesja​_31032021.pdf 0.65MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2021 09:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl
{"register":{"columns":[]}}