W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 czerwca 2021 r.

09.06.2021

Wierzbica-Osiedle, dnia 9 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 17 czerwca 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Początek obrad godzina 830.

Porządek obrad:   

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.                                                                 
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2020 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
 11. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 czerwca 2021 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji.pdf 0.21MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2021 09:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 marca 2021 r.

24.03.2021

Wierzbica-Osiedle, dnia 24 marca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 31 marca 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Wierzbica-Osiedle  ul. Pogodna 8.
Początek obrad godzina 1030.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.        
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.
 8. Przyjęcie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok,

b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok,

c) z realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica za 2020 rok,

 1. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny Gminy Wierzbica na lata 2021-2023.
 2. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2021 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wierzbicy oraz nadania mu statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Wierzbicy.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski.                                                                                                                
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 marca 2021 r.
zawiadomienie​_sesja​_31032021.pdf 0.65MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2021 09:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:58 dominik.guz@ugwierzbica.pl