W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 marca 2024 r.

Informuję, że na dzień 26 marca 2024 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:30.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 7. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2024 roku.
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2024–2026.
 9. Przyjęcie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy:

a) z działalności za 2023 rok,
b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2023 rok,
c) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Krzysztof Szeliga

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 marca 2024 r.
zawiadomienie-sesja-26032024.pdf 0.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.03.2024 14:41 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 marca 2024 r. 1.0 20.03.2024 14:41 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 stycznia 2024 r.

Informuję, że na dzień 26 stycznia 2024 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 12:30.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wierzbica na lata 2023-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Olchowcu na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Olchowcu na prace restauratorskie na zabytkowym cmentarzu parafialnym wpisanym do Gminnej ewidencji zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 12+899 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w m. Busówno”.
 11. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Wierzbica na 2024 rok.
 12. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2024 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbica za 2023 rok.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Krzysztof Szeliga

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 stycznia 2024 r.
Zawiadomienie​_sesja​_26012024​_r.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.01.2024 14:32 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 stycznia 2024 r. 1.0 19.01.2024 14:32 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 28 grudnia 2023 r.

21.12.2023

Informuję, że na dzień 28 grudnia 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 10:30.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zmianę rodzaju niezamieszkanej miejscowości Leonówka kolonia.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 28 grudnia 2023 r.
Zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji-28122023.pdf 0.91MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.12.2023 14:37 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 28 grudnia 2023 r. 1.0 21.12.2023 14:37 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 października 2023 r.

25.10.2023

Informuję, że na dzień 31 października 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 10:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 r.
 6. Przyjęcie Informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 7. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 października 2023 r.
Zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_31102023.pdf 0.89MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2023 15:00 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 października 2023 r. 2.0 25.10.2023 15:01 Dominik Guz
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 października 2023 r. 1.0 25.10.2023 15:00 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 września 2023 r.

22.09.2023

Informuję, że na dzień 29 września 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 12:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za oczyszczanie ścieków dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wierzbica.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 września 2023 r.
Zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji.pdf 0.96MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.09.2023 12:26 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 września 2023 r. 2.0 22.09.2023 12:55 Dominik Guz
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 września 2023 r. 1.0 22.09.2023 12:26 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 28 lipca 2023 r.

20.07.2023

Informuję, że na dzień 28 lipca 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji.       
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów  na ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 8. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 28 lipca 2023 r.
Zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_28072023​_r.pdf 0.57MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.07.2023 13:02 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 28 lipca 2023 r. 1.0 20.07.2023 13:02 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 czerwca 2023 r.

13.06.2023

Informuję, że na dzień 19 czerwca 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 11:00

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 czerwca 2023 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_19062023.pdf 0.95MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.06.2023 14:32 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 czerwca 2023 r. 2.0 13.06.2023 14:32 Dominik Guz
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 czerwca 2023 r. 1.0 13.06.2023 14:32 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 maja 2023 r.

24.05.2023

Informuję, że na dzień 31 maja 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 13:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wierzbica w 2022 roku.
 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2022 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2022 r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 maja 2023 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_31052023.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2023 15:17 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 maja 2023 r. 2.0 24.05.2023 15:26 Dominik Guz
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 maja 2023 r. 1.0 24.05.2023 15:17 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 kwietnia 2023 r.

13.04.2023

Informuję, że na dzień 27 kwietnia 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 10:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:        

      a) przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji,
      b) przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji.                               

 1. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Przyjęcie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy:

      a) z działalności za 2022 rok,
      b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2022 rok,
      c) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady tego handlu.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 kwietnia 2023 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_27042023.pdf 1.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2023 15:19 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 kwietnia 2023 r. 1.0 13.04.2023 15:19 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 marca 2023 r.

Informuję, że na dzień 17 marca 2023 roku zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 8:30.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokali użytkowych od Poczty Polskiej S.A.
 3. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Wierzbica na 2023 rok.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Szeliga

 

 

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 marca 2023 r.
zawiadomienie-sesja-17032023.pdf 0.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2023 14:41 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 marca 2023 r. 1.0 15.03.2023 14:41 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 lutego 2023 r.

Informuję, że na dzień 27 lutego 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 10:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kmprzebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wierzbica do placówek oświatowych.
 8. Podjęcie uchwały zmi niającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Wierzbica.
 9. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2023 roku.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 lutego 2023 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji-27022023.pdf 0.90MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.02.2023 14:58 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 lutego 2023 r. 1.0 21.02.2023 14:58 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 stycznia 2023 r.

20.01.2023

Informuję, że na dzień 31 stycznia 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 12:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wierzbica do placówek oświatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wierzbica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 12+899 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w m. Busówno”.  
 12. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica.
 13. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Wierzbica na 2023 rok.
 14. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2023 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbica za 2022 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Krzysztof Szeliga

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 stycznia 2023 r.
zawiadomienie-sesja-31012023.pdf 0.76MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2023 13:38 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 stycznia 2023 r. 1.0 20.01.2023 13:38 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 grudnia 2022 r.

21.12.2022

Informuję, że na dzień 29 grudnia 2022 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 12:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.        

      a) przyjęcie protokołu z obrad XL sesji
      b) przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji                               

 1. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 grudnia 2022 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji-29122022.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.12.2022 14:10 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 grudnia 2022 r. 1.0 21.12.2022 14:10 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 6 grudnia 2022 r.

02.12.2022

Informuję, że na dzień 6 grudnia 2022 roku zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

 

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 6 grudnia 2022 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji-06122022.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2022 13:56 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 6 grudnia 2022 r. 1.0 02.12.2022 13:56 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 listopada 2022 r.

23.11.2022

Informuję, że na dzień 30 listopada 2022 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 8:30.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:

a) przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji.   

 1. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Podjęcie uchwał podatkowych na 2023 rok.
 5. Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wierzbica w roku szkolnym 2021/2022 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku.
 8. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 listopada 2022 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji-30112022.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2022 11:50 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 listopada 2022 r. 2.0 23.11.2022 12:12 Dominik Guz
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 listopada 2022 r. 1.0 23.11.2022 11:50 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 4 listopada 2022 r.

02.11.2022

Informuję, że na dzień 4 listopada 2022 roku zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Wierzbica na 2022 rok.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 4 listopada 2022 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_04112022BES.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.11.2022 13:44 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 4 listopada 2022 r. 1.0 02.11.2022 13:44 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 października 2022 r.

20.10.2022

Informuję, że na dzień 26 października 2022 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Wierzbica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica w celu ustalenia przeznaczenia terenu dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w obrębie Busówno–Kolonia nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Wierzbica, w celu ustalenia przeznaczenia terenu dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w obrębie Busówno-Kolonia.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 października 2022 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesjiBES​_.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.10.2022 11:42 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 października 2022 r. 1.0 20.10.2022 11:42 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 września 2022 r.

23.09.2022

Informuję, że na dzień 29 września 2022 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:      

a) przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji.   

 1. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wierzbica za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy za I półrocze 2022 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica obejmującego obszar jednostki strukturalnej „A”, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica obejmującego obszar jednostki strukturalnej „A”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochoży oraz dokonania zmiany statutu Biblioteki.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 września 2022 r.
zawiadomienie-sesja-29092022BES.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2022 10:44 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 29 września 2022 r. 1.0 23.09.2022 10:44 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 sierpnia 2022 r.

17.08.2022

Informuję, że na dzień 19 sierpnia 2022 roku zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:   

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Wierzbica na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbica na rok szkolny 2022/2023.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Krzysztof Szeliga

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 sierpnia 2022 r.
zawiadomienie-sesja-19082022.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.08.2022 13:00 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 19 sierpnia 2022 r. 1.0 17.08.2022 13:00 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 czerwca 2022 r.

22.06.2022

Informuję, że na dzień 27 czerwca 2022 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wierzbica.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

 

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 czerwca 2022 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji-27062022BES.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2022 13:14 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 czerwca 2022 r. 1.0 22.06.2022 13:14 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 maja 2022 r.

20.05.2022

Informuję, że na dzień 27 maja 2022 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:      

      a) przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji,
      b) przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji.   

 1. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wierzbica w 2021 roku.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2021 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wierzbica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 maja 2022 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesjiBES.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.05.2022 13:48 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 27 maja 2022 r. 1.0 20.05.2022 13:48 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 7 kwietnia 2022 r.

04.04.2022

Informuję, że na dzień 7 kwietnia 2022 roku zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Wierzbica na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 rok.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Szeliga

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 7 kwietnia 2022 r.
zawiadomienie-sesja-07042022.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.04.2022 14:35 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 7 kwietnia 2022 r. 2.0 04.04.2022 14:36 Dominik Guz
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 7 kwietnia 2022 r. 1.0 04.04.2022 14:35 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 3 marca 2022 r.

25.02.2022

Informuję, że na dzień 3 marca 2022 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 12:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Przyjęcie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok,

b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2021 rok.

 1. Przyjęcie Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2022-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wierzbica, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
 4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochoży oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica.
 8. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2022 roku.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Wierzbica na 2022 rok.
 10. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbica za 2021 rok.
 12. Wolne wnioski.                                                                                                                
 13. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Szeliga

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 3 marca 2022 r.
zawiadomienie-sesja-03032022.pdf 0.84MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.02.2022 13:34 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 3 marca 2022 r. 1.0 25.02.2022 13:34 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 grudnia 2021 r.

23.12.2021

Informuję, że na dzień 30 grudnia 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 10:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.
 7. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica na lata 2021-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica, w celu ustalenia przeznaczenia terenu dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w obrębie Busówno-Kolonia.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański
(podpisano elektronicznie)

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 grudnia 2021 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji30122021BES.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.12.2021 08:44 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 grudnia 2021 r. 1.0 23.12.2021 08:44 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 listopada 2021 r.

19.11.2021

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 listopada 2021 r.
zawiadomienie-sesja-26112021.pdf 0.51MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2021 16:48 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 listopada 2021 r. 1.0 19.11.2021 16:48 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 października 2021 r.

20.10.2021

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 26 października 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Początek obrad godzina 1030.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2020 r.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r.
 8. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański
(podpisano elektronicznie)

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 października 2021 r.
zawiadomienie​​_o​​_zwołanej​​_sesji​​_w​​_dn​​_26102021BES.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.10.2021 14:45 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 26 października 2021 r. 1.0 20.10.2021 14:45 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 września 2021 r.

23.09.2021

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 30 września 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Początek obrad godzina 830.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:

      a) przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji,
      b) przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji.                               

 1. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wierzbica za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy za I półrocze 2021 r.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 września 2021 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji​_w​_dn​_30092021BES.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2021 15:04 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 września 2021 r. 1.0 23.09.2021 15:04 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 6 sierpnia 2021 r.

02.08.2021

Wierzbica-Osiedle, dnia 2 sierpnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 6 sierpnia 2021 r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 800.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Wierzbica na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbica na rok szkolny 2021/2022.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica

/-/ Zdzisław Muszański

 

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 6 sierpnia 2021 r.
zawiadomienie-o-zwołanej-sesji-06-08-2021BES.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2021 14:06 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 6 sierpnia 2021 r. 1.0 02.08.2021 14:06 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 czerwca 2021 r.

09.06.2021

Wierzbica-Osiedle, dnia 9 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 17 czerwca 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Początek obrad godzina 830.

Porządek obrad:   

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.                                                                 
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2020 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
 11. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 czerwca 2021 r.
zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.06.2021 15:45 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 17 czerwca 2021 r. 1.0 09.06.2021 15:45 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 marca 2021 r.

24.03.2021

Wierzbica-Osiedle, dnia 24 marca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 31 marca 2021 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Wierzbica-Osiedle  ul. Pogodna 8.
Początek obrad godzina 1030.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.        
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.
 8. Przyjęcie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok,

b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok,

c) z realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica za 2020 rok,

 1. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny Gminy Wierzbica na lata 2021-2023.
 2. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2021 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wierzbicy oraz nadania mu statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Wierzbicy.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski.                                                                                                                
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 marca 2021 r.
zawiadomienie​_sesja​_31032021.pdf 0.65MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.03.2021 11:55 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 31 marca 2021 r. 1.0 24.03.2021 11:55 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 listopada 2023 r.

Informuję, że na dzień 30 listopada 2023 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 8:00.

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.                          
 4. Interpelacje i zapytania radnych.   
 5. Podjęcie uchwał podatkowych na 2024 rok:
  1. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wierzbica na 2024 r.,
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wierzbica na 2024 r.,
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 9. Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wierzbica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Wierzbica.
 13. Wolne wnioski.                                                                                                              
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Muszański

Materiały

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 listopada 2023 r.
Zawiadomienie​_o​_zwołanej​_sesji-30112023.pdf 1.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2023 11:16 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Magdalena Kawiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wierzbica na dzień 30 listopada 2023 r. 1.0 24.11.2023 11:16 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}