W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2022r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2022r., poz.1205).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021r. poz. 2354 oraz z 2022r. poz. 91, 583, 830 i 835),
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego PRZYSŁUGUJE po spełnieniu następujących warunków:

  1. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia w okresie świadczeniowym 2022/2023 wynosi 900 zł netto na osobę w rodzinie;
  2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu  zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych) albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
  3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego NIE PRZYSŁUGUJĄ jeżeli osoba uprawniona pomimo spełnienia powyższych warunków:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  2. zawarła związek małżeński.

 

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”. Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.  
Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).      

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.    

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.        

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (01.10.2022 – 30.09.2023) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2022 roku zostaną wypłacone do dnia 31 października 2022 roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2022 – 30.09.2023) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2022 roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2022 – 30.09.2023) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2022roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2022 – 30.09.2023) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2023 roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2022 – 30.09.2023) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 28 lutego 2023 roku.

Materiały

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
WNIOSEKO​_​_USTALENIE​_​_PRAWA​_​_DO​_​_ŚWIADCZEŃZ​_​_FUNDUSZU​_​_ALIMENTACYJNEGO.pdf 0.13MB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Załącznik)
WNIOSEKO​_​_USTALENIE​_​_PRAWA​_​_DO​_​_ŚWIADCZEŃZ​_​_FUNDUSZU​_​_ALIMENTACYJNEGO​_(ZAŁĄCZNIK).pdf 0.10MB
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
oświadczenie​_o​_osobach​_zobowiazanych​_do​_alimentacji​_FA-2.pdf 0.38MB
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
OŚWIADCZENIE​_WNIOSKODAWCY​_O​_dochodach​_nieopodatkowanych.pdf 0.10MB
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
oświadczenie​_o​_osobach​_zobowiazanych​_do​_alimentacji​_FA-2.pdf 0.38MB
{"register":{"columns":[]}}