W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wycinka drzew

Zasady ubiegania się o wycinkę drzew

 

ZASADY UBIEGANIA SIE O WYCINKĘ DRZEW

 1. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dokonuje właściciel nieruchomości na której one rosną, będący osobą fizyczną i tylko w przypadku usuwania drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 3. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów m.in. rysunku lub mapy, na zgłaszającego zostanie nałożony, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
 5. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.
 6. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
 7. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawy o ochronie przyrody).
 8. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
 9. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
 10. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie obsługiwanej w Urzędzie Gminy Sawin, Chutecka 12, 22-107 Sawin lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sawin nr 31 8192 0002 2001 0000 0853 0001 w Banku Spółdzielczym w Sawinie. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
 11. Przed upływem 14 dni od daty oględzin można wystąpić do tut. organu o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wycinki drzew składając wniosek o wydanie zaświadczenia i dokonując opłaty skarbowej za ww. zaświadczenie w wysokości 17 zł w kasie Urzędu Gminy Sawin lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Sawin Nr 31 8192 0002 2001 0000 0853 0001 w Banku Spółdzielczym w Sawinie – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Zdjęcia drzew, których dotyczą wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy:

arkadiusz.kedzierawski@sawin.pl
Załącznikiem do zgłoszenia zamiaru wycinki drzew jest mapka z usytuowaniem drzew na działce

Materiały

Zgłoszenie zamiaru wycinki
zgloszenie​_zamiaru​_wycinki.pdf 0.27MB
Wniosek o wydaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wycinki drzew
wniosek​_o​_wydaniu​_zaswiadczenia​_o​_braku​_sprzeciwu​_do​_wycinki​_drzew.pdf 0.16MB
Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy
zlomy​_wywroty.pdf 0.26MB
{"register":{"columns":[]}}