W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Sawin reprezentowana przez Wójta (adres: ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, tel. (82) 567 30 12, e-mail: ug@sawin.pl.)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. wykonania zawartej umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( 6 ust. 1 lit. e RODO); w związku z:
   1. Ustawą z  dnia  8  marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
   2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 ro finansach publicznych
   3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
   4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
   5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
   7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,
   8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
   9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach,
   10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej,
   11. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   12. Instrukcja Kancelaryjna,
   13. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
   14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
   15. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej
   16. Kodeks Postępowania Cywilnego

Oraz w niektórych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu       z uwzględnieniem  okresów  przechowywania   określonych   w   przepisach   szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:​​​​​​​
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o którym mowa w punkcie 3.
 6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Materiały

Klauzula informacyjna
300klauzula-informacyjna-ogolna-1.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}