W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Edukacja

Zajęcia dla mieszkańców

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie od października do czerwca prowadzi zajęcia dla mieszkańców gminy Margonin.

Zajęcia prowadzone są przez utalentowanych i wykształconych instruktorów. Odbywają się zajęcia:

 • plastyczne,
 • wokalne,
 • gry na instrumentach klawiszowych,
 • gry na gitarze,
 • gry na perkusji,
 • ceramiczne,
 • taneczne,
 • aerobik,
 • taniec z elementami baletu.
Plan zajęć

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Perkusja
Witold Wojtkowiak
13:00 - 17:00
Gitara
Artur Gronowski
13:00 - 17:00
Instrumenty klawiszowe
Cezary Górski
13:00 - 17:00
Zajęcia plastyczne
Patrycja Piechocka
14:30 - 15:15
Ceramika
Aga Górska
14:00 - 17:00
Zajęcia taneczne
Renata Szymanowska
godz. 17:30
Hala sportowa
  Ceramika
Aga Górska
13:00 - 16:00
Zajęcia taneczne z elementami baletu
Zuzanna Kabacińska
grupa I - 15:00
grupa II - 15:40
grupa III - 16:20
grupa IV - 17:15
 
Chór Cantata
Tomasz Maliszewski
19:00 - 21:00
    Zajęcia wokalne
Estera Naczk-Suska
18:30 - 20:00
 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach MGOK

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie (MGOK w Margoninie).

 1. Regulamin dotyczy zajęć edukacyjnych i ruchowych prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie, zwany dalej Organizatorem. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych umieszczone zostało w osobnym podtytule poniższego regulaminu.
 2. Zajęcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych, zwanych dalej Uczestnikami. Zajęcia odbywać się będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 15 oraz w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Polnej 6 w Margoninie.
 3. W zależności od rodzaju zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie, w zależności     od specyfiki zajęć – również z podziałem na kategorie wiekowe.
 4. Zapisy na zajęcia prowadzone są w biurze MGOK.
 5. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub innego prawnego opiekuna.
 6. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie umowy uczestnictwa.
 7. Uczestnikami mogą być osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa i podpisały stosowną umowę oraz spełniły warunki ustalone przy zapisach, a w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub innego prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach. W zależności od specyfiki zajęć zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.
 8. Dorosły uczestnik lub opiekun prawny małoletniego, zgłaszając udział w zajęciach organizowanych w MGOK, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych, tanecznych, sportowych, jednoznacznie potwierdza, że stan zdrowia uczestnika pozwala na jego udział w tych zajęciach. W szczególnych przypadkach Organizator może wymagać okazania zaświadczenia lekarskiego  o stanie zdrowia lub podpisania stosownego oświadczenia.
 9. Wykaz zajęć wraz z harmonogramem dostępny jest na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/edukacja, wszelkich informacji zasięgnąć można również przez kontakt z MGOK (dane znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie: http://www.kulturalnymargonin.pl), w tym pod numerem: 67 28 46 119.
 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie umowy i uiszczenie wskazanej opłaty w określonym przez Organizatora terminie tj. do 10 dnia każdego miesiąca. Opłaty dokonuje się w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, przy ul. Powstańców Wlkp. 15 w Margoninie. Wniesione opłaty za zajęcia nie są zwracane w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach.
 11. Za zajęcia dydaktyczne organizowane przez Ośrodek Kultury jest pobierana opłata - zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.
 12. Uczestnik, który nie uiścił określonej opłaty w terminie, nie może brać udziału w zajęciach.
 13. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, o których informuje osobiście, telefonicznie, mailowo lub w przypadku braku takiej możliwości – na stronie www oraz Facebooku i poprzez wywieszenie informacji w budynku.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby osób uczestniczącej w danych zajęciach. Jeśli wymagana liczba osób się nie zgłosi, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia danych zajęć. Minimalna liczba uczestników wynosi odpowiednio:
  a) zajęcia plastyczne, wokalne i zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych – 5 osób,
  b) zajęcia: taneczne, ceramiczne, nauka gry na gitarze i klawiszach - 10 osób.
 16. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć ani miejsca osobom trzecim.
 17. Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, porządkowych i przeciwpożarowych. W sytuacji zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora i pracowników MGOK.
 18. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia znajdującego się w salach zajęciowych. Niedozwolone jest przenoszenie wyposażenia z sal bez zgody Organizatora. Uczestnicy (bądź ich prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za umyślne zniszczenia dokonane w czasie zajęć lub poza nimi. Instruktor lub Organizator ustala osobę odpowiedzialną za powstałe zniszczenia.
 19. Uczestnik w czasie zajęć nie może opuszczać sali zajęciowej bez zgody instruktora. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika małoletniego, który opuszcza salę w trakcie zajęć.  
 20. Na zajęcia ruchowe, taneczne, sportowe uczestników obowiązuje odpowiedni, zamienny strój sportowy do ćwiczeń oraz zamienne obuwie sportowe.
 21. Instruktor ponosi odpowiedzialność za uczestników wyłącznie w trakcie trwania zajęć.       
 22. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zapisane na listy rezerwowe będą informowane tylko w razie przyjęcia na dane zajęcia.
 23. W przypadku rezygnacji z zajęć zapisany uczestnik jest zobowiązany do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec danego miesiąca.
 24. Grupy wiekowe oraz stopień zaawansowania uczestników ustala instruktor.
 25. Uczestnik ma obowiązek godnie reprezentować placówkę i gminę w czasie występów, konkursów oraz organizowanych wydarzeń.
 26. Za stan wypożyczonego sprzętu muzycznego/stroju odpowiada uczestnik zajęć. Wypożyczony sprzęt muzyczny/strój należy przygotować odpowiednio do występu, na którym ma być wykorzystany, a po występnie powinien być zwrócony w wyznaczonym terminie, w stanie nienaruszonym. Sprzęt muzyczny/stroje wypożyczać mogą tylko uczestnicy określonych zajęć według zasad ustalonych z Organizatorem lub instruktorem.
 27. MGOK w Margoninie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową MGOK. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez MGOK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości MGOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Uczestnictwo w zajęciach fitness

 1. Zajęcia fitness są przeznaczone dla osób dorosłych (tj. osób, które ukończyły 18 lat).
 2. Zapisy na zajęcia dokonywane są w biurze Organizatora w godzinach pracy biura oraz bezpośrednio u instruktora. Uczestnik ma obowiązek zapisać się telefonicznie lub osobiście.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach odpłatnych jest uiszczenie wskazanej opłaty w określonym przez Organizatora terminie, tj. do 10 dnia każdego miesiąca.. Opłaty dokonuje się wyłącznie u instruktora zajęć fitness. Wniesione opłaty za zajęcia nie są zwracane.
 4. Za zajęcia fitness organizowane przez Ośrodek Kultury jest pobierana opłata - zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby osób uczestniczącej w zajęciach fitness. Jeśli wymagana liczba osób się nie zgłosi, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia zajęć. Minimalna liczba wynosi 20 osób.
 6. Osoby, które z odpowiednim wyprzedzeniem  odwołały obecność na pierwszych zajęciach w miesiącu, mogą uczestniczyć w kolejnych zajęciach tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty.

Opłaty

Na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (Rozdział II, § 4, p.3) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za zajęcia prowadzone w ramach statutowej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin.

§ 2

Odpłatność za udział w zajęciach dla mieszkańców miasta i gminy Margonin oraz dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Margonin nie będących mieszkańcami gminy Margonin ustala się na kwotę:

 1. 15 zł brutto miesięcznie za zajęcia plastyczne,
 2. 30 zł brutto miesięcznie za zajęcia ceramiczne,
 3. 40 zł brutto miesięcznie za zajęcia fitness, taneczne, wokalne,
 4. 60 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry na gitarze,
 5. 80 zł brutto miesięcznie za zajęcia taneczne z elementami baletu dla grupy dzieci 3-6 lat
 6. 110 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych.

§ 3

Odpłatność za udział w zajęciach dla dzieci, młodzieży i dorosłych nie będących mieszkańcami gminy Margonin oraz nie uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Margonin ustala się na kwotę:

 1. 15 zł brutto za jedną godzinę za zajęcia fitness,
 2. 25 zł brutto miesięcznie za zajęcia plastyczne,
 3. 40 zł brutto miesięcznie za zajęcia ceramiczne,
 4. 60 zł brutto miesięcznie za zajęcia taneczne, wokalne
 5. 80 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry na gitarze,
 6. 100 zł brutto miesięcznie za zajęcia taneczne z elementami baletu dla grupy dzieci 3-6 lat
 7. 170 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.09.2021 r.

Traci moc Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 23.10.2019r.

{"register":{"columns":[]}}