W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Edukacja

Zajęcia dla mieszkańców

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie od października do czerwca prowadzi zajęcia dla mieszkańców gminy Margonin.

Zajęcia prowadzone są przez utalentowanych i wykształconych instruktorów. Odbywają się zajęcia:

 • plastyczne,
 • ceramiczne,
 • wokalne,
 • gry w szachy,
 • gry na gitarze i gitarze basowej,
 • zajęcia samoobrony dla kobiet,
 • zajęcia gry na gitarze i klawiszach,
 • nauka gry na saksofonie,
 • judo,
 • gry na perkusji i instrumentach perkusyjnych,
 • fitness dla dzieci,
 • podstawowy kurs DJa.
Plan zajęć

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Perkusja
godz. 12:00-17:00
duża sala MGOK

 

Zajęcia Instrumentalno-Wokalne
godz. 15:00
sala MGOK

Zajęcia plastyczne
godz. 15:00-15:45
sala plastyczna MOGK

Zajęcia ceramiczne
godz. 13:00-16:00
pracownia MGOK

Fitness z el. tańca
godz. 15:15
hala sportowa

 

Zajęcia ceramiczne
godz. 13:00-16:00
pracownia MGOK

Rytmika
grupa I - 14:30-15:00
grupa II - 15:10-15:55
grupa III - 16:00-16:45
sala MGOK

 

Judo
godz. 18:00-20:00
sala MGOK

 

Nauka gry w szachy
godz. 15:00-16:00
sala MGOK

   
   

Judo
godz. 18:00-20:00
sala MGOK

   

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach MGOK

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie rok szkolny 2023/2024

 

* ZARZĄDZENIE NR 06/2023 Kierującego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 21.09.2023 r. w sprawie opłat dla uczestników zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny ośrodek Kultury w Margoninie

 1. Regulamin dotyczy zajęć edukacyjnych i ruchowych prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie, zwany dalej Organizatorem. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych umieszczone zostało w osobnym podtytule poniższego regulaminu.

 2. Zajęcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych, zwanych dalej Uczestnikami. Zajęcia odbywać się będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 15 oraz w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Polnej 6 w Margoninie.

 3. W zależności od rodzaju zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie, w zależności od specyfiki zajęć – również z podziałem na kategorie wiekowe.

 4. Zapisy na zajęcia prowadzone są w biurze MGOK.

 5. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub innego prawnego opiekuna.

 6. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie umowy uczestnictwa.

 7. Uczestnikami mogą być osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa i podpisały stosowną umowę oraz spełniły warunki ustalone przy zapisach, a w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub innego prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach. W zależności od specyfiki zajęć zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.

 8. Dorosły uczestnik lub opiekun prawny małoletniego, zgłaszając udział w zajęciach organizowanych w MGOK, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych, tanecznych, sportowych, jednoznacznie potwierdza, że stan zdrowia uczestnika pozwala na jego udział w tych zajęciach. W szczególnych przypadkach Organizator może wymagać okazania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub podpisania stosownego oświadczenia.

 9. Wykaz zajęć wraz z harmonogramem dostępny jest na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/edukacja w zakładce 'Plan Zajęć', wszelkich informacji zasięgnąć można również przez kontakt z MGOK (dane znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie: http://www.kulturalnymargonin.pl), w tym pod numerem: 67 28 46 119.

 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie umowy i uiszczenie wskazanej opłaty w określonym przez Organizatora terminie tj. do 10 dnia każdego miesiąca. Opłaty dokonuje się w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, przy ul. Powstańców Wlkp. 15 w Margoninie. Wniesione opłaty za zajęcia nie są zwracane w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach.

 11. Za zajęcia dydaktyczne organizowane przez Ośrodek Kultury jest pobierana opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2023 Kierującego Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Margoninie z dnia 21.09.2023 r..

 12. Uczestnik, który nie uiścił określonej opłaty w terminie, nie może brać udziału w zajęciach.

 13. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Kierującego oraz instruktora prowadzącego dane zajęcia.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, o których informuje osobiście, telefonicznie, mailowo lub w przypadku braku takiej możliwości – na stronie www oraz Facebooku i poprzez wywieszenie informacji w budynku.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby osób uczestniczącej w danych zajęciach. Jeśli wymagana liczba osób się nie zgłosi, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia danych zajęć. Minimalna liczba uczestników wynosi odpowiednio:

  a) zajęcia plastyczne, wokalne i zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych – 5 osób,
  b) zajęcia: taneczne, ceramiczne, nauka gry na gitarze i klawiszach - 10 osób.

 16. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć ani miejsca osobom trzecim.

 17. Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, porządkowych i przeciwpożarowych. W sytuacji zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora i pracowników MGOK.

 18. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia znajdującego się w salach zajęciowych. Niedozwolone jest przenoszenie wyposażenia z sal bez zgody Organizatora. Uczestnicy (bądź ich prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za umyślne zniszczenia dokonane w czasie zajęć lub poza nimi. Instruktor lub Organizator ustala osobę odpowiedzialną za powstałe zniszczenia.

 19. Uczestnik w czasie zajęć nie może opuszczać sali zajęciowej bez zgody instruktora. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika małoletniego, który opuszcza salę w trakcie zajęć.

 20. Na zajęcia ruchowe, taneczne, sportowe uczestników obowiązuje odpowiedni, zamienny strój sportowy do ćwiczeń oraz zamienne obuwie sportowe.

 21. Instruktor ponosi odpowiedzialność za uczestników wyłącznie w trakcie trwania zajęć.

 22. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zapisane na listy rezerwowe będą informowane tylko w razie przyjęcia na dane zajęcia.

 23. W przypadku rezygnacji z zajęć zapisany uczestnik jest zobowiązany do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

 24. Grupy wiekowe oraz stopień zaawansowania uczestników ustala instruktor.

 25. Uczestnik ma obowiązek godnie reprezentować placówkę i gminę w czasie występów, konkursów oraz organizowanych wydarzeń.

 26. Za stan wypożyczonego sprzętu muzycznego/stroju odpowiada uczestnik zajęć. Wypożyczony sprzęt muzyczny/strój należy przygotować odpowiednio do występu, na którym ma być wykorzystany, a po występnie powinien być zwrócony w wyznaczonym terminie, w stanie nienaruszonym. Sprzęt muzyczny/stroje wypożyczać mogą tylko uczestnicy określonych zajęć według zasad ustalonych z Organizatorem lub instruktorem.

 27. MGOK w Margoninie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową MGOK. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez MGOK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości MGOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r, jak również z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH FITNESS

 1. Zajęcia fitness są przeznaczone dla osób dorosłych (tj. osób, które ukończyły 18 lat).

 2. Zapisy na zajęcia dokonywane są w biurze Organizatora w godzinach pracy biura oraz bezpośrednio u instruktora. Uczestnik ma obowiązek zapisać się telefonicznie lub osobiście.

 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach odpłatnych jest uiszczenie wskazanej opłaty w określonym przez Organizatora terminie, tj. do 10 dnia każdego miesiąca. Opłaty dokonuje się wyłącznie u instruktora zajęć fitness. Wniesione opłaty za zajęcia nie są zwracane.

 4. Za zajęcia fitness organizowane przez Ośrodek Kultury jest pobierana opłata - zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2023 Kierującego Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Margoninie z dnia 21.09.2023 r..

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby osób uczestniczącej w zajęciach fitness. Jeśli wymagana liczba osób się nie zgłosi, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia zajęć. Minimalna liczba wynosi 20 osób.

 6. Osoby, które z odpowiednim wyprzedzeniem odwołały obecność na pierwszych zajęciach w miesiącu, mogą uczestniczyć w kolejnych zajęciach tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty.

Materiały

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
zarzadzenie​_6​_2023.pdf 0.06MB
Cennik zajęć

Odpłatność za udział w zajęciach dla mieszkańców miasta i gminy Margonin oraz dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Margonin nie będących mieszkańcami gminy Margonin ustala się na kwotę:

a) 20 zł brutto miesięcznie za zajęcia plastyczne,

b) 50 zł brutto miesięcznie za zajęcia ceramiczne,

c) 40 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry w szachy,

d) 50 zł brutto miesięcznie za fitness z elementami tańca dla dzieci i młodzieży,

e) 60 zł brutto miesięcznie za zajęcia fitness,

f) 80 zł brutto miesięcznie za zajęcia wokalne,

g) 90 zł brutto miesięcznie za zajęcia instrumentalne, gry na gitarze, dj i judo,

h) 150 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry na perkusji i instrumentach perkusyjnych,

- - - - - - - - - -

Odpłatność za udział w zajęciach dla dzieci, młodzieży i dorosłych nie będących mieszkańcami gminy Margonin oraz nie uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Margonin ustala się na kwotę:

a) 30 zł brutto miesięcznie za zajęcia plastyczne,

b) 60 zł brutto miesięcznie za zajęcia ceramiczne,

c) 60 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry w szachy,

d) 15 zł brutto za jedną godzinę za zajęcia fitness,

e) 70 zł brutto miesięcznie za fitness z elementami tańca dla dzieci i młodzieży,

f) 100 zł brutto miesięcznie za zajęcia wokalne,

g) 120 zł brutto miesięcznie za zajęcia instrumentalne, gry na gitarze, dj i judo,

h) 200 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry na perkusji i instrumentach perkusyjnych,

{"register":{"columns":[]}}