W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Edukacja

Zajęcia dla mieszkańców

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie od października do czerwca prowadzi zajęcia dla mieszkańców gminy Margonin.

Zajęcia prowadzone są przez utalentowanych i wykształconych instruktorów. Odbywają się zajęcia:

 • plastyczne,
 • ceramiczne,
 • wokalne,
 • gry w szachy,
 • gry na gitarze i gitarze basowej,
 • zajęcia samoobrony dla kobiet,
 • zajęcia gry na gitarze i klawiszach,
 • nauka gry na saksofonie,
 • judo,
 • gry na perkusji i instrumentach perkusyjnych,
 • fitness dla dzieci,
 • podstawowy kurs DJa.
Plan zajęć

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Perkusja
sala MGOK
"Stara Gazownia"

Judo
sala MGOK
"Stara Gazownia"

Zajęcia Instrumentalne
duża sala MGOK

Judo
sala MGOK
"Stara Gazownia"

Zajęcia ceramiczne
godz. 13:00-16:00
pracownia MGOK

Fitness z el. tańca
hala sportowa

 

Zajęcia ceramiczne
pracownia MGOK

  Zajęcia wokalne
sala MGOK

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach MGOK

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie rok szkolny 2023/2024

 

* ZARZĄDZENIE NR 06/2023 Kierującego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 21.09.2023 r. w sprawie opłat dla uczestników zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny ośrodek Kultury w Margoninie

 1. Regulamin dotyczy zajęć edukacyjnych i ruchowych prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie, zwany dalej Organizatorem. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych umieszczone zostało w osobnym podtytule poniższego regulaminu.

 2. Zajęcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych, zwanych dalej Uczestnikami. Zajęcia odbywać się będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 15 oraz w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Polnej 6 w Margoninie.

 3. W zależności od rodzaju zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie, w zależności od specyfiki zajęć – również z podziałem na kategorie wiekowe.

 4. Zapisy na zajęcia prowadzone są w biurze MGOK.

 5. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub innego prawnego opiekuna.

 6. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie umowy uczestnictwa.

 7. Uczestnikami mogą być osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa i podpisały stosowną umowę oraz spełniły warunki ustalone przy zapisach, a w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub innego prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach. W zależności od specyfiki zajęć zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.

 8. Dorosły uczestnik lub opiekun prawny małoletniego, zgłaszając udział w zajęciach organizowanych w MGOK, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych, tanecznych, sportowych, jednoznacznie potwierdza, że stan zdrowia uczestnika pozwala na jego udział w tych zajęciach. W szczególnych przypadkach Organizator może wymagać okazania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub podpisania stosownego oświadczenia.

 9. Wykaz zajęć wraz z harmonogramem dostępny jest na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/edukacja w zakładce 'Plan Zajęć', wszelkich informacji zasięgnąć można również przez kontakt z MGOK (dane znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie: http://www.kulturalnymargonin.pl), w tym pod numerem: 67 28 46 119.

 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie umowy i uiszczenie wskazanej opłaty w określonym przez Organizatora terminie tj. do 10 dnia każdego miesiąca. Opłaty dokonuje się w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, przy ul. Powstańców Wlkp. 15 w Margoninie. Wniesione opłaty za zajęcia nie są zwracane w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach.

 11. Za zajęcia dydaktyczne organizowane przez Ośrodek Kultury jest pobierana opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2023 Kierującego Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Margoninie z dnia 21.09.2023 r..

 12. Uczestnik, który nie uiścił określonej opłaty w terminie, nie może brać udziału w zajęciach.

 13. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Kierującego oraz instruktora prowadzącego dane zajęcia.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, o których informuje osobiście, telefonicznie, mailowo lub w przypadku braku takiej możliwości – na stronie www oraz Facebooku i poprzez wywieszenie informacji w budynku.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby osób uczestniczącej w danych zajęciach. Jeśli wymagana liczba osób się nie zgłosi, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia danych zajęć. Minimalna liczba uczestników wynosi odpowiednio:

  a) zajęcia plastyczne, wokalne i zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych – 5 osób,
  b) zajęcia: taneczne, ceramiczne, nauka gry na gitarze i klawiszach - 10 osób.

 16. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć ani miejsca osobom trzecim.

 17. Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, porządkowych i przeciwpożarowych. W sytuacji zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora i pracowników MGOK.

 18. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia znajdującego się w salach zajęciowych. Niedozwolone jest przenoszenie wyposażenia z sal bez zgody Organizatora. Uczestnicy (bądź ich prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za umyślne zniszczenia dokonane w czasie zajęć lub poza nimi. Instruktor lub Organizator ustala osobę odpowiedzialną za powstałe zniszczenia.

 19. Uczestnik w czasie zajęć nie może opuszczać sali zajęciowej bez zgody instruktora. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika małoletniego, który opuszcza salę w trakcie zajęć.

 20. Na zajęcia ruchowe, taneczne, sportowe uczestników obowiązuje odpowiedni, zamienny strój sportowy do ćwiczeń oraz zamienne obuwie sportowe.

 21. Instruktor ponosi odpowiedzialność za uczestników wyłącznie w trakcie trwania zajęć.

 22. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zapisane na listy rezerwowe będą informowane tylko w razie przyjęcia na dane zajęcia.

 23. W przypadku rezygnacji z zajęć zapisany uczestnik jest zobowiązany do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

 24. Grupy wiekowe oraz stopień zaawansowania uczestników ustala instruktor.

 25. Uczestnik ma obowiązek godnie reprezentować placówkę i gminę w czasie występów, konkursów oraz organizowanych wydarzeń.

 26. Za stan wypożyczonego sprzętu muzycznego/stroju odpowiada uczestnik zajęć. Wypożyczony sprzęt muzyczny/strój należy przygotować odpowiednio do występu, na którym ma być wykorzystany, a po występnie powinien być zwrócony w wyznaczonym terminie, w stanie nienaruszonym. Sprzęt muzyczny/stroje wypożyczać mogą tylko uczestnicy określonych zajęć według zasad ustalonych z Organizatorem lub instruktorem.

 27. MGOK w Margoninie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową MGOK. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez MGOK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości MGOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r, jak również z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH FITNESS

 1. Zajęcia fitness są przeznaczone dla osób dorosłych (tj. osób, które ukończyły 18 lat).

 2. Zapisy na zajęcia dokonywane są w biurze Organizatora w godzinach pracy biura oraz bezpośrednio u instruktora. Uczestnik ma obowiązek zapisać się telefonicznie lub osobiście.

 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach odpłatnych jest uiszczenie wskazanej opłaty w określonym przez Organizatora terminie, tj. do 10 dnia każdego miesiąca. Opłaty dokonuje się wyłącznie u instruktora zajęć fitness. Wniesione opłaty za zajęcia nie są zwracane.

 4. Za zajęcia fitness organizowane przez Ośrodek Kultury jest pobierana opłata - zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2023 Kierującego Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Margoninie z dnia 21.09.2023 r..

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby osób uczestniczącej w zajęciach fitness. Jeśli wymagana liczba osób się nie zgłosi, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia zajęć. Minimalna liczba wynosi 20 osób.

 6. Osoby, które z odpowiednim wyprzedzeniem odwołały obecność na pierwszych zajęciach w miesiącu, mogą uczestniczyć w kolejnych zajęciach tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty.

Materiały

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
zarzadzenie​_6​_2023.pdf 0.06MB
Cennik zajęć

Odpłatność za udział w zajęciach dla mieszkańców miasta i gminy Margonin oraz dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Margonin nie będących mieszkańcami gminy Margonin ustala się na kwotę:

a) 20 zł brutto miesięcznie za zajęcia plastyczne,

b) 50 zł brutto miesięcznie za zajęcia ceramiczne,

c) 40 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry w szachy,

d) 50 zł brutto miesięcznie za fitness z elementami tańca dla dzieci i młodzieży,

e) 60 zł brutto miesięcznie za zajęcia fitness,

f) 80 zł brutto miesięcznie za zajęcia wokalne,

g) 90 zł brutto miesięcznie za zajęcia instrumentalne, gry na gitarze, dj i judo,

h) 150 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry na perkusji i instrumentach perkusyjnych,

- - - - - - - - - -

Odpłatność za udział w zajęciach dla dzieci, młodzieży i dorosłych nie będących mieszkańcami gminy Margonin oraz nie uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Margonin ustala się na kwotę:

a) 30 zł brutto miesięcznie za zajęcia plastyczne,

b) 60 zł brutto miesięcznie za zajęcia ceramiczne,

c) 60 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry w szachy,

d) 15 zł brutto za jedną godzinę za zajęcia fitness,

e) 70 zł brutto miesięcznie za fitness z elementami tańca dla dzieci i młodzieży,

f) 100 zł brutto miesięcznie za zajęcia wokalne,

g) 120 zł brutto miesięcznie za zajęcia instrumentalne, gry na gitarze, dj i judo,

h) 200 zł brutto miesięcznie za zajęcia gry na perkusji i instrumentach perkusyjnych,

{"register":{"columns":[]}}