W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności MGOK

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2022-03-23

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-23

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Górzyńska, adres e-mail: biuro@kulturalnymargonin.pl, telefon: 672846119.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-830 Margonin.

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku dostępne tylko poprzez wejście schodami. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze umożliwiają swobodny przejazd osobie na wózku inwalidzkim.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak zainstalowanej stałej pochylni, możliwość ustawienia tymczasowej.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Pracownicy mogą udzielić niezbędnych informacji.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Brak miejsca dla osób niepełnosprawnych, dostępny parking dla samochodów.

Prawo wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia na teren placówki z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza migowego.

{"register":{"columns":[]}}