W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych (RODO) w MGOK

Inspektor Ochrony Danych

Anna Sobańska

e-mail: iod@annasobanska.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Margoninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-830 Margonin, e-mail: biuro@kulturalnymargonin.pl, tel. +48 67 28 46 119.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@annasobanska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych .
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  • wykonania zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194.),
  • realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie, działające na jego zlecenie i świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, żądania usunięcia danych (gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem), żądania ograniczenia przetwarzania (gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu.
 7. Osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
{"register":{"columns":[]}}