W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stawki podatków

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin

Od budynków:

mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 0,93 zł
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,22 zł
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 24,73 zł
lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,76 zł
od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,87 zł

* Wysokość stawki podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej:

  • w przypadku prowadzenia działalności w obiektach hotelowych o standardzie trzech, czterech lub pięciu gwiazdek w kategoryzacji wprowadzonej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) i dysponujących co najmniej 80 miejscami noclegowymi wynosi 15,34 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  • w przypadku prowadzenia ośrodków wczasowych sezonowo, w sposób ciągły przez okres trwający mniej niż 6 miesięcy wynosi 15,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 1,10 zł
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 5,68 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,48 zł
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r., poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 14 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,73 zł/m2

 

Od budowli:

wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 0,01 % wartości
pozostałych 2% wartości

Roczne stawki podatku rolnego

dla gruntów gospodarstw rolnych 153,725 zł/ha
dla pozostałych gruntów 307,45 zł/ha

 

Roczna stawka podatku leśnego

Roczna stawka podatku leśnego 71,0996 zł/ha

 

{"register":{"columns":[]}}