W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Włączenie i aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Gmina Lubenia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni w partnerstwie z firmą „INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt pt.  „Włączenie i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.7 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na podstawie umowy nr RPPK.08.07.00-18-0005/21 z dnia 09.09.2021 r. zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Beneficjent: Gmina Lubenia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni; Lubenia 131, 36-042 Lubenia.

Partner: „INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

Wartość projektu ogółem wynosi: 698 144,45 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 660 494,45 zł

Projekt jest komplementarny z projektem rewitalizacyjnym finansowanym ze środków EFRR
w ramach działania 6.5 SzOOP RPO WP na lata 2014-2020 zidentyfikowanym w Strategii ZIT ROF. Projekt finansowany ze środków EFS jest powiązany z projektem finansowanym ze środków EFRR.

Grupa docelowa projektu

Grupę docelową Uczestników Projektu stanowi 21 osób (17 K i 4 M):

a. powyżej 18 roku życia;

b. pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);

c. zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC gminę Lubenia (woj. podkarpackie, teren ROF);

d. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późń. zm.)

lub

- kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1876 z późń. zm.)

e. które nie korzystały z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020;

f. zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w Projekcie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (17K, 4M) zamieszkujących gminę Lubenia poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w wyniku zastosowania dostępnych narzędzi i doprowadzenia do aktywizacji społecznej (efektywności społecznej) min. 34% UP, w tym do zatrudnienia 25% UP do 31.12.2022 r. Projekt wpisuje się w cel rozwojowy Strategii ZIT ROF - „rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie ROF”.

Planowane formy wsparcia:

Określenie ścieżki reintegracji:

 - przeprowadzenie wywiadu psychologicznego  - dla 21 osób x 1 godz.;

 - diagnoza sytuacji zawodowej - dla 21 osób x 3 godz.;

 - podpisanie kontraktu socjalnego - dla 21 osób.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym
i zdrowotnym:

- praca socjalna  - dla 21 osób, spotkanie min 1 w tyg. lub wg potrzeb z pracownikiem socjalnym z GOPS Lubenia;

- warsztaty rozwoju osobistego  - dla 21 osób, (2 grupy po średnio 10 osób, 16 godz./gr.; 2 gr. x 2 spotkania x 8 godz.);

-  usługi prozdrowotne - dla 15 osób zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami UP;

- doradztwo w zakresie wizerunku - fryzjer i/lub kosmetyczka i/lub stylistka - dla 15 osób zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Usługi aktywnej reintegracji o charakterze zawodowym:

- szkolenie zawodowe - dla 21 osób zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami UP, śr. 150h/os.;

- egzamin zewnętrzny - dla 21 osób po zakończonym szkoleniu zawodowym;

- staż  - dla 21 osób przez okres 6 msc;

- pośrednictwo pracy - dla 21 osób przez okres 6 msc;

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne zawodowe - dla 21 osób x 5 h.

Zaplanowane formy wsparcia (za wyjątkiem staży i szkoleń zawodowych) będą odbywać się
w obiekcie zrewitalizowanym w ramach projektu finansowanego ze środków EFRR z działania 6.5 RPO WP 2014-2020 tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Straszydlu.

 

Każdy Uczestnik skorzysta ze wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - POBIERZ

FORMULARZ REKRUTACYJNY - POBIERZ

OŚWIADCZENIE o korzystaniu z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PO PŻ - POBIERZ

OŚWIADCZENIE o kwalifikowaniu się do objęcia wsparciem pomocy społecznej - POBIERZ

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA - POBIERZ

OŚWIADCZENIE o nie korzystaniu z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 - POBIERZ

OŚWIADCZENIE osoby niepełnosprawnej - POBIERZ

 OŚWIADCZENIE osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej - POBIERZ

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z ZUS - POBIERZ

Materiały

Szczegółowy harmonogram udzielana wsparcia z dnia 20.11.2021 r.
listopad-grudzien-2021.pdf 0.07MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 14.12.2022
listopad-grudzien-2021-A.pdf 0.08MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 20.01..2022
styczen-marzec-2022.pdf 0.08MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 11.02..2022
styczen-marzec-2022-A.pdf 0.09MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 25.03.2022
kwiecien-maj-2022.pdf 0.38MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 15.04.2022
kwiecien-maj-2022-A.pdf 0.10MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 29.04.2022
kwiecien-maj-2022-AA.pdf 0.10MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 01.06.2022
czerwiec-wrzesien-2022.pdf 0.12MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 02.06.2022
czerwiec-wrzesien-2022-A.pdf 0.11MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 01.07.2022
czerwiec-wrzesien-2022-AA.pdf 0.11MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 14.07.2022
czerwiec-wrzesien-2022-AAA.pdf 0.12MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 29.07.2022
czeriwec-styczen-2022-2023-1.pdf 0.14MB
Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia z dnia 26.09.2022 r.
harmonogram-udzielenia-wsparciw-wrzesien-listopad.pdf 0.50MB
Plakat projektu
PLAKAT-1.pdf 4.20MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 05.10.2022 r.
szczegolowy-harmonogram​_udzielenia​_wsparcia​_05-10-2022.pdf 0.38MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 28.11.2022
Szczegolowy​_harmonogram​_28​_11​_2022.pdf 0.61MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia
harmonogram-wsparcia-swietlica.pdf 0.95MB
{"register":{"columns":[]}}