W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Złóż wniosek lub skargę

Masz pomysł na ulepszenie działania naszego urzędu? Każdą taką propozycję możesz złożyć w formie wniosku. Natrafiasz w kontakcie z urzędem, np. podczas załatwiania spraw na trudności? Możesz złożyć skargę. Sprawdź, jak to zrobić.

Czego może dotyczyć wniosek lub skarga?

Wniosek może zawierać na przykład propozycje:

 • ulepszenia organizacji urzędu, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
 • wzmocnienia praworządności
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom
 • ochrony własności
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności

Skarga może dotyczyć między innymi:

 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań
 • naruszenia praworządności lub interesów skarżących
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw

O tym, czy twoje pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna (np. tytuł).

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku lub skardze?

 • imię i nazwisko (nazwę), adres
 • wyraźną informację co do tego, czego dotyczy wniosek lub skarga. Najlepiej będzie, jeśli zawrzesz ją w tytule lub w pierwszym zdaniu swojego wniosku lub skargi
 • jak najwięcej szczegółów sprawy, której dotyczy wniosek lub skarga. Jeżeli przedmiot wniosku lub skargi, nie jest związany z zadaniami ministerstwa, przekażemy go do organu właściwego do jego rozpatrzenia

Jeśli składając wniosek lub skargę nie podasz imienia i nazwiska oraz adresu pozostawimy je bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy z treści skargi lub wniosku nie będzie można ustalić ich przedmiotu wezwiemy cię do złożenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, uzupełnienia lub wyjaśnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Jak złożyć wniosek lub skargę?

Wniosek lub skargę możesz:

 • przesłać pocztą elektorniczną na adres ug@lubenia.pl
 • przesłać na adres ESP (skrytki ePUAP) Urząd Gminy Lubenia:           /9j4ib8re3r/SkrytkaESP
 • przesłać na adres:

Urząd Gminy Lubenia
Lubenia 131
36-042 Lubenia

 • wniosku ani skargi nie można złożyć telefonicznie. Złożenie wniosku lub skargi nie podlega  opłacie skarbowej. 

Co nastąpi po złożeniu wniosku lub skargi ?

Twój wniosek lub skargę rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku lub skargi w w/w terminie zawiadomimy cię:

 • w przypadku wniosku – o tym, co zrobiliśmy w celu rozpatrzenia wniosku i wskażemy przewidywany termin jego załatwienia, 
 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskażemy nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczymy o prawie do wniesienia ponaglenia.

Poinformujemy cię o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

W przypadku, gdy twoja skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność została wykazana w odpowiedzi na skargę, a ponowisz skargę i nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, co odnotujemy w aktach sprawy bez zawiadomienia ciebie o tym. 

Jeśli nie rozpatrzymy skargi w terminie miesiąca lub w terminie wskazanym w zawiadomieniu możesz wnieść ponaglenie. Ponaglenie musisz uzasadnić. Skieruj je do nas, rozpatrzymy je w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdy sposób załatwienia wniosku nie będzie dla ciebie zadowalający albo w przypadku, gdy nie rozpatrzymy wniosku w terminie miesiąca lub w terminie wskazanym w zawiadomieniu przysługuje ci prawo wniesienia do nas skargi w trybie postępowania skargowego z art. 227 - 240 Kodeksu postępowania administracyjnego.

{"register":{"columns":[]}}