W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt “Wyrównanie szans na lepsze jutro” Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej –ZIT

logo

Projekt „Wyrównanie szans na lepsze jutro”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej-ZIT

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.09.00-18-0003/21

W okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Gmina Lubenia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni wraz z  Fundacją imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Wyrównanie szans na lepsze jutro” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny na terenie gminy Lubenia poprzez pomoc w opiece i wychowaniu 15 uczestników projektu w wyniku utworzenia świetlicy do 31.12.2023 roku,  a także objęcia wsparciem specjalistycznym 11 rodzin. Z  projektu skorzysta 15 dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat i 11 rodzin.

Otwarcie świetlicy środowiskowej

W dniu 5 grudnia 2022 roku z udziałem władz Gminy Lubenia, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawicielami lokalnej społeczności  została oficjalnie otwarta Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Lubenia w formie Świetlicy Środowiskowej. Placówka Wsparcia Dziennego powstała w ramach projektu „Wyrównywanie szans na lepsze jutro” realizowanego przez Gminę Lubenia w partnerstwie z Fundacją im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa: VIII aktywna integracja, Działanie 8.9 poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – ZIT.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor WUP w Rzeszowie Tomasz Czop, Wójt Gminy Lubenia Adam Skoczylas, Skarbnik Gminy Lubenia Bożena Wojnar, Kierownik GOPS w Lubeni Bogusława Skowron i Prezes Fundacji Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego Marek Pankiewicz. W uroczystości wzięli również udział Przewodniczący Rady Gminy Lubenia Feliks Solecki, pracownicy Świetlicy Środowiskowej: Kierownik PWD Anna Bocek i wychowawca Małgorzata Fleszar, oraz  pracownicy socjalni GOPS w Lubeni a także uczestnicy projektu - podopieczni świetlicy, rodzice i zaproszeni goście. W miłej atmosferze i wśród zapewnień o dalszej współpracy dokonano oficjalnego otwarcia placówki.

Nabór do Placówki Wsparcia Dziennego w Straszydlu - w ramach okresu trwałości projektu pt. "Wyrównanie szans na lepsze jutro"

Lubenia, dnia 29.12.2023r.
Ogłoszenie o naborze uczestników do udziału w zadaniach realizowanych w ramach placówki
wsparcia dziennego -świetlicy środowiskowej – dla dzieci w wieku szkolnym – w ramach okresu
trwałości projektu pt. Wyrównanie szans na lepsze jutro”.

Beneficjent tj. Gmina Lubenia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni zapewnia zachowanie
trwałości projektu pt. Wyrównanie szans na lepsze jutro”.– współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Osi Priorytetowej VIII- Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu
do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (numer umowy o dofinansowanie
RPPK.08.09.0018-0003/21-00) – zgodnie z Wytycznymi UE i Regulaminem konkursu
Trwałość po zakończeniu realizacji projektu zostanie zachowana przez okres 24 miesięcy. Trwałość
jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka w ramach placówki wsparcia dziennego
Ogłoszenie o naborze uczestników w okresie trwałości projektu
Gmina Lubenia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni ogłasza nabór ciągły uczestników
(aż do wyczerpania miejsc) w następującym zakresie:
1) Wsparcie w formie pracy placówki wsparcia dziennego w formie środowiskowej.
Udział w zaplanowanych formach wsparcia jest bezpłatny
Uczestnicy
Uczestnikami będą osoby zakwalifikowane do udziału spełniające wymagania Grupy Docelowej:
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (od 5 do 14 lat) zamieszkujące teren ROF- Gminę Lubenia,
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia
wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7
ww. ustawy. Osoby ,które ze względu na swoją sytuacje życiową nie są w stanie własnym staraniem
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo
bądź uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym
i rodzinnym.
Terminy naboru/ rekrutacji:
Nabór Kandydatów do udziału w zajęciach w placówce prowadzony w terminie od dn. 02.01.2024
aż do wyczerpania miejsc.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni, w którym
również można dokonać zgłoszenia uczestnictwa w wybranych formach wsparcia.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubeni.

Nr tel. 17 23 04 860

 

                                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                        mgr Bogusława  Skowron

 

Materiały

Informacja o projekcie
Informacja​_na​_strone​_internetową​_​_Projekt​_Wyrównanie​_szans​_na​_lepsze​_jutro.docx 0.06MB
Nabór do placówki wsparcia dziennego
Nabór​_do​_Placówki​_Wsparcia​_Dziennego​_w​_Lubeni​_Trwałość.pdf 0.13MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 15.03.2023 r.
harmonogram-15032022.pdf 0.85MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 28.03.2023
harmonogram-28-03-2023.pdf 0.82MB
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Wyrównanie szans na lepsze jutro
Regulamin​_rekrutacji​_i​_udziału​_w​_projekcie​_Wyrównanie​_szans​_na​_lepsze​_jutro​_s.pdf 2.26MB
Załączniki nr 1 do 9 do regulaminu
Załączniki​_nr​_1do10​_do​_regulaminu​_rekrutacji​_i​_udziału​_w​_projekcie.pdf 3.17MB
Załączniki nr od 10 do 14 do regulaminu
Załączniki​_​_nr​_10​_do​_14​_do​_regulaminu​_rekrutacji​_i​_udziału​_w​_projekcie.pdf 2.13MB
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia z dnia 21.04.2023
harmonogram-wsparcia-swietlica.pdf 0.95MB

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}