W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rodzinny Konstantynów Łódzki

Idea programu:

Program „Rodzinny Konstantynów Łódzki” jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Konstantynów Łódzki na rzecz rodzin wielodzietnych. Jest to wyraz świadomości gminy, jak ważną pracę wykonują rodziny mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Wprowadzając program dla rodzin wielodzietnych w gminie Konstantynów Łódzki mamy na uwadze wysiłek jaki wkładają one w wychowanie następnych pokoleń mieszkańców naszego miasta. W ramach programu dostajecie Państwo kartę uprawniającą do określonych ulg i zwolnień, tak aby Państwa życie codzienne stało się choć odrobinę łatwiejsze.

Celem wprowadzenia programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki” jest:

 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku
 • poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych
 • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych
 • ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych m.in. przez jednostki organizacyjne i firmy prywatne działające na terenie gminy Konstantynów Łódzki;

Karta programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki” stanowi zestaw ulgi zwolnień dla dużych rodzin, mieszkających w naszej gminie. Jest ona elementem programu działań wspierających rodziny wielodzietne, który został uchwalony przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim dnia 24 października 2013r, uchwałą nr XXXVI/293/13 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Konstantynów Łódzki programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Rodzinny Konstantynów Łódzki”. Ułatwia ona rodzinom korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do której - ze względu na wysokie koszty - nie zawsze mają wystarczający dostęp.

Kto może być uczestnikiem programu:

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkałych na terenie gminy Konstantynów Łódzki i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.

Rodziną wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców (rodzica) wychowująca troje lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Jak przystąpić do programu:

Aby przystąpić do programu należy wypełnić wniosek o wydanie Karty Programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki”.

Druki wniosków są dostępne:

 • w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim, ul. Słowackiego 11
 • w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
 • w zakładce druki wniosków

Ulga dla rodzin wielodzietnych

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2017 r. Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim podjęła Uchwałę nr XXX/245/17 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. U. Województwa Łódzkiego poz. 1231 z dnia 9 marca 2017 r.). Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2017 r.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 3. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 4. szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt. 4 – ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 5. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
 6. o umiarkowanym albo znacznym  stopniu niepełnosprawności.

Właściciele nieruchomości spełniający powyższe kryteria i ubiegający się o zniżkę w opłatach
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim.

UWAGA: Rodziny wielodzietne zamieszkujące w blokach (KSM) powinny zgłaszać się w tej sprawie do Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rodziny zamieszkujące we Wspólnotach Mieszkaniowych powinny zgłaszać się do Zarządcy Wspólnoty.

Zwolnienie przewidziane uchwałą wynosi 30% miesięcznej kwoty opłaty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na danej nieruchomości i obowiązuje od  miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja.

Do deklaracji należy przedłożyć:

 • W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 7 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz pod nr tel. 42 211 11 73 wew. 155

Materiały

Wniosek Rodzinny Konstantynów Łódzki
wniosek​_rkl​_2019.pdf 0.27MB
Strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
{"register":{"columns":[]}}