W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dostępność w UM

Koordynator dostępności

Sylwia Pachla - Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

Adres:

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki

Kontakt:

42 211 11 73 wewn. 125
dostepnosc@konstantynow.pl

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, w skrócie urząd, znajduje się przy ul. Zgierskiej 2 w Konstantynowie Łódzkim.

Urzędem kieruje Burmistrz.
Burmistrzowi w pracy pomagają zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik i pozostali pracownicy urzędu.
Urząd zajmuje się sprawami miasta Konstantynowa Łódzkiego i jego mieszkańców.
Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny.

W urzędzie możesz między innymi:

 • zameldować lub wymeldować się;
 • wyrobić dowód osobisty;
 • otrzymać akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu;
 • zgłosić prowadzenie własnej firmy;
 • złożyć deklaracje podatkowe i śmieciowe;
 • załatwić sprawy związane odpadami komunalnymi czyli śmieciami;
 • zapłacić podatki oraz inne opłaty (na przykład za odpady komunalne);
 • załatwić sprawy związane z drogami, chodnikami i oświetleniem ulic;
 • otrzymać decyzję o warunkach zabudowy;
 • uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa.

Pracownicy urzędu to także Straż Miejska, która dba o porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Urząd jest czynny w dniach roboczych:

 • poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • we wtorki od 9:00 do 17:00,
 • a w piątki od 7:00 do 15:00.

Żeby załatwić sprawy w urzędzie możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki;
 • przynieść pismo i zostawić je w kancelarii na parterze urzędu;
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: sekretariat@konstantynow.pl;
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
  Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto ePUAP;
 • zadzwonić pod numer 42 211 11 73, 42 211 19 03 lub 42 211 15 94;
 • wysłać faks pod numer 42 233 80 32;
 • przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem;
 • osoby niesłyszące mogą kontaktować się z urzędem przez połączenie wideo z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM).
  Usługa tłumacza jest za darmo i dostępna w kancelarii na parterze w godzinach pracy urzędu.
  Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Numery telefonów do pracowników urzędu dostępne są w zakładce kontakt
Informacje o gminie Konstantynów Łódzki możesz znaleźć na stronie www.konstantynow.pl

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej zwany jest dalej „wnioskiem”.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1. wysłać na adres:
  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  ul. Zgierska 2,
  95-050 Konstantynów Łódzki;
 2. złożyć osobiście w Kancelarii na parterze Urzędu w godzinach pracy Urzędu;
 3. wysłać na adres e-mail: kancelaria@konstantynow.pl;
 4. wysłać na adres e-mail: dostepnosc@konstantynow.pl;
 5. wysłać za pomocą platformy e-PUAP.
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
  Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto ePUAP;

 

Termin realizacji wniosku

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w tym terminie, Urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urząd zawiadamia o tym wnioskodawcę proponując dostęp alternatywny.

Skarga na brak dostępności

W przypadku gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności w sposób i terminach wskazanych wyżej wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej zwane jest dalej „żądaniem”.

Kto może wystąpić z żądaniem?

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Co powinno zawierać żądanie?

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. wysłać na adres:
  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  ul. Zgierska 2,
  95-050 Konstantynów Łódzki;
 2. złożyć osobiście w Kancelarii na parterze Urzędu w godzinach pracy Urzędu;
 3. wysłać na adres e-mail: kancelaria@konstantynow.pl;
 4. wysłać na adres e-mail: dostepnosc@konstantynow.pl;
 5. wysłać za pomocą platformy e-PUAP.
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
  Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto ePUAP;

Termin realizacji żądania

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie żądanej dostępności cyfrowej nie może nastąpić w tym terminie, to Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, Urząd powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Skarga na brak dostępności

W przypadku gdy Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu albo gdy osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożenia do Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Urzędu.

 

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (zgodny ze wzorem)
Raport​_zgodny​_ze​_wzorem.pdf 0.10MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w formie dostępnej)
Raport​_w​_formie​_dostepnej.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}