W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna nieudostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, proszone są o wypełnienie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Wniosek należy przekazać w jednej z następujących form:

 • Pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, 
  95-050 Konstantynów Łódzki, 
  Ul. Zgierska 2
  z dopiskiem "Informacja publiczna"
 • złożyć osobiście, adres j. w.
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@konstantynow.pl
 • złożyć poprzez ePAP (Adres skrzynki: /21e3dxky5p/SkrytkaESP)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. 42 211 11 73.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl lub telefonicznie 42 211 11 73 wew. 142.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu udostępnienia informacji publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz zgoda (wyłącznie w zakresie podania danych kontaktowych w innym celu i w innym zakresie, niż jest to niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wniosek), co jest zgodne z art.  6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 5. Odbiorcą danych w przypadku przesyłania wniosku pocztą e-mail lub wybrania tej formy przekazania odpowiedzi będzie OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, która to firma świadczy usługę poczty elektronicznej w ramach hostingu.
  Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa – podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  Dane mogą zostać udostępnione również innym odbiorcom w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi i wykonującym zadania na zlecenie Administratora np. operatorzy usług pocztowych.
 6. Pozyskane dane będziemy przetwarzać, w tym przechowywać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez minimum 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy. Następnie archiwum państwowe dokona oceny, czy dokumentacja utraciła znaczenie, w tym wartość dowodową i może podjąć decyzję o ich zniszczeniu. Może również przekwalifikować dokumentację na kategorię A i wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Łodzi, plac Wolności 1, 91-415 Łódź, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
 7. Osoba, której dane Administrator pozyskał, w zakresie przetwarzanych danych ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  2. ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,
   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W przypadku określonym w art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkuje nierozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Jednak w sytuacji uzyskiwania informacji publicznej, w innej formie niż bezpośrednio w urzędzie, konsekwencją niepodania danych kontaktowych również będzie nierozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane w zakresie większym, niż jest to niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wniosek, można w każdym momencie wycofać w siedzibie Administratora lub poprzez adres email: iod@konstantynow.pl.

Materiały

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.03.2023 11:57 Mariusz Kałuska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Organizacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostęp do informacji publicznej 1.0 16.03.2023 11:57 Mariusz Kałuska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}