W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1641 ze zmianami).

Informacja udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, portalu danych i stronie internetowej Gminy Konstantynów Łódzki udostępniana jest bez warunków.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w punkcie 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Złożenie wniosku:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ulica Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki;
 2. e-mailem na adres: kancelaria@konstantynow.pl, sekretariat@konstantynow.pl
 3. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek mogą obejmować:

 1. określenie źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie na informacji dopisku o treści:
  „ŹRÓDŁO: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim”;
 2. oznaczenie daty wytworzenia lub pozyskania informacji publicznej;
 3. poinformowanie, że Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość;
 4. obowiązek informowania o przetworzeniu informacji do jej ponownego wykorzystania.

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa się w formie oferty, odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Wnioskodawca, który otrzymał od Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, może:

 1. zawiadomić Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia wnioskodawcy o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku;
 2. złożyć sprzeciw w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy;

W przypadku sprzeciwu, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego w drodze decyzji rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Warunek obligatoryjny dla ponownego wykorzystywana informacji sektora publicznego:

Jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub stanowiących bazę danych do których prawa pierwotne przysługują innym podmiotom niż Gminie Konstantynów Łódzki to ponowne wykorzystywanie informacji może być wykonywane pod warunkiem, że nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2021 roku o ochronie baz danych. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty, wykonawcy jeżeli jest znany, tytułu, roku wydania.

 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe.
  Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
 2. Wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe winno odbywać się z poszanowaniem prawa do prywatności oraz wolności osób fizycznych to znaczy, że dane osobowe muszą być:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
  7. administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.
 3. W przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności w celu ochrony prawa do prywatności oraz wolności osób fizycznych, informacja sektora publicznego stanowiąca lub zawierających dane osobowe może podlegać anonimizacji lub pseudoanonimizacji.
 4. Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.
 5. Z chwilą udostępnienia informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe, podmiot upoważniony staje się odrębnym administratorem danych osobowych i podlega rygorom przepisów o ochronie danych osobowych. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przetwarzanie przez podmiot upoważniony, danych osobowych w udostępnionych informacjach.

Terminy

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.
Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Opłaty

Informacje sektora publicznego, w celu ich ponownego wykorzystywania udostępniane są bezpłatnie.

Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie , jeżeli przygotowanie  lub przekazanie informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że :

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2023 08:26 Mariusz Kałuska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1.0 01.03.2023 08:26 Mariusz Kałuska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}