W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Honorowy Patronat Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Zasady przyznawania patronatu określa zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego lub przyjmowania przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego  członkostwa w Komitecie Honorowym

Honorowy Patronat Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia lub przedsięwzięcia o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym. Przyznawany jest  imprezom i wydarzeniom, które wpisują się w zadania samorządu gminnego ze szczególnym uwzględnieniem:

 • promocji Konstantynowa Łódzkiego i budowaniu jego pozytywnego wizerunku,
 • rozwojem inicjatyw społecznych, kulturowych, edukacyjnych, turystycznych, sportowych, naukowych,
 • promocji zdrowia,
 • działań na rzecz ochrony środowiska,
 • rozwoju aktywności gospodarczej.

Burmistrz nie obejmuje patronatem przedsięwzięć komercyjnych, lobbystycznych, reklamowych mogących godzić w wizerunek i interes gminy.

Patronat jest wyróżnieniem o charakterze uznaniowym i bezpłatnym. Przyznanie patronatu lub przyjęcie członkostwa w Komitecie Honorowym nie jest równoznaczne z deklaracją wsparcia finansowego, lub rzeczowego dla danego przedsięwzięcia.

O objęcie patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do burmistrza pisemny wniosek na formularzu (link otwiera się w nowym oknie).

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji wydarzenia.

Wniosek  wraz z regulaminem lub szczegółowym programem przedsięwzięcia należy złożyć najpóźniej w terminie 21 dni przed planowaną datą wydarzenia.  Wnioski złożone po terminie wskazanym mogą nie być rozpatrywane. 

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać na adres Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki lub osobiście złożyć w kancelarii Urzędu, bądź mailowo na adres: kancelaria@konstantynow.pl.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu. Wniosek o przyznanie Patronatu lub przyjęciu członkostwa w Komitecie Honorowym podlega zaopiniowaniu przez Referat Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.

Referat Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta, opiniując wniosek, może zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.

Zaopiniowany przez Referat Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta wniosek kierowany jest do Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, który podejmuje decyzję o przyznaniu patronatu.

O przyznaniu bądź odmowie udzielenia Patronatu lub przyjęciu członkostwa w Komitecie Honorowym Referat Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta niezwłocznie informuje organizatora przedsięwzięcia. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie ma od niej odwołania oraz możliwości złożenia zażalenia. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

Rozdział 2 - Obowiązki organizatora

§4. 1. Informacja o otrzymaniu Patronatu lub przyjęciu przez Burmistrza członkostwa w Komitecie Honorowym powinna być włączona do regulaminu i umieszczona we wszystkich informacjach o przedsięwzięciu (jak np. zaproszenia, plakaty, dyplomy, informacje prasowe, komunikat końcowy itp.).

 1. Przyznanie Patronatu przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego lub jego udział w Komitecie Honorowym zobowiązuje organizatora do:
  1. przesłania 7 dni przed wydarzeniem na adres promocja@konstantynow.pl zdjęcia lub plakatu reklamującego wydarzenie w formie elektronicznej, celem ich wykorzystania do upowszechnienia informacji o wydarzeniach objętych Patronatem lub uczestnictwem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w Komitecie Honorowym;
  2. złożenia krótkiego sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie powinno mieć formę zwięzłego podsumowania przebiegu imprezy. Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację fotograficzną. Brak sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia nie może skutkować odmową przyznania Patronatu bądź udziału w Komitecie Honorowym w przyszłości. Sprawozdanie należy skierować na adres promocja@konstantynow.pl. 
 2. Udzielenie Patronatu lub przyjęcie udziału w Komitecie Honorowym zobowiązuje do zamieszczenia na wszystkich materiałach promocyjnych herbu miasta, wyłącznie w ramach organizacji danego przedsięwzięcia i w niezmienionej formie.

Rozdział 3 - Odebranie Honorowego Patronatu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym

§5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może bez podania przyczyny odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie, jeśli organizator postępuje niezgodnie z regulaminem bądź zasadami etycznymi i prawnymi przy organizacji przedsięwzięcia. O odebraniu Patronatu lub wycofaniu się z członkostwa w Komitecie Honorowym organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie.

 1. Odebranie Patronatu lub rezygnacja z Komitetu Honorowego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia. 

Rozdział 4 - Postanowienia końcowe

§ 6. Obsługę administracyjną spraw związanych z Patronatem, Honorowym Patronatem i udziałem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w Komitecie Honorowym prowadzi Referat Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta.

Załączniki

Wniosek o udzielenie Honorowego Patronatu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego lub przyjęcie przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego członkostwa w Komitecie Honorowym  oraz Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego lub przedsięwzięcia, w którym członkiem Komitetu Honorowego był Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego dostępne są do pobrania poniżej.

Materiały

Wniosek O Patronat (Wersja PDF)
wniosek​_patronat​_brm​_pdf.pdf 0.18MB
Wniosek O Patronat (Wersja DOC)
wniosek​_patronat​_brm.doc 0.05MB
Sprawozdanie Z Realizacji Przedsięwzięcia (Wersja PDF)
sprawozdanie​_patronat​_pdf.pdf 0.12MB
Sprawozdanie Z Realizacji Przedsięwzięcia (Wersja DOCX)
sprawozdanie​_patronat.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}