W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim

Projekt pn. „Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim” 

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.03.01.00-00-0322/22-00 z 21 marca 2023 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, a  gminą Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2,
95-050 Konstantynów Łódzki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Oś priorytetowa III : Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu - 333 031,54 PLN

Wysokość udzielonego dofinansowania z Funduszu Spójności -  283 076,00 PLN

Wkład własny gminy – 49 955,54 zł

Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników drogi.

Projekt polega na:

 1. budowie i doposażeniu 5 wyniesionych przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach publicznych gminnych na:
 • ul. Plac Wolności przy ul. Kątnej po zachodniej stronie
 • ul. Jana Kilińskiego przy ul. Legionów
 • ul. Krótka w pobliżu posesji 5a
 • ul. Kopernika przy ul. Sadowej
 • ul. Sadowa pomiędzy Skwerami Hubala
 1. budowie stacjonarnego miasteczka ruchu rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1,
  ul. Łódzka 117
 2. doposażeniu 3 szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego – symulatory przejść dla pieszych
 3. zarządzaniu projektem
 4. prowadzeniu działań informacyjno – promocyjnych

Okres realizacji projektu – do 31.12.2023 r.

Mapa dotacji


Gmina Konstantynów Łódzki, wypełniając zapisy w/w umowy o dofinansowanie projektu, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. 

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą PO IiŚ i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

1.    adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

2.    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektu.

Zdjęcia (11)

{"register":{"columns":[]}}