W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Uchwała nr XL/318/2021

Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

Spis treści Studium Uwarunkowań

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP.. 7

Zakres i cel opracowania. 7

Podstawa prawna. 7

Zespół projektowy. 7

CZĘŚĆ I.  UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 8

1. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE. 9

1. 1. Położenie geograficzne. 9

1. 2. Położenie administracyjne. 10

1. 3. Klimat. 12

1. 4. Geologia. 19

1.4.1. Budowa geologiczna. 19

1.4.2. Złoża kopalin. 20

1.4.3. Perspektywy i prognozy występowania kopalin. 26

1.4.4. Udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla. 27

1. 5. Geomorfologia. 27

1.5.1. Charakterystyka makroregionów i mezoregionów. 27

1.5.2. Rzeźba terenu. 28

1.5.3. Czynne procesy geomorfologiczne. 29

1. 6. Hydrologia. 31

1.6.1. Wody podziemne. 31

1.6.2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 32

1.6.3. Jednolite części wód podziemnych. 33

1.6.4. Wody powierzchniowe. 35

1.6.5. Topograficzne działy wodne. 39

1.6.6. Charakterystyka hydrologiczna. 40

1. 7. Gleby. 46

1.7.1. Ogólna charakterystyka gleb. 46

1.7.2. Kompleksy glebowo – rolnicze. 47

1.7.3. Bonitacja gleb. 48

1. 8. Roślinność. 56

1.8.1. Regionalizacja geobotaniczna. 56

1.8.2. Potencjalna roślinność naturalna. 56

1.8.3. Zbiorowiska roślinne. 57

1.8.4. Zbiorowiska leśne. 59

1. 9. Zwierzęta. 62

1. 10. Ochrona przyrody. 65

1.10.1. Położenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie. 65

1.10.2. NATURA 2000. 66

1.10.3. Pomniki przyrody. 68

1.10.4. Ochrona gatunkowa fauny i flory. 72

1.10.5. Cenne siedliska przyrodnicze. 74

1.10.6. Geostanowiska. 79

1.10.7. Powiązania przyrodnicze – elementy systemu ECONET–PL i CORINE/NATURA 2000. 80

1.10.8. Założenia parkowe. 81

1.10.9. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie. 82

1.10.10. Audyt krajobrazowy. 84

1.10.11. Obszary proponowane do objęcia ochroną. 84

1. 11. Warunki podłoża budowlanego. 88

1. 12. Ogólna ocena stanu środowiska i stopnia jego degradacji. 89

2. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE i KULTUROWE. 92

2. 1. Historia. 92

2. 2. Osadnictwo. 94

2. 3. Zabytki. 103

2. 4. Stanowiska archeologiczne. 110

2. 5. Strefy konserwatorskie. 111

2. 6. Park Kulturowy. 114

3. STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA. 116

3. 1. Struktura użytkowania gruntów. 116

3. 2. Struktura własnościowa gruntów. 123

3. 3. Struktura przestrzenna. 124

3. 4. Struktura funkcjonalna. 127

3. 5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 128

4. SFERA SPOŁECZNA. 131

4. 1. Demografia. 131

4.1.1. Podstawowe dane o ludności. 131

4.1.2. Struktura wieku mieszkańców. 133

4.1.3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności. 138

4.1.4. Prognoza demograficzna. 144

4. 2. Rynek pracy. 146

4.2.1. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON. 146

4.2.2. Zatrudnienie. 151

4. 3. Bezrobocie. 154

4.3.1. Bezrobocie w latach 1992 – 2020. 154

4.3.2. Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia i stażu pracy. 158

4. 4. Administracja samorządowa. 162

4.4.1. Urząd Miejski. 162

4.4.2. Gremia samorządowe. 163

4.4.3. Współpraca krajowa i międzynarodowa. 163

4. 5. Organizacje społeczne. 165

4. 6. Ochrona zdrowia i opieka społeczna. 166

4.6.1. Służba zdrowia. 166

4.6.2. Opieka społeczna i żłobki. 167

4. 7. Oświata i wychowanie. 169

4. 8. Kultura. 172

4. 9. Sport. 175

4. 10. Bezpieczeństwo publiczne. 177

4.10.1. Policja. 177

4.10.2. Ochrona przeciwpożarowa. 178

4.10.3. Ochrona przeciwpowodziowa. 178

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. 183

5. 1. Zasoby mieszkaniowe. 183

5. 2. Własność komunalna. 187

5. 3. Standard mieszkań. 187

5. 4. Budownictwo mieszkaniowe. 191

6. GOSPODARKA. 195

6. 1. Rolnictwo. 195

6.1.1. Użytkowanie gruntów w rolnictwie. 195

6.1.2. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 196

6.1.3. Jakość gleb, uprawy i hodowla. 201

6.1.4. Rybactwo. 203

6. 2. Leśnictwo. 204

6. 3. Działalności produkcyjne. 209

6.3.1. Górnictwo, przetwórstwo i poszukiwanie kopalin. 209

6.3.2. Pozostałe działalności produkcyjne. 211

6. 4. Usługi rynkowe. 213

6.4.1. Handel. 213

6.4.2. Gastronomia. 216

6.4.3. Pozostałe placówki usługowe i rzemiosło. 216

6.4.4. Pośrednictwo finansowe. 217

6. 5. Turystyka i rekreacja. 217

6.5.1. Główne atrakcje turystyczne i rekreacyjne. 217

6.5.2. Znakowane trasy turystyczne. 218

6.5.3. Baza noclegowa. 221

6.5.4. Potencjalne kierunki rozwoju turystyki. 222

7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 225

7. 1. Transport i komunikacja. 225

7.1.1. Infrastruktura drogowa. 225

7.1.2. Infrastruktura kolejowa. 235

7.1.3. Śródlądowe drogi wodne. 239

7.1.4. Komunikacja lotnicza. 239

7. 2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 239

7.2.1. Zaopatrzenie w wodę. 239

7.2.2. Kanalizacja. 242

7. 3. Sieć gazowa. 249

7. 4. Elektroenergetyka. 250

7.4.1. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa. 250

7.4.2. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna. 251

7.4.3. Alternatywne źródła energii. 252

7. 5. Ciepłownictwo. 254

7. 6. Telekomunikacja i łączność. 257

7. 7. Gospodarka odpadami. 258

7. 8. Melioracje i urządzenia wodne. 260

7.8.1. Melioracje. 260

7.8.2. Urządzenia wodne. 264

7. 9. Cmentarze. 270

7. 10. Obiekty obrony cywilnej i narodowej. 271

8. OBIEKTY I TERENY CHRONIONE. 272

8. 1. Ochrona przyrodnicza i rolnicza. 272

8.1.1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych. 272

8.1.2. Ochrona przyrody. 272

8.1.3. Wody podziemne. 272

8.1.4. Wody powierzchniowe. 273

8.1.5. Ochrona przeciwpowodziowa. 273

8.1.6. Obszary i tereny górnicze. 274

8. 2. Ochrona kulturowa. 284

8. 3. Ograniczenia użytkowania terenu związane z infrastrukturą techniczną. 285

8.3.1. Komunikacja – strefa uciążliwości akustycznej od dróg. 285

8.3.2. Komunikacja – linie kolejowe. 286

8.3.3. Ujęcia wody. 287

8.3.4. Tereny położone w strefie ochronnej od odwiertów, gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno – pomiarowych. 288

8.3.5. Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń elektroenergetycznych – zagrożenie polami elektromagnetycznymi. 289

8.3.6. Cmentarze – strefa ochrony sanitarnej. 290

8.3.7. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej. 290

8.3.8. Tereny zamknięte. 290

8.3.9. Pozostałe obiekty. 291

9. DOKUMENTACJA PLANISTYCZNO – STRATEGICZNA. 292

9. 1. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 292

9. 2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. 298

9. 3. Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego. 300

9. 4. Strategia Rozwoju Sudety 2030. 308

9. 5. Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego. 310

9. 6. Program Ochrony Środowiska Powiatu Ząbkowickiego. 314

9. 7. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 315

9. 8. Strategia Rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 315

9. 9. Program Ochrony Środowiska Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 317

10. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY. 320

10. 1. Analizy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. 320

10. 2. Zapotrzebowanie na nową zabudowę. 320

10.2.1. Usługi publiczne. 320

10.2.2. Działalności produkcyjne i towarzyszące. 322

10.2.3. Usługi rynkowe. 324

10.2.4. Gospodarka mieszkaniowa. 326

10.2.5. Pozostałe potrzeby. 329

10. 3. Chłonność i bilans obszarów w zakresie realizacji nowej zabudowy. 329

10. 4. Możliwości finansowania przez gminę infrastruktury technicznej i społecznej. 334

11. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU. 338

CZĘŚĆ II.  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 342

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO. 343

1. 1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna. 343

1.2. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów wynikające z audytu krajobrazowego. 345

1.3. Wpływ bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę na kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów i na możliwości finansowe gminy. 345

1.4. Funkcja osadnicza. 349

1.5. Funkcja usługowa. 350

1.6. Funkcja produkcyjna. 352

1.7. Funkcja rolnicza. 354

1.8. Funkcja leśna. 355

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ ORAZ TERENY wyłączone SPOD zabudowy. 356

2.1. Metodologia ustaleń studium w zakresie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 356

2.2. Podstawowe zasady zagospodarowania poszczególnych jednostek planistycznych. 358

2.3. Szczegółowe zasady i wskaźniki zagospodarowania jednostek planistycznych. 379

2.4. Tereny wyłączone z zabudowy. 382

3. Obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, KRAJOBRAZU, W TYM krajobrazU kulturowEGO I UZDROWISK. 383

3.1. Obszary i obiekty objęte ochroną. 383

3.2. Obszary proponowane do objęcia ochroną. 384

3.3. Ochrona powietrza. 384

3.4. Ochrona wód powierzchniowych. 385

3.5. Ochrona gleb. 385

3.6. Ochrona przed hałasem. 387

3.7. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 387

3.8. Ochrona zasobów surowców mineralnych. 388

3.9. Ochrona zasobów wód podziemnych. 388

3.10. Ochrona krajobrazu kulturowego. 389

3.11. Ochrona uzdrowisk. 389

3.12. Ochrona przed powodzią i suszą. 389

4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 391

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 394

5. 1. Infrastruktura komunikacyjna. 394

5. 2. Infrastruktura techniczna. 397

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę. 398

5.2.2. Odprowadzanie ścieków. 398

5.2.3. Zaopatrzenie w gaz. 399

5.2.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną. 399

5.2.5. Zaopatrzenie w energię cieplną. 399

5.2.6. Niekonwencjonalne źródła energii. 400

5.2.7. Telekomunikacja. 400

5.2.8. Gospodarka odpadami. 401

6. Obszary NA KTÓRYCH rozmieszczOnE BĘDĄ inwestycjE celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 401

7. Obszary NA KTÓRYCH rozmieszczOnE BĘDĄ inwestycjE celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 401

8. Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 402

9. Obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 402

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej I LEŚNEJ przestrzeni produkcyjnej. 403

10.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna. 403

10.2. Zalesienia. 404

10.3. Ochrona lasów. 404

11. Obszary SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY osuwania się mas ziemnych. 404

12. Obiekty i obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. 405

13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych. 406

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 406

15. Obszary ZDEGRADOWANE. 406

16. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 406

17. Obszary FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM. 407

18. Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 407

Słowniczek pojęć.. 408

Podsumowanie.. 410

Synteza ustaleń studium.. 410

WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIA KIERUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI I UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ.. 415

LITERATURA.. 416

ZAŁĄCZNIKI 419

 

 

 

 

Materiały

Pliki GML
2021​_318​_XL​_studium​_21430​_kamienieczabkowicki.zip 0.05MB
Uchwała studium 2021
UCHWAŁA​_RM​_2021​_318​_XL​_Studium​_uwarunkowan.doc 0.03MB
Tekst Studium
UCHWAŁA​_RM​_2021​_318​_XL​_Studium​_zalacznik​_nr​_1​_TEKST​_Kamieniec​_Zabkowicki.pdf 3.86MB
UCHWAŁA RM 2021​_318 XL Studium zalacznik nr 2 Kamieniec Zabkowicki
UCHWAŁA​_RM​_2021​_318​_XL​_Studium​_zalacznik​_nr​_2​_​_Kamieniec​_Zabkowicki.pdf 21.98MB
UCHWAŁA RM 2021​_318 XL Studium zalacznik nr 3 Kamieniec Zabkowicki
UCHWAŁA​_RM​_2021​_318​_XL​_Studium​_zalacznik​_nr​_3​_Kamieniec​_Zabkowicki.pdf 20.85MB
Załącznik 4 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
UCHWAŁA​_RM​_2021​_318​_XL​_Studium​_zalacznik​_nr​_4.doc 0.04MB
Załącznik nr 5 adres
UCHWAŁA​_RM​_2021​_318​_XL​_Studium​_zalacznik​_nr​_5.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.12.2021 14:12 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Czerniec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki 3.0 31.12.2021 09:22 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki 2.0 31.12.2021 09:19 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki 1.0 28.12.2021 14:12 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}