W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje nieudostępnione

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP

Infor­ma­cja publiczna, która nie została udo­stęp­niona w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej jest udo­stęp­niana na wnio­sek (art. 10 ust. 1 ustawy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej). Infor­ma­cja publiczna, która może być nie­zwłocz­nie udo­stęp­niona, jest udo­stęp­niana w for­mie ust­nej lub pisem­nej bez pisem­nego wnio­sku (art. 10 ust. 2 ustawy).

Udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej na wnio­sek nastę­puje bez zbęd­nej zwłoki, nie póź­niej jed­nak niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku. Jeżeli infor­ma­cja nie może być udo­stęp­niona w powyż­szym ter­mi­nie , pod­miot obo­wią­zany do jej udo­stęp­nie­nia powia­da­mia w tym ter­mi­nie o powo­dach opóź­nie­nia oraz o ter­mi­nie, w jakim udo­stępni infor­ma­cję, nie dłuż­szym jed­nak niż 2 mie­siące od dnia zło­że­nia wnio­sku (art. 13 ust. 1 i 2).

W przy­padku odmowy udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji ist­nieje moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku o ponowne roz­pa­trze­nie sprawy (do wnio­sku sto­suje się odpo­wied­nio prze­pisy Kodeksu postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego doty­czące odwo­ła­nia — art. 17 ust. 1 i 2 ustawy).

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

1. Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (prze wejściu głównym).
2. Pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieneic Ząbkowicki.
3. Pocztą elektroniczną na adres informacjapubliczna@kamzab.pl.
4. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres /ugkamzab/skrytka.
 

Spo­sób udo­stęp­nie­nia:
W sie­dzi­bie Urzędu Miejskiego na pisemny wnio­sek lub odpowiednio żądanym kanałem informacyjnym.

Na pod­sta­wie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.) prawo do infor­ma­cji publicz­nej pod­lega ogra­ni­cze­niu w zakre­sie i na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach o ochro­nie infor­ma­cji nie­jaw­nych oraz o ochro­nie innych tajem­nic usta­wowo chronionych.

Na pod­sta­wie art. 5 ust. 2 niniej­szej ustawy prawo do infor­ma­cji publicz­nej ulega ogra­ni­cze­niu ze względu na pry­wat­ność osoby fizycz­nej lub tajem­nicę przed­się­biorcy. Ogra­ni­cze­nie to nie doty­czy infor­ma­cji o oso­bach peł­nią­cych funk­cje publiczne, mają­cych zwią­zek z peł­nie­niem tych funk­cji, w tym o warun­kach powie­rze­nia i wyko­ny­wa­nia tych funk­cji oraz przy­padku, gdy osoba fizyczna lub przed­się­biorca rezy­gnują z przy­słu­gu­ją­cego im prawa.

Nie można, z zastrze­że­niem ust. 1 i 2, ogra­ni­czać dostępu do infor­ma­cji o spra­wach roz­strzy­ga­nych w postę­po­wa­niu admi­ni­stra­cyj­nym, kar­nym lub cywil­nym, ze względu na ochronę inte­resu strony, jeżeli postę­po­wa­nie doty­czy władz publicz­nych lub innych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia publiczne albo osób peł­nią­cych funk­cje publiczne – w zakre­sie tych zadań lub funkcji.

Materiały

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Wniosek​_o​_udostepnienie​_informacji​_publicznej.doc 0.03MB
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wniosek​_o​_ponowne​_wykorzystywanie​_informacji​_sektora​_publicznego.doc 0.03MB
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Warunki​_ponownego​_wykorzystywania​_informacji​_sektora​_publicznego.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.02.2021 08:10 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Benedykt Wołoszczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje nieudostępnione 1.0 03.02.2021 08:10 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}