W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

 

Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń

 

Udzielenie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo każdej innej osoby mającej informację o osobie wymagającej pomocy (za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego) a także z urzędu. W terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Usługi opiekuńcze obejmują

 

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem, współpracę z rodziną 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy oraz sytuacji rodzinnej. Usługi opiekuńcze są świadczone nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. 766 zł. netto.

 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze jest ustalana zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr LII/324/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona może być osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

 

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa wysokość odpłatności za te usługi, którą ponosi świadczeniobiorca, bądź przyznaje te świadczenia nieodpłatnie.

2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznawana jest nieodpłatnie osobom, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych Gminy określona jest w decyzji.

 

Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 34,00 zł (trzydzieści cztery złotych 00/100).

 

1. Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w postaci usług opiekuńczych na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

2. Podstawą obliczenia odpłatności są karty opiekunów zawierające czas świadczonych usług, poświadczone podpisem świadczeniobiorcy.

 

 

 

                                           Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

 

 

 • pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, (druk zaświadczenia)
 • zaświadczenie psychologa – w przypadku osoby upośledzonej umysłowo - (druk zaświadczenia)
 • aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi)- (druk zaświadczenia)
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy, itp.)
 • pisemne wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).

 

 

{"register":{"columns":[]}}