W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pomoc materialna dla uczniów

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 

Stypendium szkolne może otrzymać:

 • uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacz publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowanek publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest:

 

 • spełnienie kryterium dochodowego tj, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 600 zł netto na osobę w rodzinie (ustalany na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w art. 8 ust. 1-13),
 • występowanie w rodzinie: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, występowania w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii, rodzina niepełna.

 

Wnioski winny być złożone do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie wskazanej we wniosku tj.:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników (przyznawana wg. katalogu wydatków kwalifikowanych)

 

Stypendium szkolne wypłacane jest po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Finansów. Rozliczane jest na podstawie oryginalnych faktur wystawionych na wnioskodawcę. Faktury, które podlegają uznaniu, musza być wystawione z datą od dnia 01 lipca 2023 r.

 

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak:

 • śmierci jednego lub obojga rodziców, utraty mienia znacznej wartości, wystąpienia wydatków związanych z nagłą ciężką chorobą w rodzinie, innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 5 x 124.00 zł = 620.00 zł).

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r. poz. 901 ze zm.)
 • Ustawa o systemie oświaty ( Dz. U. 2022 r. poz.2230 t.j.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296). 
 • Uchwałą nr IX/76/2019 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 czerwca 2029 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniówo zamieszkałych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Materiały

Wzór wniosku o stypendium szkolne
Wzór​_wniosku​_stypendium​_szkolne​_2023​_2024.pdf 0.19MB
Wydatki kwalifikowane
Wydatki​_kwalifikowane​_do​_stypendium​_szkolnego.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}