W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowicki span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-27 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widoczny fokus; .
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Benedykt Wołoszczuk., mail: informatyk@kamzab.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 531-152-644 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki Miejsca parkingowe: przed budynkiem wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ulicy dla interesantów oraz od strony parkingu dla pracowników Urzędu. Przy wejściu (od strony ulicy) znajdują się schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych. Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. W budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Urząd nie posiada pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostosowania: dla osób na wózkach dostępne są korytarze i oznaczone pomieszczenie na parterze budynku do przyjęcia interesantów Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: informatyk@kamzab.pl

Materiały

Informacja o braku dostępności
Informacja​_o​_braku​_dostępności​_(WORD,​_24KB).docx 0.02MB
Informacja o braku dostępności
Informacja​_o​_braku​_dostępności​_(WORD,​_24KB).pdf 0.76MB
Wniosek o zapewnienei dostępności
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności​_(WORD,​_25KB).docx 0.02MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności​_(WORD,​_25KB).pdf 0.77MB
ETR
ETR​_UM​_KAMIENIEC​_ZĄBKOWICKI​_(WORD,​_1,86​_MB).docx 1.87MB
PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM NA LATA 2023-2025
PLAN​_ZAPEWNIENIA​_DOSTĘPNOŚCI​_W​_URZĘDZIE​_MIEJSKIM​_W​_KAMIEŃCU​_ZĄBKOWICKIM​_NA​_LATA​_2023-2025​_(PDF,​_178KB).pdf 0.17MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Wydruk w formie dostępnej
​_Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_-​_Wydruk​_w​_formie​_dostępnej.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}