W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/152/2022

29.12.2022

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę, czynszu najmu lokali, pomieszczeń użytkowych i innych terenów, stanowiących własność gminy Dobroń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobroń postanawia:

§ 1.
1. Ustalić wysokość stawek czynszu za najem lokali i pomieszczeń użytkowych przeznaczonych
na cele:
a)    prowadzenia działalności handlowej bądź usługowej – 13,80 zł miesięcznie za 1 m²;
b)    innej działalności gospodarczej niż handlowa – 9,20 zł miesięcznie za 1 m².
Stawki określone w ppkt a) i b) podwyższa się o 10 % za wodę bieżącą i kanalizację.
2. Ustalić wysokość stawki czynszu za udostępnianie nieruchomości na cele umieszczenia urządzeń infrastruktury (telekomunikacyjnej) – 27,60 zł miesięcznie za 1 m².
3. Ustalić wysokość stawki czynszu dla innych terenów – 2,30 zł za 1 m 2.


§2.
Ustalić następujące roczne stawki czynszu dzierżawnego za działki wykorzystywane na cele rolne /powyżej 1000 m²/ wysokość równowartości 2,3q żyta za 1 ha przeliczeniowy.
a)    W przypadku umów dzierżawy zawartych na okres jednego roku, czynsz dzierżawny jest płatny jednorazowo z góry do końca miesiąca, w którym zostaje zawarta umowa dzierżawy.
b)    W przypadku umów dzierżawy zawartych na okres dłuższy niż jeden rok pierwsza wpłata czynszu dzierżawnego jest płatna jak w ppkt a § 2, natomiast wpłaty za lata następne są płatne jednorazowo z góry do końca I kwartału danego roku w oparciu o stawki ustalane corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Dobroń na dany rok kalendarzowy.

§ 3.
Do stawek czynszu określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT z wyjątkiem dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze. Zwolnienie wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień §3 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.).


§ 4.
Stawki określone w §1 ppkt a) i b) oraz w § 2 mają zastosowanie do umów najmu lokali i budynków, a także umów dzierżawy zawartych na okres nie dłuższy niż 3 lata.


§ 5.
Stawki określone w § 1 i § 2 obowiązują przez okres, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.


§ 6.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu i wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.


Wójt Gminy Dobroń
mgr Robert Jarzębak

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 07:58 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kaniecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/152/2022 1.0 26.01.2023 07:58 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}