W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr V/29/2010

19.05.2010

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146) oraz art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 150; z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664) ze względu na istniejące zagrożenie powodziowe na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi na terenie gminy Dobroń oraz mając na celu ochronę ludzi i mienia przed powodzią, zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam do odwołania alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Dobroń.
§2. Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, a także inne służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych, przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych, dla zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia.
§3. Zobowiązuję inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Dobroniu do powiadomienia mieszkańców i właściwych służb o treści niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobroniu i rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.01.2023 11:11 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Żychowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr V/29/2010 1.0 27.01.2023 11:11 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}