W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby Gminy Dobroń

24.11.2023

Znak postępowania: 272.18.2023

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Postępowanie poniżej kwoty określonej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych,
prowadzone w oparciu o rozdział 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych

1.    Zamawiający:
Gmina Dobroń
Adres Zamawiającego:  95-082  Dobroń,  ul.  11 Listopada 9
NIP:  7311929836 REGON: 730934625
Telefon:  43/ 67 72 130,  67 72 683    fax:  43/ 67 72 679
e-mail:  sekretariat@dobron.ug.gov.pl, strona internetowa:  www.dobron.ug.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek      8°°  -  16°°
                         wtorek – piątek  7³º   -  15³°              

ogłasza przetarg publiczny na: roboty budowlane, usługi, dostawy *
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby Gminy Dobroń” wraz z dostawą do realizacji  zadań komunalnych.
 
2.1.      Wymagania formalne
a)      Samochód musi być sprzedany na fakturę VAT.
b)     Samochód musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
c)      Samochód musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
d)     Samochód może być sprowadzony z za granicy ale musi być po wszystkich opłatach celno-skarbowych, przygotowany do rejestracji.
e)      Samochód z ważnym przeglądem technicznym.

 2.2.      Minimalne parametry techniczne samochodu
a)      Rok produkcji: 2017 lub nowszy,
b)      Paliwo: diesel,
c)      Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna,
d)   kabina minimum 6 osób,
e)      Ładowność: min. 900 kg,
f)      Przebieg: nie więcej jak 150.000 km,
g)       Liczba osi: 2,
h)   ABS,
i)    poduszka kierowcy,
j)      klimatyzacją
k)   elektryczne szyby (przód),
l)      Skrzynia ładowna minimum 4,5 m2,
ł)   koło zapasowe sprawne,
o)     Stan techniczny i wizualny samochodu - dobry, bez zastrzeżeń,
p)    Stan techniczny wnętrza kabiny - dobry, bez zastrzeżeń,
Dodatkowe wyposażenie:
Skrzynia ładowna zabudowana plandeką wysokość minimum 1,5 m,
Hak holowniczy,   
Dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego.
Wykonanie przeglądu technicznego olejowego wraz z filtrami.

2.3.      Pozostałe wymagania Zamawiającego
a)    Gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły mechaniczne i blacharskie oraz elektronikę w kabinie i klimatyzację.
b)      Okres gwarancji minimum 3 miesiące, liczony od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia. W formularzu ofertowym należy wpisać proponowaną długość gwarancji (ilość miesięcy).
c)      Wykonawca przekazując przedmiot zamówienia dostarczy Zamawiającemu dwa komplety kluczyków oraz wszelkie wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty, homologacje, niezbędne do zarejestrowania pojazdu i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych itp.
d)      Samochód w dniu wydania Zamawiającemu nie może posiadać wgnieceń i innych widocznych uszkodzeń mechanicznych, za wyjątkiem normalnych śladów wynikających z eksploatacji.
e)   Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność Zamawiającego ten konkretny pojazd, który zaoferuje w formularzu ofertowym, zgodny z zawartym w SIWZ opisem przedmiotu zamówienia.
3.    Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Pojazdy silnikowe do transportu towarów 3413000-7  

 

4.    Termin wykonania zamówienia: do 22.12.2023r.

5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania spełnienia tych warunków:
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)    Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z realizacją zamówienia.
b)    Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
c)    Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
2.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów określonych w pkt. 10 ppkt. 2 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu publicznym zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
    3. Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, z niniejszego zamówienia wyklucza się:
1)    wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2)    wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3)    wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Zamawiający nie żąda potwierdzenia.
7.    Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.

9.    Termin związania ofertą:
1)    Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni.
2)    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3)    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4)    Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania.

 


10.    Sposób przygotowania ofert zgodnie z formularzem ofertowym.
1.    Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
2.    Na ofertę składają się:
a)  formularz oferty;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3.    W tytule na kopercie należy wpisać: Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby Gminy Dobroń.
4.    Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie faksu lub drogą elektroniczną.
5.    Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym Zamawiający zastrzega, że mają one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
6.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
7.    Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w dokumentach rejestrowych firmy lub osobę(y), która m.in. otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osób o których mowa wyżej. Podpis winien być opatrzony imienną pieczęcią Wykonawcy lub Pełnomocnika.
8.    Forma dokumentów i oświadczeń:
a)    dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika zgodnie z opisem z ppkt. 4.
b)    oferta, pod rygorem nieważności, powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.    Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1)    Oferty należy składać do 30 listopad 2023 r. do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
2)    Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 listopada 2023 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.

12.    Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca wylicza cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.

13.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Cena ofertowa (60%)
Przebieg i wyposażenie dodatkowe (40 %)
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:

1) Oferowana cena (C) – 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość
punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą
oceniani według następującego wzoru:
Pi (C) = x 60
gdzie:
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
2) Przebieg i wyposażenie dodatkowe (PD) – 40%
W powyższym kryterium ocenie zostanie poddany aspekt przebiegu pojazdu i wyposażenia dodatkowego oferowanego samochodu,
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższymi założeniami:
•    przebieg poniżej 120 tyś km – 20 pkt
•    przebieg w przedziale 120 -150 tyś – 10 pkt
•    skrzynia ładowna zabudowana plandeką (wysokość min 1,4m) – 15 pkt
•    hak holowniczy – 5 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
Pi = Pi (C) + Pi (PD)
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena (C)”;
Pi(PD) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „przebieg wyposażenie dodatkowe”  (PD)
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.

14.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo projekt umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

a)    Warunki płatności: Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie, po dostarczeniu i protokolarnym odbiorze samochodu w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
15.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
a)    Tomasz Ignaczak tel. 43/ 677 21 30 wew. 136, 506138 228,
e-mail sekretariat@dobron.ug.gov.pl

16.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

17.    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobroń, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobroń;
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobroń jest Pani/Pani Monika Dregier, e-mail: biuro@koordynator.bhp.pl, tel. 607 580 180 *;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  “Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby Gminy Dobroń” z dnia 07.11.2023 r.” nr 272.14.2023 prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu publicznym;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa”;  
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem oferty;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  • posiada Pani/Pan:

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  •  nie przysługuje Pani/Panu:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Materiały

Wzór umowy na dostawę - zakup używanego samochodu do 35 t.docx
Wzór​_umowy​_na​_dostawę​_-​_zakup​_używanego​_samochodu​_do​_35​_t.docx 0.02MB
Załącznik​_nr​_1​_-​_Formularz​_ofertowy SC II.doc
Załącznik​_nr​_1​_-​_Formularz​_ofertowy​_SC​_II.doc 0.04MB
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu.pdf
Informacja​_o​_ofertach​_złożonych​_w​_postępowaniu.pdf 0.11MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2023 11:48 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Ignaczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby Gminy Dobroń 3.0 01.12.2023 11:19 Marcin Cieślak
Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby Gminy Dobroń 2.0 30.11.2023 19:52 Marcin Cieślak
Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby Gminy Dobroń 1.0 24.11.2023 11:48 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}