W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz jednostek do odbioru odpadów komunalnych

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobroń. Stan na dzień 31.12.2020

Nr rejestrowy: 1/2012, data wpisu: 2012-03-12 Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa NIP 573-025-01-43, REGON 150628038

•200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
•150101 - Opakowania z papieru i tektury
•150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
•150103 - Opakowania z drewna
•150104 - Opakowania z metali
•150107 - Opakowania ze szkła
•200101 - Papier i tektura
•200102 - Szkło
•200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
•200121 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
•200123 - Urządzenia zawierające freony
•200131 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
•200132 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
•200133 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
•200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
•200135 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
•200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
•200137 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
•200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
•200139 - Tworzywa sztuczne
•200140 - Metale
•200141 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
•200180 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
•200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
•200201 - Odpady ulegające biodegradacji
•200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
•200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
•200302 - Odpady z targowisk
•200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
•200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
•200307 - Odpady wielkogabarytowe
•200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Nr rejestrowy: 2/2012, data wpisu: 2012-03-26 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź NIP 726-00-19-767, REGON 470797081

•150101 - Opakowania z papieru i tektury
•150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
•150103 - Opakowania z drewna
•150104 - Opakowania z metali
•150105 - Opakowania wielomateriałowe
•150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
•150107 - Opakowania ze szkła
•150109 - Opakowania z tekstyliów
•150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
•150111 - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
•150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
•150203 - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
•160103 - Zużyte opony
•160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
•160214 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
•160215 - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
•160216 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
•160601 - Baterie i akumulatory ołowiowe
•160602 - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
•160603 - Baterie zawierające rtęć
•160604 - Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
•160605 - Inne baterie i akumulatory
•168001 - Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
•168101 - Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
•168102 - Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
•168201 - Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
•168202 - Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
•170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
•170102 - Gruz ceglany
•170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
•170106 - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
•170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
•170180 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
•170181 - Odpady z remontów i przebudowy dróg
•170182 - Inne niewymienione odpady
•170201 - Drewno
•170202 - Szkło
•170203 - Tworzywa sztuczne
•170204 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
•170303 - Smoła i produkty smołowe
•170380 - Odpadowa papa
•170401 - Miedź, brąz, mosiądz
•170402 - Aluminium
•170403 - Ołów
•170404 - Cynk
•170405 - Żelazo i stal
•170406 - Cyna
•170407 - Mieszaniny metali
•170409 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
•170410 - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
•170411 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
•170504 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
•170601 - Materiały izolacyjne zawierające azbest
•170603 - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
•170604 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
•170605 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
•170801 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
•170802 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
•170903 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
•170904 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
•200101 - Papier i tektura
•200102 - Szkło
•200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
•200110 - Odzież
•200111 - Tekstylia
•200113 - Rozpuszczalniki
•200114 - Kwasy
•200115 - Alkalia
•200117 - Odczynniki fotograficzne
•200119 - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
•200121 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
•200123 - Urządzenia zawierające freony
•200125 - Oleje i tłuszcze jadalne
•200126 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
•200127 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
•200128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
•200129 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
•200130 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
•200131 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
•200132 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
•200133 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
•200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
•200135 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
•200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
•200137 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
•200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
•200139 - Tworzywa sztuczne
•200140 - Metale
•200141 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
•200180 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
•200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
•200201 - Odpady ulegające biodegradacji
•200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
•200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
•200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
•200302 - Odpady z targowisk
•200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
•200304 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
•200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
•200307 - Odpady wielkogabarytowe
•200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Nr rejestrowy: 3/2012, data wpisu: 2012-09-25 EKO - REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów NIP 769-19-17-979, REGON 590765381

•150101 - Opakowania z papieru i tektury
•150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
•150103 - Opakowania z drewna
•150104 - Opakowania z metali
•150105 - Opakowania wielomateriałowe
•150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
•150107 - Opakowania ze szkła
•150109 - Opakowania z tekstyliów
•150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
•150111 - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
•160103 - Zużyte opony
•170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
•170102 - Gruz ceglany
•170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
•170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
•170201 - Drewno
•170202 - Szkło
•170203 - Tworzywa sztuczne
•170302 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
•170401 - Miedź, brąz, mosiądz
•170402 - Aluminium
•170403 - Ołów
•170404 - Cynk
•170405 - Żelazo i stal
•170406 - Cyna
•170407 - Mieszaniny metali
•170411 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
•170508 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
•170604 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
•170802 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
•170904 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
•200101 - Papier i tektura
•200102 - Szkło
•200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
•200110 - Odzież
•200111 - Tekstylia
•200113 - Rozpuszczalniki
•200114 - Kwasy
•200115 - Alkalia
•200117 - Odczynniki fotograficzne
•200119 - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
•200121 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
•200123 - Urządzenia zawierające freony
•200125 - Oleje i tłuszcze jadalne
•200126 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
•200127 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
•200128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
•200129 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
•200130 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
•200131 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
•200132 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
•200133 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
•200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
•200135 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
•200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
•200137 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
•200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
•200139 - Tworzywa sztuczne
•200140 - Metale
•200141 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
•200180 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
•200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
•200201 - Odpady ulegające biodegradacji
•200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
•200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
•200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
•200302 - Odpady z targowisk
•200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
•200304 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
•200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
•200307 - Odpady wielkogabarytowe
•200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Nr rejestrowy: 5/2012, data wpisu: 2012-10-25 FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze NIP 676-21-57-648, REGON 357190739

•150101 - Opakowania z papieru i tektury
•150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
•150103 - Opakowania z drewna
•150104 - Opakowania z metali
•150105 - Opakowania wielomateriałowe
•150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
•150107 - Opakowania ze szkła
•150109 - Opakowania z tekstyliów
•150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
•150111 - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
•170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
•170102 - Gruz ceglany
•170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
•170106 - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
•170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
•170180 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
•170181 - Odpady z remontów i przebudowy dróg
•170182 - Inne niewymienione odpady
•170201 - Drewno
•170202 - Szkło
•170203 - Tworzywa sztuczne
•170204 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
•170401 - Miedź, brąz, mosiądz
•170402 - Aluminium
•170403 - Ołów
•170404 - Cynk
•170405 - Żelazo i stal
•170406 - Cyna
•170407 - Mieszaniny metali
•170409 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
•170410 - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
•170411 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
•170503 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
•170504 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
•170505 - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
•170506 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
•170507 - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
•170508 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
•170901 - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
•170902 - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
•170903 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
•170904 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
•200101 - Papier i tektura
•200102 - Szkło
•200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
•200110 - Odzież
•200111 - Tekstylia
•200113 - Rozpuszczalniki
•200114 - Kwasy
•200115 - Alkalia
•200117 - Odczynniki fotograficzne
•200119 - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
•200121 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
•200123 - Urządzenia zawierające freony
•200125 - Oleje i tłuszcze jadalne
•200126 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
•200127 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
•200128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
•200129 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
•200130 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
•200131 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
•200132 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
•200133 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
•200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
•200135 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
•200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
•200137 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
•200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
•200139 - Tworzywa sztuczne
•200140 - Metale
•200141 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
•200180 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
•200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
•200201 - Odpady ulegające biodegradacji
•200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
•200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
•200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
•200302 - Odpady z targowisk
•200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
•200304 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
•200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
•200307 - Odpady wielkogabarytowe
•200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Nr rejestrowy: 6/2012, data wpisu: 2012-11-08 Remondis Sp. z o.o. Oddział Zduńska Wola, ul. Zielonogórska 14/16, 98-220 Zduńska Wola NIP 728-01-32-515, REGON 011089141

•150101 - Opakowania z papieru i tektury
•150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
•150103 - Opakowania z drewna
•150104 - Opakowania z metali
•150105 - Opakowania wielomateriałowe
•150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
•150107 - Opakowania ze szkła
•150109 - Opakowania z tekstyliów
•170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
•170102 - Gruz ceglany
•170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
•170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
•170180 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
•170182 - Inne niewymienione odpady
•200101 - Papier i tektura
•200102 - Szkło
•200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
•200123 - Urządzenia zawierające freony
•200133 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
•200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
•200135 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
•200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
•200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
•200139 - Tworzywa sztuczne
•200140 - Metale
•200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
•200201 - Odpady ulegające biodegradacji
•200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
•200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
•200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
•200302 - Odpady z targowisk
•200307 - Odpady wielkogabarytowe
•200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Nr rejestrowy: 1/2013, data wpisu: 2013-01-11 JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-26-14-021, REGON 592265429

•150101 - Opakowania z papieru i tektury
•150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
•150103 - Opakowania z drewna
•150104 - Opakowania z metali
•150105 - Opakowania wielomateriałowe
•150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
•150107 - Opakowania ze szkła
•150109 - Opakowania z tekstyliów
•150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
•150111 - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
•160103 - Zużyte opony
•170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
•170102 - Gruz ceglany
•170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
•170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
•170201 - Drewno
•170202 - Szkło
•170203 - Tworzywa sztuczne
•170302 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
•170401 - Miedź, brąz, mosiądz
•170402 - Aluminium
•170403 - Ołów
•170404 - Cynk
•170405 - Żelazo i stal
•170406 - Cyna
•170407 - Mieszaniny metali
•170411 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
•170508 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
•170604 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
•170802 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
•170904 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
•200101 - Papier i tektura
•200102 - Szkło
•200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
•200111 - Tekstylia
•200114 - Kwasy
•200115 - Alkalia
•200117 - Odczynniki fotograficzne
•200119 - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
•200121 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
•200123 - Urządzenia zawierające freony
•200125 - Oleje i tłuszcze jadalne
•200126 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
•200127 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
•200128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
•200129 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
•200130 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
•200131 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
•200132 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
•200133 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
•200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
•200135 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
•200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
•200137 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
•200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
•200139 - Tworzywa sztuczne
•200140 - Metale
•200141 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
•200180 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
•200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
•200201 - Odpady ulegające biodegradacji
•200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
•200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
•200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
•200302 - Odpady z targowisk
•200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
•200304 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
•200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
•200307 - Odpady wielkogabarytowe
•200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Nr rejestrowy: 2/2014, data wpisu: 2014-10-21 JANTAR Jarosław Fiałkowski, ul. Krótka 2, 95-030 Rzgów NIP 982-014-26-14, REGON 472061310

•150101 - Opakowania z papieru i tektury
•150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
•150103 - Opakowania z drewna
•150104 - Opakowania z metali
•150105 - Opakowania wielomateriałowe
•150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
•150107 - Opakowania ze szkła
•150109 - Opakowania z tekstyliów
•150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
•150111 - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
•160103 - Zużyte opony
•160211 - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
•160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
•160214 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
•170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
•170102 - Gruz ceglany
•170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
•170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
•170180 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
•170182 - Inne niewymienione odpady
•170201 - Drewno
•170202 - Szkło
•170302 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
•170401 - Miedź, brąz, mosiądz
•170402 - Aluminium
•170403 - Ołów
•170404 - Cynk
•170405 - Żelazo i stal
•170406 - Cyna
•170407 - Mieszaniny metali
•170411 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
•170508 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
•170604 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
•170802 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
•170904 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
•200101 - Papier i tektura
•200102 - Szkło
•200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
•200110 - Odzież
•200111 - Tekstylia
•200113 - Rozpuszczalniki
•200114 - Kwasy
•200115 - Alkalia
•200117 - Odczynniki fotograficzne
•200119 - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
•200121 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
•200123 - Urządzenia zawierające freony
•200125 - Oleje i tłuszcze jadalne
•200126 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
•200127 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
•200128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
•200129 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
•200130 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
•200131 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
•200132 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
•200133 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
•200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
•200135 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
•200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
•200137 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
•200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
•200139 - Tworzywa sztuczne
•200140 - Metale
•200141 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
•200180 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
•200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
•200201 - Odpady ulegające biodegradacji
•200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
•200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
•200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
•200302 - Odpady z targowisk
•200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
•200304 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
•200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
•200307 - Odpady wielkogabarytowe
•200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Nr rejestrowy: 1/2017, data wpisu: 2017-03-17 FBSERWIS SA, 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9 NIP 527 – 267 – 60 – 62, REGON 146097236

15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03
Opakowania z drewna
15 01 04
Opakowania z metali
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07
Opakowania ze szkła
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03
Zużyte opony
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02
Gruz ceglany
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01
Drewno
17 02 02
Szkło
17 02 03
Tworzywa sztuczne
17 03 02
Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02
Aluminium
17 04 03
Ołów
17 04 04
Cynk
17 04 05
Żelazo i stal
17 04 06
Cyna
17 04 07
Mieszaniny metali
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01
Papier i tektura
20 01 02
Szkło
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10
Odzież
20 01 11
Tekstylia
20 01 13*
Rozpuszczalniki
20 01 14*
Kwasy
20 01 15*
Alkalia
20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
20 01 19*
Środki ochrony roślin
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39
Tworzywa sztuczne
20 01 40
Metale
20 01 41
Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02
Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02
Odpady z targowisk
20 03 03
Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Nr rejestrowy: 2/2017, data wpisu: 2017-11-14 „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, 26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29 NIP 959 – 10 – 39 – 983, REGON 290804239

15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03
Opakowania z drewna
15 01 04
Opakowania z metali
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07
Opakowania ze szkła
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03
Zużyte opony
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02
Gruz ceglany
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01
Drewno
17 02 02
Szkło
17 02 03
Tworzywa sztuczne
17 03 02
Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02
Aluminium
17 04 03
Ołów
17 04 04
Cynk
17 04 05
Żelazo i stal
17 04 06
Cyna
17 04 07
Mieszaniny metali
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01
Papier i tektura
20 01 02
Szkło
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10
Odzież
20 01 11
Tekstylia
20 01 13*
Rozpuszczalniki
20 01 14*
Kwasy
20 01 15*
Alkalia
20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
20 01 19*
Środki ochrony roślin
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39
Tworzywa sztuczne
20 01 40
Metale
20 01 41
Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02
Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02
Odpady z targowisk
20 03 03
Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

{"register":{"columns":[]}}