W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podatki i opłaty lokalne

Opłata za wprowadzanie dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Dobroniu

Za 1 m3 ścieków - 9,05 zł netto + VAT

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dobroń:


od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,75 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,57 zł od 1 m² powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,78 zł od 1 m2 powierzchni,

od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,93 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym:
 • rekreacji indywidualnej - 8,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • gospodarczych - 5,21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, innych niż wymienione wyżej - 7,22 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Materiały

uchwała nr XLV.327.22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
uchwała​_nr​_XLV32722​_-​_podatek​_nieruchomosci​_2023.pdf 0.13MB

Stawki podatku rolnego na 2023 rok

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. poz. 995) z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 68,00 zł za 1 dt.

Materiały

uchwała nr XLV.328.22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok
uchwała​_nr​_XLV32822​_-​_podatek​_rolny​_2023.pdf 0.08MB

Stawki podatku transportowego na 2023 rok

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji pojazdu, oraz jego wpływu na środowisko, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wysokości określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji pojazdu, liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wysokości określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wysokości określonej w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, w wysokości określonej w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Materiały

uchwała nr XLV.329.22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała​_nr​_XLV32922​_-​_podatek​_transport​_2023.pdf 0.70MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2023 07:36 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Podatki, Ochrona środowiska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podatki i opłaty lokalne 1.0 04.01.2023 07:36 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}