W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podatki i opłaty lokalne

Opłata za wprowadzanie dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Dobroniu

Za 1 m3 ścieków - 9,05 zł netto + VAT

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dobroń:


od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,33 zł od 1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,61 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,66 zł od 1 m² powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, poz. 1688), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,35 zł od 1 m2 powierzchni,

od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 1,13 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,41 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym:
  • rekreacji indywidualnej - 9,97 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • gospodarczych - 5,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,23 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • innych niż wymienione wyżej - 8,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Materiały

Uchwała nr LVII​_405​_23.pdf
Uchwała​_nr​_LVII​_405​_23.pdf 0.10MB

Cena skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. poz.1129) z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 78,00 zł za 1 dt.

Materiały

Uchwała nr LVII​_406​_23.pdf
Uchwała​_nr​_LVII​_406​_23.pdf 0.08MB

Stawki podatku transportowego na 2024 rok

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji pojazdu, oraz jego wpływu na środowisko, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wysokości określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji pojazdu, liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wysokości określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w wysokości określonej w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, w wysokości określonej w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Materiały

Uchwała nr LVII​_407​_23.pdf
Uchwała​_nr​_LVII​_407​_23.pdf 0.70MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2023 07:36 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Podatki, Ochrona środowiska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podatki i opłaty lokalne 2.0 12.12.2023 10:52 Marcin Cieślak
Podatki i opłaty lokalne 1.0 04.01.2023 07:36 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}