W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Plan pracy Rady Gminy Dobroń na 2022 rok

30.12.2021

Lp. Termin Tematyka
1. Luty 1.Rozpatrzenie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy za rok 2021.
2.Przyjęcie "Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń na 2022 r."
2. Marzec

1. Informacja z działalności Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Dobroń.
2. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy Dobroń za 2021 r.
3. Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobroń za rok 2021".
4. Uchwalenie "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dobroń na lata 2022-2025"

3. Kwiecień 1. Sprawozdanie z działalności Dobrońskiego Centrum Kultury za 2021r.
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
3. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2021r.
4. Maj 1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania „Planu finansowego i inwestycyjnego SP GOZ w Dobroniu za 2021 r.”
2. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Dobroń.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu za 2021 rok.
5. Czerwiec 1. Debata w sprawie raportu o stanie gminy Dobroń za rok 2021.
2. Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.
3. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania „Budżetu Gminy Dobroń za 2021 r.”
4. Udzielenie Wójtowi Gminy Dobroń absolutorium.
5. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy na drugie półrocze 2022 r.
6. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2012 -2022
6. Wrzesień 1. Omówienie informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP GOZ i DCK w Dobroniu za pierwsze półrocze 2022 r.
7. Październik 1. Informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2021.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dobroń w roku szkolnym 2021/2022.
8. Listopad 1. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2022.
2. Uchwalenie "Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
3. Realizacja inwestycji na terenie gminy Dobroń w roku 2022.
9. Grudzień 1. Uchwalenie „Budżetu Gminy Dobroń na 2023 r.”
2. Przedstawienie informacji o zgłoszonych żądaniach dotyczących odszkodowań oraz naliczanych opłatach w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
3. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2023.
4. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2023 r.
5. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2023-2033
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2023 13:38 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Plan pracy Rady Gminy Dobroń na 2022 rok 1.0 25.01.2023 13:38 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}