W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

14.03.2023

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu Uchwały Nr XLVIII/352/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/271/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022 r.
Zmiana dotyczy ustaleń szczegółowych w zakresie:
1)    jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości płatnych w przypadku zbycia tych nieruchomości dla terenów położonych w jednostkach planistycznych A i B, określonych w § 91 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały,
2)    terenu parku wiejskiego w Dobroniu oznaczonego symbolem A.1ZP, określonych w  § 32 pkt 3 uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń w terminie do 11 kwietnia 2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzeniem zmiany ww. planu miejscowego, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@dobron.ug.gov.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń w godzinach urzędowania.


Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

Materiały

Załacznik Nr 1 - Uchwała z 28.02.2023 r..pdf
Załacznik​_Nr​_1​_-​_Uchwała​_z​_28022023​_r.pdf 0.40MB
Załącznik Nr 2 - Uchwała z 31.03.2022 r..pdf
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Uchwała​_z​_31032022​_r.pdf 17.74MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.03.2023 11:16 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy 1.0 14.03.2023 11:16 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}